Polatlı Belediyesi'nden 19.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Polatlı Belediyesi'nden 19.5 milyon TL'ye satılık arsa!Ankara Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Mahallesi'nde yer alan 21 bin 761 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satılıyor...


Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi'nde yer alan 21 bin 761 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 19 milyon 585 bin 764 TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 13 Temmuz'da yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Polatlı Belediye Başkanlığından:

Polatlı Belediyesi

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 13.07.2018 Cuma günü saat 15:00’de başlamak üzere yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç.

a) Özel hukuk tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzelkişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti..

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,

G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı

H. Teklif mektubu,

I. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 13.07.2018 Cuma günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.