Sivas Kızılyar Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı oldu!

Sivas Kızılyar Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı oldu!Sivas Karamehmetoğlu (Karamehmet) Köyü, Hüyüklü Mevkii'nde, sit alanı dışında bulunan, tapunun İ37bl2b pafta, 137 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde tespit edilen Kızılyar Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.


SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014-100                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014-1637                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.00.537


Sivas İli, Merkez, Karamehmetoğlu (Karamehmet) Köyü, Hüyüklü Mevkii'nde, sit alanı dışında bulunan, tapunun İ37bl2b pafta, 137 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde tespit edilen Kızılyar Tümülüsü'nün tescil hususunun değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.07.2014 tarihli ve 1958 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez, Karamehmetoğlu (Karamehmet) Köyü, Hüyüklü Mevkii’nde bulunan, tapunun İ37b12b pafta, 137 parselinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Kızılyar Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar verildi.


Sivas Kızılyar Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı oldu!