Darıca'da 17.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Darıca'da 17.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Darıca'da 17.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Darıca Belediye Başkanlığı, Bağlarbaşı Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde yer aşan üç adet gayrimenkulü 17 milyon 945 bin 642 TL'ye satıyor...Darıca Belediye Başkanlığı tarafından Bağlarbaşı Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde 2551 ada 142 parsel, 2551 ada 141 parsel, 2551 ada 88 parselde yer alan gayrimenkuller 17 milyon 945 bin 642 TL'ye satışa çıkarıldı.

İhale ilanı:
Darıca Belediye Başkanlığından:
1- Aşağıda özellikleri belirtilen Darıca Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Bağlarbaşı Mah. İstasyon Caddesi No: 176 DARICA/KOCAELİ” adresindeki Darıca Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” açık artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 TL olup, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi No:51 2.Kat) temin edilebilir.

2 - Taşınmazların Özellikleri (İmar Durumu) :
a) 2551 ada 142 nolu taşınmaz imar planında 960 m2 lik kısmı Yol kalan kısmı Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu
bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz.

b) 2551 ada 141 nolu taşınmaz imar planında Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz.

c) 2551 ada 88 nolu taşınmaz imar planında Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10,
Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz. Bu alanlarda KASK dahilinde kalmak koşulu ile 70 m2
’den küçük 250 m2 ’den büyük inşaat yapılamaz, şartları geçerlidir. Ayrıca yola terk işlemi ve yapı ruhsatı aşamasında Tarım Müdürlüğünün görüşünün alınması zorunludur.

3- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)
a) Kanuni ikametgah belgesi – Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Türkiye’de tebligat adresi beyanı
c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2019 yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
d) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname
e) Ortak girişim olması halin de Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi.
4 - Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde
mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.250 TL bedelle isteyenlere verilir.
5 - Tekliflerin en geç 25.09.2019 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve
soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak
kabul edilir. Postada gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 2886 Sayılı
Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 7826/1-1