06 / 07 / 2022

Sivas Merkez'de 81.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Sivas Merkez'de 81.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz Mahallesi'nde yer alan arsayı toplam 81 milyon 142 bin 75 TL muhammen bedelle satışa sundu.Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından, Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz Mahallesi'nde yer alan arsa satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 81 milyon 142 bin 75 TL olarak belirlendi. 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihi belirtilen taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.

2-İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sivas Merkez de 81.1 milyon TL ye satılık arsa!

3-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

4-İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir. Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: a) İç Zarf (Teklif Zarfı) b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) c) Tebliğe esas ikamet belgesi, d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnamesi, e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu. h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

5-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

SATILACAK TAŞINMAZIN

Sivas Merkez de 81.1 milyon TL ye satılık arsa!