Taksim nedir?

Taksim nedir? Taksim nedir?

Taksim nedir? Medeni Kanun'un Mülkiyet kısmında da yer taksim yani paylaşma konusu hakkında bilgi almak ve taksim nedir sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız haberimizin devamını inceleyebilirsiniz..

Taksim nedir?


Taksim, ortak mülkiyete konu olan mallarda ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine deniyor. Türk Medeni Kanunu'nun madde 699-703'te düzenlenen taksim yani paylaştırma konusu, ifrazen, iştirak halinde mülkiyetin taksimi, müşterek mülkiyetin taksimi olarak ayrılıyor.


Paylı (Müşterek) mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen taksiminde; Tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle,

Ayırarak (İfrazen) taksim işleminde ise; Taşınmaz malların bulunduğu yere göre taşınmaz malların ayrılması (ifrazı) nedeniyle, belediye encümeni  veya il idare kurulunun olumlu kararı ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla ve tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmek suretiyle karşılanması gerekiyor.Elbirliği (İştirak) halinde mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz mallarda paylı (müşterek) mülkiyete dönüşmemiş veya muris adına kayıtlı taşınmaz malın tüm mirasçıları arasında noterce düzenlenmiş ve mirasçıların fotoğrafını taşıyan onaylı taksim sözleşmesi gereğince istemde bulunuluyorsa ve  sözleşmede mirasçılara tescili isteme yetkisi verilmiş ise her biri kendine düşen taşınmaz malın tescilini isteyebileceğinden tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmeksizin tescil istem belgesi düzenlenerek doğrudan tescil yapılır.(Medeni Kanun madde 676).


Tescil yetkisi yoksa, bütün mirasçıların bizzat veya temsilcilerinin tescil isteminde bulunması, bu mümkün olmadığı takdirde tescil için mahkemeden karar alınması gerekiyor. Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması şart değildir. Arada bir fark varsa çoğu kez bu fark bir bedel ödenerek denklik sağlanmaktadır. Bu bedelin peşinen ödenmesi şart değildir. Peşin ödenmiyorsa, bedel kadar kanuni derecede ipotek tesis edilebiliyor.


İfrazen taksim nedir?


Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebiliyor. Bu işleme de ifrazen taksim deniyor.Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim yapılabilir. Aynen taksimde her paydaş anlaşmalarına göre bir veya birkaç taşınmaz mal alabiliyor. Bu mümkün değilse ve eğer paydaşlar anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde paylı mülkiyet durumu da sürdürülebiliyor.Taksime katılanlar arasında küçük veya kısıtlı varsa bunların işlemlerini veli, vasi ya da kanuni müşavirleri takip eder. Ancak veli veya vasi de taksimde taşınmaz mal alıyorsa küçük veya kısıtlı ile veli veya vasi arasında menfaat çatışması olacağından küçük veya kısıtlıyı bu taksim işleminde veli veya vasiye karşı temsil etmek üzere mahkemece bu konuda karar ve işlem yapmak üzere kayyim tayini gerekiyor.Buna karşın, küçük veya kısıtlı ile veli veya vasi aynı parselde hissedar oluyor ve kanuni payları oranında pay alıyorlarsa menfaat çatışması olmayacağından kayyım tayinine gerek duyulmuyor.

 

Önalım hakkı ne demektir?

Önalım hakkından feragat!

Paylı mülkiyet nedir?

Paylı mülkiyetin sona erdirilmesi!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com


pus