26 / 05 / 2022

Kat mülkiyeti kütüğü nedir?

Kat mülkiyeti kütüğü nedir?

Tapu sicili unsurları arasında yer alan kat mülkiyeti kütüğü nedir? Tapu siciline kaydedilen taşınmazlar nelerdir? Tapu siciline kaydedilmeyen taşınmazlar nelerdir? İşte kat mülkiyeti kütüğü ile ilgili hükümler...Kat mülkiyeti kütüğü nedir?

Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutuluyor.

Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile planlardan oluşuyor. Buna göre kat mülkiyeti kütüğü nedir?


Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirleniyor.


Taşınmazların kaydedilmesi

MADDE 998.- Tapu siciline taşınmaz olarak; Arazi, Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler kaydediliyor.


Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbi tutuluyor. Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirleniyor. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekiyor.


Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, özel kanun hükümlerine tâbi tutuluyor. Peki tapu siciline kaydedilmeyen taşınmazlar nelerdir?


Kaydedilmeyecek taşınmazlar nelerdir?

MADDE 999.- Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır.


Kat mülkiyeti kütüğü nedir?

MADDE 1001.- Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne yazılır.


Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kütüğe yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır.Tapu Sicili Tüzüğü!
Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler!