Sakarya Erenler'de 30 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya Erenler'de 30 milyon TL'ye satılık arsa!Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Sakarya Erenler'de bulunan ticari arsanın satışı 30 milyon TL'ye 16 Nisan 2015 Perşembe günü ihale edilecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MADDE -1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya ili, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Sakarya Caddesi, Sebze Hali Sitesi No: 367 adresinde bulunan 29.843,88m² alanlı (ticari arsa) taşınmazın satış işidir.

İhale konusu alandaki taşınmazın yer teslimi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılacaktır.

İdare 31 Aralık 2016 tarihine kadar yeni hal binasıyla ilgili inşaatı tamamlayamadığı veya inşaat süresi uzayacağının ön görülmesi durumunda, idarenin 1 yıl süre uzatım hakkı vardır.

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NERDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 2.500-TL (ikibinbeşyüztürklirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhaleyle ilgili vergi, KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, sözleşme giderleri ve tapu devri ile ilgili giderler istekliye aittir.

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 16/04/2015 tarihinde saat 14.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE - 4 : TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale konusu alandaki taşınmazın (ticari arsa) tahmini bedeli: 30.000.000 - TL+KDV (otuzmilyontürklirasıdır)

İhale bedelinin %20 peşin olarak sözleşme imza altına alınmadan önce tahsil edilecek, ihale bedelinin kalan kısmı taşınmazın (ticari arsa) yer teslim tarihine kadar 8 eşit taksitte ödenecektir.

Geçici teminat: 900.000-TL (dokuzyüzbintürklirası)’dır.

MADDE - 5 : İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerden istenen belgeler.

1 - İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.

2 - Kanuni ikametgah adresini gösterir belgesi.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)

3 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.

4 - İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekaletname.

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c - Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname.

6 - Belediyede borcu olmadığına dair yazı.

MADDE - 6:TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Teklif Zarfları 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE,

İlan olunur.