Sivas Merkez'de 5.6 milyon TL'ye satılık tarla!

Sivas Merkez'de 5.6 milyon TL'ye satılık tarla! Sivas Merkez'de 5.6 milyon TL'ye satılık tarla!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Sivas Merkez Kılavuz'ndeki tarla ihale ile satışa sunuluyor. İhale 15 Mayıs'ta gerçekleşecek..

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Sivas Merkez Kılavuz Mahallesi 880 ada 11 nolu parsel üzerindeki 9 bin 464 metrekare büyüklüğündeki tarla nitelikli gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 678 bin 700 TL olarak belirlenen tarla için ihale 15 Mayıs'ta yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda yeri, tapu kaydı, yüzölçümü, vasfı, imar durumu, hisse durumu, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ile ihale tarih ve saati belirtilen taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.

2 - İhale, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

4 - İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.