Sultangazi Belediyesi'nden 10 yıllığına kiralık 7 dükkan!

Sultangazi Belediyesi'nden 10 yıllığına kiralık 7 dükkan!Sultangazi Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki 7 eczane dükkanını 10 yıllığına kiraya veriyor. Kiralama ihaleleri 4 ayrı tarihte gerçekleşecek..


Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından Uğur Mumcu Mahallesi'nde yer alan 7 adet eczane dükkanı ihale ile 10 yıllığına kiraya veriliyor. Toplam 10 yıllık kira muhammen bedeli 17 milyon 400 bin TL olarak belirlenen dükkanlar için kiralama ihalesi 28 ve 31 Ağustos, 4 ve 7 Eylül tarihlerinde yapılacak.

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

Sultangazi Belediyesi


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

1- 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN UYARINCA "ECZACI" OLDUĞUNA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞINCA TESCİL EDİLMİŞ VE ECZACILIK DİPLOMASININ NOTER TASDİKLİ SURETİ,

2- İkametgâh belgesi,

3- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

4- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik belgesi,

7- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.