Şahinbey Belediye Başkanlığı'ndan satılık 25 dükkan!

Şahinbey Belediye Başkanlığı'ndan satılık 25 dükkan!

Şahinbey Belediye Başkanlığı; Perilikaya, Karataş Kızılhisar, Mavikent'te yer alan 25 dükkanı 22 Ekim 2014 Çarşamba günü satışa çıkarıyor. Söz konusu dükkanların ihalesi açık teklif usulü yapılacak.


Şahinbey Belediye Başkanlığı; Perilikaya, Karataş Kızılhisar, Mavikent'te yer alan 25 dükkanı satışa çıkarıyor. Söz konusu dükkanların ihalesi açık teklif usulü yapılacak. 


Söz konusu dükkanların ihalesi 22 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 15.30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu'nca (Encümenince) yapılacak.





İHALE İLANI:


25 ADET DÜKKAN SATIŞI GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 13579


ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN


GAZİANTEP


1. İHALENİN KONUSU:


Belediyemize ait Perilikaya. Karalaş ve Mavikenl Mahallelerinde bulunan aşağıda bilgileri verilen 25 Adel dükkânın satış


ihalesidir.


S.o    Mahalle    Pafta    Ada    Pa rsel    Alanı    Blok    Konum -    B.Böl.No.    Muhammen    % 3 Geçici


                    (m1)        Kal        Bedeli    Teminat


1    Perilikaya    20M-3A    5282    3    36.14 m-    C.Blok    2.Bodrum    4    18.000.00 TL    540.00 Tl,


2    K.Kızılhisar    I8K-IC    808    1    10.93 m2        Zemin    10    15,000.00 TL    450.00 TL


3    K.Kı/.ılhisar    I8K-IC    808    1    10.93 m2        Zemin    II    16.500.00 TL    495.00 TL


4    K.Kızılhisar    I8K-IC    808    1    10.93 m2    -    Zemin    12    16.000.00 Tl.    480.00 TL


5    K.Kızılhisar    I8K-1C    808    1    10.93 m2        Zemin    13    15.000.00 TL    450.00 TL


6    K.Kızılhisar    I8K-IC    808    1    10.93 m'    -    Zemin    24    16.500.00 Tl.    495.00 TL


7    K.Kızılhisar    I8K-IC    808    1    10.93 m2    -    Zemin    25    16.500.00 TL    495.00 TL


8    K.Kızılhisar    18K-İÇ-    808    1    10.93 m'    -    Zemin    65    16.500.00 TL    495.00 TL


9    K.Kı/.ılhisar    İŞTİ C    808    1    10.93 m2        Zemin    71    16.500.00 TL    495.00 TL


10    K.Kızılhisar    I8K-IC    sos    1    10.93 nı2    --    Zemin    72    16.500.00 Tl,    495.00 TL


11    K.Kızılhisar    I8K-IC    808    1    10.93 m2    -    Zemin    73    16.500.00 Tl.    495.00 TL


12    Mavikenl    I7I.-2A    309    6    220.78 nı2    --    Ara    22    165.585.00 Tl.    4,967.55 TL


13    Mavikenl    17I.-2D    310    7    119.09 m2    --    Ara    17    89.317.50 1 I    2.679.53 TL


14    Mavikcnt    I7I.-2D    310    7    208.16 m2    -    Ara    26    156.120 00 Tl    4.683.60 TL


15    Mavikenl    I7L-2D    311    4    171.29 m2    --    Ara    31    128.467.50 Tl.    3.854.03 Tl.


16    Mavikenl    I7I.-2D    312    4    166.93 nı2    --    Anı    35    125,197.50 TL    3.755.93 TL


17    Mavikcnt    I7I.-2D    298    7    170.46 m2    --    Ara    3    127.845.00 TL    3.835.35 TL


18    Mavikenl    I7I.-2D    299    4    283.08 m2    --    Ara    15    212,310.00 TL    6.369.30 TL


19    Mavikenl    171.-2 D    299    4    285.77 nı2    -    Köşe Bası    16    227.187.15 TL    6.815.61 TL


20    Mavikcnt    I7I.-IC    301    3    213 82 m2    --    Ara    4    160.365.00 TL    4.810.95 TL


21    Mavikenl    I7L-1C    301    3    223.59 m2    --    Ara    7    167.692.50 TL    5.030.78 TL


22    Mavikenl    I7I.-IC    301    3    217.63 m2    --    Ara    10    163.222.50 TL    4.896.68 TL


23    Mavikenl    171,-IC    301    3    190.40 m2    -    Ara    13    142.800.00 TL    4.284.00 TL


24    Mavikenl    I7L-2D    325    3    99.48 m2    --    Ara    4    74.610.00 TL    2.238.30 TL


25    Ma iken!    I7I.-IB    287    4    106.55 m2    --    Ara    22    79.912.50 TL    2.397.38 TL


2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:


Söz konusu dükkanların satış ihalesi 22/EKİM/20I4 ÇARŞAMBA günü Saat I5:30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 21/EKİM/20I4 SALI günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


3. İHALENİN YAPILIŞ SEKLİ:


İhale konusu dükkanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İhale yoluyla yapılacaktır.


4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:


İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler. Şartnamesini 100,00 TL Belediyemiz veznesine yatırarak. Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. ( her dükkan için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)


5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler geçici teminatı hangi dükkan için yatırmış ise sadece o dükkanın ihalesine girebilirler. Birden fazla dükkanın ihalesine girmek isteyenler, her dükkan için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır. Satışı yapılacak olan dükkanların % 3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen dükkanların hangisine iştirak edeceklerse o dükkana ait geçici teminatı belirterek.

Belediyemiz veznesine Türk Lirası olarak nakden yatırılabileceği gibi Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına da yatırabilirler. Ayrıca geçici teminat. Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da verilebilir. İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında açık arttırma yükseldiği takdirde yükselen miktara göre % 3 geçici teminatın tamamlatılmasını isleyebilir. Geçici teminat farkını vermeyenler veya tamamlayamayanlar ihale dışı bırakılarak, ihale bu şartı yerine getirenler arasında devam ettirilir.


6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:


a. Tedavüldeki Türk Parası,


b. Bankalar ve özel tlnans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.


17. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:


İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.


A. İstekli gerçek kişi ise:


a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


b. Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü 'ut/en temin edilecek).


c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge {şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),


d. Noterden tasdikli İmza sirküleri,


e. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,


f. İler sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname.


g. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,


lı. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu.


i. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge.


j. Ortak girişim olması halinde. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.


B. İstekli tüzel kişilik ise


a. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi,


b. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,


C. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu).


d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu.


c. Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname,


f. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,


g. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


h. Ortak girişim olması halinde. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.


C. Özel Şartlar


a. İşyerlerinin teslimi Belediyemizin belirleyeceği program dahilinde yapılacaktır.


Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosva içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.


İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.


İhale ilanı için tıklayın