Sarıyer Belkıs Konaklarında icradan satılık villa! 550 bin TLye!

Sarıyer Belkıs Konaklarında icradan satılık villa! 550 bin TLye!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Sarıyer Uskumruköy Belkıs Konaklarındaki bir villayı 550 bin liraya icradan satışa çıkardı. 29 bin 136 metrekare arsa içinde kurulan ve 74 tripleksten oluşan Belkıs Konaklarında yer alan villanın satışı 27 Şubat 2012 tarihinde

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Sarıyer Uskumruköy Belkıs Konaklarındaki bir villayı 550 bin liraya icradan satışa çıkardı. 29 bin 136 metrekare arsa içinde kurulan Belkıs Konaklarında yer alan villanın satışı 27 Şubat 2012 tarihinde İstanbul 10. İcra Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Dosya No :2011/3789 ESAS Örnek No: 27*
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları;
İİK. 127. MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen)alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.
TAPU KAYDI: İstanbul ili Sarıyer ilçesi Uskumruköyü 3 pafta 843 parsel sayılı 29.136,00 m2 miktarlı ARSA vasıflı ana taşınmazdaki F Tipi 54 nolu bağımsız bölüm 2900/240000 arsa paylı tribleks meskenin tamamı satılarak paraya çevrilecektir.
İMAR DURUMU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi imar Müdürlüğü'nün Sarıyer icra Müdürlüğü'nün 2011/2192 Talimat sayılı dosyasına gönderdiği, 02.05.2011 gün ve 3069/6446 sayılı yazışında, taşınmazın imar durumu için: Sarıyer ilçesi, Uskumruköy, 3 pafta, 843 Parsel, 20.10.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer, Uskumruköy-Zekeriyaköy Mevkii, Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı'nda, net arsa üzerinden 'Net KAKS:0.30, Maks H=6.50 m' yapılanma şartlarında (M) lejantlı KONUT ALANI'nda kalmaktadır. Söz konusu parsele ait 13.06.2007 tarih ve 35 sayılı Yapı Ruhsatı bulunmaktadır.

GAYRİMENKULUN CİNS VE EVSAFI: İstanbul ili Sarıyer ilçesi Uskumruköyü 3 pafta 843 parsel sayılı 29.136,00 m2 miktarlı ARSA vasıflı ana taşınmazdaki F Tipi 54 nolu bağımsız bölüm 2900/240000 arsa paylı tribleks meskenin konum itibariyle 'Uskumruköy'ün merkezinden ormanlık alana doğru giden Şehit Tevfik İnan Sokağı devamında ve köy içi yerleşim alanının bitimindeki sağ yamaçta kaldığı, üzerinde açık yüzme havuzlu sosyal tesis binası ile birlikte toplam 74 bağımsız bölümden oluşan bir inşai faaliyet sürdürülen ve köy merkezine yaklaşık 700 m uzaklıkta kalan bu taşınmazın eskiden Berkin Çiftliği olarak bilinen yer olduğu, görülen şekliyle bütün konut blokları kaba inşaat olarak bitirilen, sosyal tesis binasındaki faaliyetler ise halen devam eden ve 7 konut bloğunda da oturum başladığı ifade edilen site genelindeki iç yolların kilit taşıyla kaplandığı, arazinin eğimi nedeniyle villalar arası ulaşımı sağlama adına yapılan merdivenleri henüz beton haliyle duran bu yerleşkeye Belkıs Konakları ismi verildiği, yol cephesindeki küçük kulübede özel güvenlik hizmeti verilen, doğal gaz hizmeti tüm villalara alt yapı olarak götürülmesine karşın henüz kişisel bağlantıların yapılmaması nedeniyle kullanılmayan sitede su-elektrik-telefon gibi diğer alt yapı olanaklarının bulunduğu, genel olarak bakıldığında (A-B-C-D-E-F) tipi olmak 6 farklı şekilde inşa edilen villalardan F Tipi Villa'nın 4 lü blok şeklinde yapılan tip olduğu ve 54 Nolu Bağımsız Bölüm Villa'nın içinde bulunduğu bloğun da site giriş kapısının devamındaki Sosyal Tesis Bloğu'nun altından yukarı doğru devam eden site içi yolun Yer altı Garajı'ndan sonra sola döndüğü yere denk düşen blok olduğu, dış cephesi boyalı ve zemin kat seviyesinde kısmen taş baskılı, çatısı kiremit örtülü olan bloğa aşağıdan bakış yönüne göre sağ arka köşedeki bağımsız bölümün 54 Nolu villa olduğu, tarımsal faaliyetlerin kısmen devam ettiği Uskumruköy Deresi'nin kuzey yamacında ve dereye doğru hafif eğimli parsel üzerine 74 bağımsız bölümden oluşacak şekilde yapılan, içinde 'açık yüzme havuzu, kapalı sosyal tesis binası, yer altı garajı, misafir otoparkı, merkezi jeneratör, 900 ton kapasiteli ortak su deposu' gibi olanakları bulunan Belkıs Konakları isimli bu yerleşkedeki 'Bodrum(Bahçe) Katı + Zemin Kat + 1 Normal Kat + Çatı Katı'ndan oluşan villa bloklarından 4lü villa bloğu şeklinde yapılan F Tipi villalardan, bir cephesi açığa çıkartılarak bahçe katı konumuna getirilen bodrum(bahçe) katında Salon+Banyo+Oda-Banyo+Gardırop-Depo, zemin katında 'Salon+ Yemek Odası Mutfak+WC- Lavabo+Giriş Holü', normal katında '2 Yatak Odası+Banyo-WC+Hol+Teras Alanı' ve genel olarak Ebeveyn Süiti şeklinde düzenlenmek amacıyla tasarlanan çatı katında 'Yatak Odası-Soyunma Odası- Banyo-WC+Hol' bölümleri bulunduğu, tespit edilen şekliyle '2 Salon+Mutfak+Yemek Odası+Ebeveyn Süiti (Giyinme Odası+Yatak Odası+Banyo-WC)+2 Yatak odası+Banyo-WC+WC-Lavabo+Teras' bölümlerinden oluşan, onaylı projesinde 233.74 m2 brüt, 169.79 m2 net kullanım alanlı görünmesine karşın fiili durumda 'kapalı garajın fiilen kapalı kullanım alanına katılması, galeri boşluğunun teras alanına çevrilmesi ve çatı arasındaki büyütme nedeniyle' 257.00 m2 brüt, 234.00 m2 net kullanım duruma getirilen, özel açık otoparklı bulunduğu tespit edilmiştir.

MUAMMEN DEĞERİ: Taşınmazın tamamına İstanbul 21. icra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/251 Esas, 2011/301 Karar sayılı kararı gereğince 550.000,00 TL (Beş Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir.
Birinci Satış Günü: 27/02/2012 14:30-14:40 Saatleri arasında
İkinci Satış Günü: 08/03/2012 14:30-14:40 Saatleri arasında İstanbul 10. İcra Müdürlüğü kaleminde yapılacaktır.

Satış Şartları
a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nisbetinde pey akçesi (nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.
b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezaları ve ferileri ile, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.
c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK..md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK .md.879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK m 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.
d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi ve-sair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100,151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21,1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma DV Kanunun 55, Amme
Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 İİK. 83/C-2, 100, 142/1, 151, maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.
e- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır
g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/3789 Esas dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.qov.tr   B: 78831

Detaylı bilgi için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com