23 / 09 / 2023

Silifke Belediyesi Mersin'de 9 arsa satacak! İhalesi 27 Eylül'de!

Silifke Belediyesi Mersin'de 9 arsa satacak! İhalesi 27 Eylül'de!

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığı, Mersin Silifke Atayurt'ta yer alan 9 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların alanları 2 bin 658 metrekare ile 6 bin 37 metrekare arasında değişiyor. Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığı, Mersin Silifke Atayurt'ta yer alan 9 adet arsa için satış ihalesi düzenliyor. 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, satışa çıkarılan arsaların alanları 2 bin 658 metrekare ile 6 bin 37 metrekare arasında farklılık gösteriyor. 

Atayurt Olukbaşı'nda yer alan arsaların muhammen bedelleri 6 milyon 646 bin TL ile 18 milyon 113 bin 790 TL arasında değişirken geçici teminat bedelleri de 199 bin 403 TL ile 543 bin 413 TL arasında değişiyor. 

Merakla beklenen satış ihalesi 27 Eylül 2023 tarihinde Silifke
Belediyesi Hizmet Binası 3.kat Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda niteliği belirtilen 9 (Dokuz) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.İhale, Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 Silifke/MERSİN adresinde bulunan Silifke
Belediyesi Hizmet Binası 3.kat Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanların ihale
şartnamesini ve eklerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında
satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri Belediyemiz Hizmet Binası 1.katta bulunan Emlak
İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.
Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış ihale ilanı ve şartnamesine
ulaşılabilir.

Silifke Belediyesi Mersin de 9 arsa satacak! İhalesi 27 Eylül de!

1- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
a) Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup,
ihaleye katılacak istekliler ihale muhammen bedelinin en az %3’ü olan geçici teminatı teklif
zarfları içerisinde banka teminat mektubu olarak sunacak veya peşinen Belediye banka
hesabına/veznesine yatırarak teklif zarfları içerisinde tahsilat makbuzunu ya da banka dekontunu
sunacaklardır. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit içi ve
süresiz olmalıdır.
b) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ve şartname ekinde verilen teklif mektubu
usulüne uygun şekilde doldurularak sunulacaktır.
c) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile Yerleşim
Yeri(İkametgah) Belgesini sunması gereklidir.
d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğini gösterir faaliyet
belgesini sunması gereklidir.
e) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, tüzel kişiliğin ihaleye iştirak eden temsile yetkililerinin
noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.
f) Gerçek ve ya tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına
düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesinin sunulması gereklidir.
g) Şartname bedeli olan 250,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz teklif zarfı içerisinde
sunulacaktır.
h) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
h.1.Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer
resmi makamlarınca veya kuruluşlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen
faaliyette bulundurduklarına dair belge ibrazı,
h.2.Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza
sirküleri ile temsile yetkili kılınanların noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.
i) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı
tarafından yukarıdaki 1 maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı
ayrı sunulması zorunludur.
j) Taşınmaza ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler
tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
2- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta
serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
5- Yabancı isteklilerin Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıması
zorunlu olup, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi zorunludur. Yabancıların ihaleye iştirak
etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye
çevirmek zorundadır.
6- İhaleye posta veya kargo ile de başvuru yapılabilir.
7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede, kapalı tekliflerin açılmasından sonra geçerli
en yüksek teklifin altında olmamak üzere, şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak, oturumda
hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.
8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve
tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale
uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9- Taşınmazın satış bedeli şartnamede belirlenen şekilde peşin olarak tek seferde ya da
alıcının taksitle ödeme talebi halinde ise, taksit sözleşmesi düzenlenecektir. Taşınmazın tapu devri
bütün ödemeler yapıldıktan sonra yapılacaktır.
10- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satışı ile ilgili ilanda yazılı
olmayan hususlarda ihale şartnamesi hükümleri esas alınacak ve uygulanacaktır.
İLAN OLUNUR

Ev almak isteyenlere son dakika müjdesi! İzmir'de 4 adet konut satılıyor! Bu tarihi kaçırmayın!

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına onay!

Ağustos'ta ticari gayrimenkullere ilgi arttı!

Geri Dön