Şanlıurfa'da 3.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Şanlıurfa'da 3.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Viranşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Şanlıurfa Viranşehir'de yer alan gayrimenkulü 3 milyon 228 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Viranşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Şanlıurfa Viranşehir'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 228 bin TL olarak belirlendi.

Viranşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden:

Şanlıurfa

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizasında
gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1 adresinde bulunan Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül
edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Viranşehir Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım
Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname
hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir.
Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.
İLAN OLUNUR.