Tabiat varlıklarını koruma merkez komisyonu ilke kararı!

Tabiat varlıklarını koruma merkez komisyonu ilke kararı!

Tabiat varlıklarını koruma merkez komisyonu ilke kararı 31 ocak 2014 tarihinde Cuma günü 28899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde alınan kararlar...


31 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28899


İLKE KARARI


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi   : 20-28/11/2013                                                                          

Toplantı Yeri : ANKARA

Karar No. ve Tarihi        : 56-28/11/2013                                                                            


TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU İLKE KARARI

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde ve Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar çerçevesinde Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının hazırlanması ve incelenmesi esnasında aşağıdaki ilke kararı oluşturulmuştur.


Ön Değerlendirme Raporları ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının, Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslara uygun olarak hazırlanması, Araştırma alanı sınırlarının ise;


a) Ekolojik değerlendirmelerde, kritik tür veya türler ile habitatların, ekosistemin mevcut durumu bir bütün olarak irdelenmeli, alanın sınırları ise, kritik türlerin yayılım sınırları da dikkate alınarak (alansal ve zamansal boyutta) belirlenmesi,


b) Alanın konumu, büyüklüğü ve doğal ve yapay eşiklerle ilişkisi ve ayırıcı unsurlar otoban, karayolu, tren yolu, kanal, coğrafi sınırlar (sırt, tepe, orman sınırı, nehir, göl, deniz) vb. göz önüne alınarak belirlenmesi,


c) Öncelikle varsa güncel hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile daha önceden elde edilmiş envanter bilgilerinden faydalanılarak, alanda mutlak korunması gereken tür ve habitatlar var ise bunların yayılım alanları, ekolojik koridorlar ve yaşayan popülasyonları barındıracak yeterli büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmesi,


d) Alanda var olan herhangi bir organizmanın beslenme, yuvalama ve üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü alanların bütünlük durumunun dikkate alınarak belirlenmesi,


e) Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai ve ilginç özellik barındırması halinde ise kaynak değerin sınırları dikkate alınarak belirlenmesi,


Hazırlanan ve hazırlanacak olan Ön Değerlendirme Raporu ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu alan sınırlarının, alanda bulunan diğer koruma statüleri de dikkate alınarak yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.