Rumeli Plaza yeniden satışta

Rumeli Plaza yeniden satıştaTMSF bir türlü satmayı başaramadığı Rumeli Plaza'yı yine satışa çıkardı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Rumeli Plaza ve Polylen'in ticari ve iktisadi bütünlüğünü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkard


Duyurulara göre TMSF, İstanbul'da bulunan Beyaz Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş, Rumeli Holding A.Ş, Medya Park Yayıncılık A.Ş. ile Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklardan oluşturulan, Rumeli Plaza Ticari ve İktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı.

Toplam muhammen bedeli 40 milyon YTL olarak belirlenen işin ihalesi, 30 Ocak 2008 tarihinde saat 11.00'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiylegerçekleştirilecek ve ihale, Fon Kurulunun onayı ile sonuçlandırılacak.

Buna göre satış komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasında açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların listesini oluşturacak.

İhaleye, kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden açık artırma ile devam edilecek.

Ancak kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık, 1 Şubat 2008 tarihinde saat 11.00'de Fon'da yapılacak.

Söz konusu ihalede, katılımcılarda 4 milyon YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale ile ilgili diğer hususlar, ihale şartnamesi satış komisyonundan temin edilebilecek.

İstekliler, hazırlayacakları tekliflerini en geç 29 Ocak 2008 tarihinde, saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna verecekler.

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük, gayrimenkuller ve menkuller ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

-POLYLEN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ-

Öte yandan TMSF, Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş. ile İpek Finansal Kiralama A.Ş. amme borçlularından haczedilen gayrimenkuller, menkuller markalar ve internet alan adından oluşan, Polylen Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkardı.

Fon Kurulunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı ile oluşturulan ve 6 Aralık 2007 tarih kararı ile revize edilen Polylen ticari ve iktisadi bütünlüğü, borçlulara ait olup haczedilen gayrimenkuller, menkuller (makina, teçhizat, demirbaşlar), markalar ve internet alan adından oluşmakta.

Toplam muhammen bedeli 55 milyon YTL olarak belirlenen işin ihalesinde 5 milyon 500 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 12 Şubat 2008 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 15 Şubat 2008 tarihinde saat 11.00'de Fon'da yapılacak.

İhale ile ilgili her türlü bilgi satış Komisyonundan bedeli mukabili satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 11 Şubat 2008 tarihinde saat 17.00'ye kadar komisyona verilecek.