SKY Build İnşaat Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SKY Build İnşaat Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SKY Build İnşaat Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi, Alfreds Saltis tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 13 Ocak'ta Sarıyer, Beybi Giz Plaza, Maslak Mahallesi'nde kuruldu.


SKY Build İnşaat Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi, Alfreds Saltis tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 13 Ocak'ta kuruldu. 


SKY Build İnşaat Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların her türlü inşaat işlerini yapmak. B-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  C-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. D-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek E-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. F-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak G-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde konusu ile ilgili her türlü lojistik, taşımacılık, depolama hizmeti verebilir. Lojistik, taşımacılık, depolama hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü motorlu motorsuz araç ve ekipmanı makine ve teçhizatları satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak, bu hizmetler konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara ortak olmak, bu konuda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliğini yapmak H-Her türlü kara, hava ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak, karayoluyla şehirlerarası ve uluslar arası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü yapmak I-Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurtdışı ve/veya yurtiçinde depo ve/veya antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek, depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak, Şirket yukarıda sayılı amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri verebilir. 1-Şirket amacını gerçekleştirmek için konusuyla ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, her türlü marka, patent, ihtira haklarının ve beratlarının lisans ve imtiyazlarının, ustalık, know-how model, resim, bröve, ticaret unvanlarının, teknik yardım ve fikri hakların, mümessillik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edilmesi, veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir ve ferağ edebilir. Lisans anlaşmaları dahil her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir.  Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 3-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 4-Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan, banka ve finans kurumlarından teminatlı yahut teminatsız, uzun, orta, kısa vadeli her türlü borç almak ve istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin edebilir, kefalet alabilir ve verebilir.   5-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir.


SKY Build İnşaat Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sarıyer, Beybi Giz Plaza, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, 1/Kat:15.