RTÜK'ten Beykoz Kanlıca'da 5.6 milyon TL'ye satılık 3+1 ve 4+1 daire!

RTÜK'ten Beykoz Kanlıca'da 5.6 milyon TL'ye satılık 3+1 ve 4+1 daire! RTÜK'ten Beykoz Kanlıca'da 5.6 milyon TL'ye satılık 3+1 ve 4+1 daire!

RTÜK, Beykoz Kanlıca'da yer alan 178 metrekarelik 3+1 ve 4+1 daireyi toplam 5 milyon 600 bin TL bedelle ihaleye çıkarıyor. Dairelerin ihalesi 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14:00'te yapılıyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:


Madde:1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan nitelikleri ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilen İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Kartal Yuvası Apartmanı, Numara 52 adresindeki 3 ve 4 numaralı 2(iki) adet konut; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda peşin bedelle satışa çıkartılmıştır.


İli : İstanbul

İlçesi : Beykoz

Mahallesi: Kanlıca

Sokağı: Fikirtepe

Mevkii: Kanlıca-Çubuklu Yolu

Niteliği: Bahçeli Dört Katlı Kargir Apartman


Sıra: 1

Pafta: 19

Ada/Parsel: 118/6

Daire No: 3

Brüt m²: 178

Oda Sayısı: 3+1

Banyo Sayısı: 2

Muhammen Bedel (KDV hariç): 2.800.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 84.000,00.-TL


Sıra: 2

Pafta: 19

Ada/Parsel: 118/6

Daire No: 4

Brüt m²: 178

Oda Sayısı: 4+1

Banyo Sayısı: 1

Muhammen Bedel (KDV hariç): 2.800.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 84.000,00.-TL


Madde:2 - Satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14:00’da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Madde:3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

A) Gerçek Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

B) Tüzel Kişilerden;

1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tebligat için adres beyanı.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7 - Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde:4 - Geçici Teminat: İstekliler satın almayı düşündükleri konutun muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Madde:5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(1. kat 126-A no’lu oda) Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent-Çankaya/ANKARA ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Bölge Temsilciliği Merkez Mahallesi Çiftecevizler Caddesi No: 23 Kat 6/155 Saruhan Plaza Şişli/İstanbul adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Satışı yapılacak konutlar, ihale tarihine kadar her gün 10:00 ile 16:00 saatleri arası görülebilir.

Madde:6 - Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’a kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde:7 - Birden fazla konuta teklif verme: İstekliler 2(iki) adet konut için teklif verebilirler. Birden fazla konut için teklif verecek istekliler, her bir konut için ayrı ayrı teklif mektubu düzenleyecekler ve istenilen geçici teminatı vereceklerdir.

Madde:8 - Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin tebligatı aldığı tarihten itibaren 7(yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin tamamını peşin ödemek zorundadır.

İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Madde:9 - Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

9447/1-1

pus