Şufa hakkının kullanılamayacağı haller!

Şufa hakkının kullanılamayacağı haller! Şufa hakkının kullanılamayacağı haller!

Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım" hakkı olan şufa hakkının kullanılamayacağı haller nelerdir? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor..

Şufa hakkının kullanılamayacağı haller


Hisseli mülklerin satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkına şufa hakkı deniyor.

Hissedarlık durumu meydana geldikten sonra hissedarlardan her biri kendi payını üçüncü bir kişiye sattıkları takdirde öteki hissedarlar yararına şufa hakkı doğauyor. Şufa hakkı sahibi dilediği takdirde şufa hakkından feragat edilebiliyor. Bunun resmi şekilde yapılıp tapuya tescil edilmesi gerekiyor.


Peki şufa hakkının kullanılamayacağı haller nelerdir?


-Taşınırlarda esasen yasal önalım hakkı yoktur,


-Elbirliği mülkiyeti ise kat mülkiyetinde de (Kat Mül. K. m. 8) durum aynıdır,


-Mülkiyetin devri borcunu doğuran bağışlama veya trampa hallerinde önalım hakkı kullanılamaz


-Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması hallerinde de durum böyledir.


-Artırma yoluyla yapılan satışlardan cebri artırmayla satışlarda 


-Önalım hakkına konu olan payın mülkiyetinin bir hâkim kararıyla başka bir kişiye geçirildiği hallerde,


-Satım karakterinin üstün bulunmayıp bağışlama karakterinin ağır bastığı karma sözleşmelerde


-Üçüncü kişi tarafından üstlenilen karşı edimin, önalım hakkı sahibi tarafından yerine getirilmesinin mümkün olmadığı hayat boyunca irat, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ile önalım hakkı konusunun (payın) bir şirkete sermaye olarak konulduğu hallerde


-İki şirketin birleşmesi halinde


-Paylı mülkiyete konu olan taşınmazın bir bütün olarak veya bunun belirli bir kısmının devredildiği hallerde de, devre bütün paydaşlar oybirliğiyle karar verdikleri takdirde, önalım hakkı ileri sürülemez.


-Vakıf kurma işleminde,


-Mirasın geçmesi ve paylaşımında, mirastan feragat vs. gibi miras hukukuna ilişkin amaçların ağır bastığı durumlarla,


-Paydaşın payını, çocuklarına, karı veya kocasına ya da bir hısımına devretmesi halinde şeklen bir satış sözleşmesi bulunsa bile, gerçekte satıştan başkamiras hukukuna ilişkin amaçlar veya bağışlama bulunan hallerde,


-Paylı mülkiyete konu taşınmazın paydaşlar arasında fi ilen taksim edilipde kullanılan bir kısmının verilmiş olduğu paydaş tarafından üçüncü bir kişiye satılması halinde de önalım davası açılamaz.


-Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda önalım hakkı kullanılamaz.


-İntifa hakkı tesisi ile konut hakkı tesisinde,


- Son olarak eşyayı kullanma borcu doğuran adi kira, ürün kirası gibi ilişkilerde de satım söz konusu olmadığı için şufa hakkı kullanılamaz.


Şufa hakkı ne demektir?

Şufa hakkından feragat!

Şufa hakkının süresi nedir?


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com