Pendik'te icradan 20 milyon TL'ye satılık bina!

Pendik'te icradan 20 milyon TL'ye satılık bina! Pendik'te icradan 20 milyon TL'ye satılık bina!

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi; Pendik, Doğu Mahallesi'nde yer alan bahçeli kargir imalathane lojman ve daireyi 20 milyon TL'den 8 Ocak 2015 günü satışa çıkarıyor.İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi; Pendik, Doğu Mahallesi'nde yer alan bahçeli kargir imalathane lojman ve daireyi satışa çıkarıyor. Söz konusu bina olarak anılan yerin fiyatı 20 milyon TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 8 Ocak 2015 günü saat 14:00 - 14:10 arasında Anadolu Adalet Sarayı Mezat Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacak.


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

ANADOLU 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/1536E


T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ


2014/1536 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Doğu Mahalle/Mevkii, 829 Ada No, 5 Parsel sayıda kayıtlı,3.394,00 m2 yüzölçümlü,bahçeli kargir imalathane lojman ve daire nitelikli taşınmazın tamamı. Doğu mahallesi,829 ada,5 parsel,mostar viyadüğü batı bitişiğinde,ertuğrul sokak 2 kapı noda,takribi 450,00 m2 oturan,zemin + bir normal katlı, kargir yığma binanın bulunduğu,geriye kalan kısmının otopark olarak kullanılmakta olduğu, parsel üzerinde takribi 50 m2 ye oturan iki katlı trafo binası ile ana binaya ilave edilmiş 40 m2 lik ilave bir depo bulunmaktadır, iki katlı binanın zemin katının takribi 1/3 kısmında;dükkan ve ofis ile geri kalan kısmı depo şeklinde olup,kullanılmamaktadır,tavan yüksekliği takribi 4.50 m binanın 1. Katın;kullanılmakta olan daire ile ikinci bir dairenin kısmen kaba inşaat halinde olduğu, daire kapalı olduğundan görülememiştir. Parselde;mevcut plan şartlarında yapılacak binanın kıymeti,parselin kıymetini belirlemektedir.Mevcut binanın bu haliyle yapılacak bina yanında kıymet ifade etmeyeceği,ayrıca yapılaşka sırasında yıkılması gerekeceğinden bir ifade etmemektedir, ancak yapılaşmaya kadar geçecek zamanda kıymet ifade edeceği anlaşılmıştır.


Adresi :İstanbul II, Pendik İlçe, Doğu Mahalle,Mostar Viyadüğü batı bitişiğinde,Ertuğrulgazi Sokak No:2


Yüzölçümü :3.394,00 m2


imar Durumu : Söz konusu 5 parsel;Pendik Doğu Mah., Demiryolu Güneyi Riskli Alanı içerisinde kalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/10/2012 tarih ve 525 sayılı oluru ile Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin tamamı,riskli alan belirlemesi ve riskli yapı tesbit edilmesi çalışmalarında yetkilendirilmiştir. Pendik Doğu Mah., Demiryolu Güneyi Kentsel Dönüşüm Alanında her türlü ve ölçekteki plan,plan değişikliği ve revizyonu,parselasyon planı,imar uygulaması ve ruhsatlandırma işlemleri ile halihazırda inşaat ruhsatı alıp henüz inşaatına başlanmamış olan parsellerdeki işlemler,6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 8217 sayı, 14/08/2013 tarih ve 116 sayılı yazı ile geçici olarak durdurulmuştur. Söz konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 16/05/2008-23/10/2009 tasdik tarihlidendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yollarda ,kısmende (5/B-5/3) yapılanma şartlarında ticaret alanında kalmaktadır.Ancak bahse konu riskli alanın bakanlıkça ilan edilmesine müteakip, hazırlanacak yeni imar planları üzerinden yeni imar durumu verilecek olduğu anlaşılmıştır.


Kıymeti 20.000.000,00 TL


KDV Oranı %18


Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibi

 

1. Satış Günü 08/01/2015 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü 03/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecekı Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve sa giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortarr birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektro ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklıla ikvarsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tcllâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu ^afiş"ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. /


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderccatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1536 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/11/2014


Muhittin VURAL


İcra Müdür Yardımcısı


100525


(İlKm.126)_


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.İhale ilanı için tıklayın