07 / 07 / 2022

Sivas'ta 20.8 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Sivas'ta 20.8 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Sivas Belediye Başkanlığı, Sivas'ta yer alan 8 adet gayrimenkulü 20 milyon 783 bin 800 TL bedelle satışa çıkardı.Sivas Belediye Başkanlığı, Sivas'ta yer alan 8 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 20 milyon 783 bin 800 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Sivas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi uyarınca Belediyemiz Encümeninin 01/10/2021 tarih ve 1217 sayılı kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedeller üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
İhalesi; 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00. TL bedel mukabilinde temin edilir.
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

Sivas ta 20.8 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
a-İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgenin ibrazı,
b-Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
c-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
d-Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e-Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
f-İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,

Sivas ta 20.8 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!

g-İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. h-Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini
taşımalarını gerekmektedir, i-Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(Sadece 1. sıradaki arsa için) 1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait
olduğunun yazılması(dış zarf) 2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)
İLAN OLUNUR
.