Silivri'de 6.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri'de 6.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri Satış Memurluğu, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi 1847 ada, 2 parsel numaralı 3 bin 865,40 metrekarelik arsayı 6 milyon 184 bin 640 TL'ye icradan satıyor...


Silivri Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi 1847 ada, 2 parsel numaralı 3 bin 865,40 metrekarelik arsa 6 milyon 184 bin 640 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 21 Ekim 2019 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.SİLİVRİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , ALİBEY Mahallesi 1847 Ada No , 2 Parsel No , 3.865,40 m² Yüz Ölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz.
Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/09/2018 tarih ve2015/564 Esas 2018/846 Karar sayılı ilamı ile "...İstanbul ili Silivri ilçesi 67 ada 8 parsel..." sayılı taşınmazın satışına karar verilmiş, taşınmaz ifraz edilerek 1847 ada 2 parsel ve 1849 ada 1 parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Satışa 1847 ada 2 parselden devam olunmuştur. Taşınmaz konut alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulu Emsal:0,80, Minimum ifraz şartı:1000 m², ayrık nizam 4 kat imar durumuna sahiptir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle (21/03/2019) herhangi bir yapı mevcut değildir. Taşınmazın kuzey ve doğu yönlerinden imar yoluna cephesi bulunmaktadır.
Taşınmazın konumu, yerleşim yerine uzaklığı, alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu, çevrenin yapılaşma tarzı, ulaşım kolaylıkları, cephe sayısı ve uzunluğu, alım satım kolaylığı, taşınmazın, keşif sırasında tespit edilen değerine etki eden faktörlerdendir.
Yüzölçümü : 3.865,40 m²
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 17/07/2019 tarih ve 18360723-121.02-E.817145 sayılı yazıları ile "...Silivri ilçesi Yeni Mahalle (eski Alibey Mahallesi) 1847 ada 2 parsel, Silivri Belediyesinin 28/07/2016 tarih ve 1266 sayılı Encümen kararı ile uygun bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 26/10/2016 tarih ve 4130-3887 sayılı Encümen kararı ile onaylanmış ve 16/11/2017 tarihinde Tapu Müdürlüğünce tescil olan 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesine göre yapılan imar uygulaması sonucu 67 ada 8 parselden oluşmuştur. Ancak İstanbul 4.İdare Mahkemesinin Esas No:2017/1763 ve Karar No:2017/935 sayılı kararı ile bahse konu imar uygulaması iptal edilmiştir. Mahkeme kararına istinaden dava konusu parsel ve çevresine ait imar uygulamasının "geri dönüşüm cetvelleri" Silivri Belediyesince yapılmakta olup geri dönüşüm cetvellerine göre eski parsellerin tescilinden sonra 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre tekrar imar uygulaması yapılacaktır. Eski 67 ada 8 parsel 14/06/2013 onaylı "Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"içerisinde kısmen "Ayrık Yapı Nizamında, KAKS (emsal):0.80 ve 4 Kat" yapılaşma koşullarında "Konut Alanı", kısmen "Park Alanı" ve kısmen "Yol Alanı" olarak planlanmıştır. 67 ada 8 parselin imar uygulaması sonucu oluşmuş tescili yapılmış ve mahkeme kararı ile imar uygulaması iptal edilmiş olan 1847 ada 2 parsel ise 14/06/2013 onaylı "Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı" içerisinde "Ayrık Yapı" nizamında KAKS(Emsal):0.80 ve 4 Kat" yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" olarak planlanmıştır...."şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.184.640,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 18/11/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.