Tapu kütüğü nedir?

Tapu kütüğü nedir?

Tapu sicillinin asli unsurlarının başında gelen tapu kütüğü nedir? Tapu kütüğü nasıl oluşturulur? Tapu kütüğü sayfasındaki özel sütunlara neler tescil ediliyor? İşte tapu kütüğü hükümleri...Tapu kütüğü nedir?

Tapu kütüğü, tapu sicillinin asli unsurlarının başında geliyor. Türk Medeni Kanununa göre her taşınmaz için tapu kütüğü denilen ve tapu memuru tarafından tutulan bu resmi defterde bir sayfa açılması gerekiyor.


Tapu kütüğünde taşınmaz olarak, 1. arazi, 2. kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm, 3. bağımsız ve sürekli haklar için sayfa açılabiliyor. Türk Medeni Kanununda "tapu kütüğü" ile ilgili yer alan hükümler aşağıda sıralanıyor:


Tapu kütüğü

MADDE 1000.- Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler.


Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde uyulacak usul tüzükle belirlenir.


Kütüğün her sayfasındaki özel sütunlara şunlar tescil edilir:

1. Mülkiyet,

2. Taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka taşınmaz üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü,

3. Taşınmaz üzerindeki rehin hakları.


Eklentiler, malikin isteği üzerine beyanlar sütununa kaydedilir. Yapılan bu kayıt, ancak kütükte hak sahibi olarak görünenlerin rızasıyla kütükten silinebilir.


Aynı malike ait olan birden çok taşınmaz, sınırları birbirine bitişik olmasa bile, malikin istemiyle kütükte ortak bir sayfaya kaydedilebilir. Bu sayfaya yapılan rehin tescilleri, o sayfada kayıtlı bulunan bütün taşınmazları bağlar; aynı sayfada kayıtlı bu gibi taşınmazlardan bir kısmı malikin istemi üzerine veya mahkeme kararıyla o sayfadan çıkarılırsa, çıkarılan taşınmazlar üzerinde tescil edilmiş bulunan haklar saklı kalır.


Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı gibi, tapu kütüğünde mülkiyet, taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka taşınmaz üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü ve taşınmaz üzerindeki rehin hakları özel sütunlara tescil ediliyor.Tapu sicili kanunu!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com