25 / 06 / 2022

Pursaklar Belediyesi'nden 11.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Pursaklar Belediyesi'nden 11.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Pursaklar Belediye Başkanlığı, Tevfik İleri Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 11 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Pursaklar Belediye Başkanlığı, Tevfik İleri Mahallesi'nde bulunan arsayı 11 milyon 800 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkul 17 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Mahallesi: Tevfik İleri 
Ada: 95448
Parsel: 1
Hisse Oranı: Tam
Arsa Alanı (metrekare): 5.796,00
Ruhsatlı Bina Alanı (metrekare): 2.370,63
Kullanım Amacı: Ticaret Alanı
Emsal: E:1.40 Yençok:5 Kat
Muhammen Bedel (TL): 11.800.000,00
Geçici Teminat (TL): 354.000.00
İhale Saati: 11:00
İhale Usulü: 36. maddesi

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen  Ankara  İli Pursaklar İlçesi 95448 Ada 1 Parsel (5.769,00 metrekare arsa ve üzerinde ruhsatlı 2.370,63 metrekare inşaat alanlı Belediye Hizmet Binası) numaralı taşınmazın satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı Yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre 17.09.2020 tarihinde saat 11:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatte Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No: 8 PursaklarANKARA adresinde yer alan 1.Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
36. maddeye göre ihale edilecek taşınmaz için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak
1. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
2.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
2.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),
2.4-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
2.5-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.
2.6-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
2.7-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2.8-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri

3-) Satış ihalesi şartnamesi 500,00 TL + K.D.V.’dir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No: 8 PursaklarANKARA adresinden alınabilir)

4-) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5-) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.