Rize'de 1.5 milyon TL'ye icradan satılık çay fabrikası!

Rize'de 1.5 milyon TL'ye icradan satılık çay fabrikası!


T.C. Rize İcra Müdürlüğü, Rize Merkez Sütlüce Köyü Merkez Mahallesi, köyiçi mevkiinde bulunan çay fabrikasını 1 milyon 547 bin 054,57 TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Birinci satış, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü 10:20-10:30 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

RİZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATİŞ İLANI Dosya No: 2007/483 talimat

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın:

Cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Rize Merkez Sütlüce Köyü Merkez Mahallesi, köyiçi mevkiinde, 2.904,00 m2 yüzölçümlü, 852 nolu parselde kayıtlı, çay fabrikası niteliğinde, bir zemin, bir nor¬mal ve bir çatı katından ibaret, betonarme karkas inşaat tarzında inşa deilmiş ana fabrika binası, ile bir bodrum bir zemin ve bir normal kattan ibaret betonarme karkas inşaat tarzında inşa edilmiş idare binası ve bir zemin kattan ibaret çelik kapı tarzında yapılmış atölye binası ve bir zemin kattan ibaret yığma kar-gir inşaat tarzında inşa edilmiş kantar ve kazan dairesi ile fabrikanın eklentileri sayılan teferruatı makine ve teçhizatlarının bir bütün olarak satışı yapılacaktır. Taşınmaz köy yolunun hemen bitişiğinde merkez mahallesinde olmakla beraber her ne kadar taşınmaz köy sınırları içerisinde ise de üzerinde çay fabrikası binaları bulunduğundan inşaat ruhsatı verilebilmesi için bu parsele mevzi imar planı yapılması gerekmekte binaları bulunduğundan inşaat ruhsatı verilebilmesi için bu parsele mevzi imar planı yapılması grekmek-te olup dolayısı ile taşınmaz me zi imar planlı olduğundan tma olarak arsa vasfını taşımasa bile tarım arazisi de değildir.

1. Ana fabrika binasının değeri: 611.561.52 TL.

2. idare binasının değeri: 141.025.90 TL.

3. Kazan dairesi binasının değeri: 7.858.81 TL

4. Atölye binasının değeri: 10.677.45 TL

5. Kantar binasının değeri: 2.647.21 TL.

6. Çevre duvarları ve saha betonunun değeri: 80.374.68 TL.

7. 852 Parsel nolu taşınmazın değeri: 116.160.00 TL

8. Makine ve teçhizatlarının toplam değeri: 576.749.00 TL

Hülasa fabrika bina eklentileri ve taşınmazın toplam gerçek değeri: 1.547.054.57 TL SATIŞ ŞARTLARI:

1- Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın,

4994

Birinci satışı: 14/11/2011 günü 10.20 - 10.30 saatleri arasında, Rize 1. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taşınmaz tahmin edilen kıymetinin % 60 ını ve rüçhanlı ala-caklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tahahüdü baki kalmak şartıyla 24/11/2011 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılackatır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranan taahhüdü saklı kalmak üzere, artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edile¬cektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız, kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mek¬tubunu vermeleri laz imdir. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ver¬ilebilir. KDV, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek _ tapu harcı satın alana ait olackatır. Dellaliye resmi ve birikmiş emla vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelin¬den ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç Bırakılacaklardır.

4. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130 maddeye göre verilen süre içindoe nakden öde¬mek zorundadır.

5. Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse süresinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak ken¬disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilan la yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK. 129 maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale delir. ihalenin feshine sebep olan tüüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olackalardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairem¬izce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/483 talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları satış ilanı tebliğe gönderilmiş ilgiliere, dareşte tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının Hanen tebligat yerine kaim olacağı tebliğ ve ilan olunur.

(İc.İf.K. 126)

ilgililer tabirine iritfak hakkı sahipleri de dahildir.

B: 63343

İlanı incelemek için tıklayın!