Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı atamaları!

Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı atamaları!

Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığına kimler atanıyor? İşte Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavını kazananlar ve tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı atamaları ile ilgili yasal maddeler...


Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı atamaları!

Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavını kazananlar; görevlerini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özrünün bulunmadığını, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına uygun olduğunu, Genel Müdürlükçe (Personel Dairesi Başkanlığı) belirlenecek sağlık kurumlarından alacakları raporla belgelendirmeleri durumunda kur’a ile ihtiyaç duyulan Bölge müdürlüklerine atanıyor.


Ataması yapılıp kanuni süre içinde mazeretsiz göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılıyor. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiçbir biçimde kazanılmış hak sayılmıyor. Bunların yerine, yarışma sınav sonuç listesindeki sıralama dikkate alınarak atama yapılıyor.


Denetmen Yardımcılığına atanıp göreve başlayanlar, Tapu ve kadastro denetmenleri yönetmeliğinin l6 ncı maddesinde belirtilen şekilde hizmet içi eğitime alınıyor:


Denetmen Yardımcılarının Atanamayacağı Hizmet Yerleri

Madde 15 — Denetmen yardımcıları, kendilerinin ve eşlerinin nüfusa kayıtlı oldukları veya doğdukları veya nüfusa kayıtlı olmamakla beraber en az on beş yıl süreyle ikamet ettikleri yerlerde bulunan Bölge Müdürlüğüne atanamazlar. Ancak Büyükşehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.


Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 16 — Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesi 2/12/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine göre temel, hazırlayıcı ve staj eğitimi şeklinde yapılır.


Denetmen Yardımcılığı yetiştirme programı; birinci yıl temel, hazırlayıcı ve rehber denetmen refakatinde staj eğitimine, ikinci yıl denetmen refakatinde görev başında yetiştirme eğitimine ve üçüncü yıl bağımsız olarak görev yapılmasına imkan verilecek şekilde, Teftiş Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda ve Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

Görev başında yetiştirme eğitimi Denetmen Yardımcılığı yetiştirme programında belirlenir. Bu programda; rehberlik ve iş başında yetiştirme, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konuları, tutum ve davranışlar ile değerlendirme sınavı usul ve esasları yer alır.


İkinci yılın sonunda yapılan değerlendirme sınavı sonucu yeterli olduğu belirlenen Denetmen Yardımcıları Bölge Müdürünün teklifi ve sicil amiri Valinin onayı ile denetim ve değerlendirme, inceleme, ön inceleme ve soruşturma hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.


Rehber Denetmen ile Koordinatör Denetmen ve Bölge Müdürü; Denetmen yardımcıları hakkında yetiştirme eğitimi ile ilgili olarak her yıl bir değerlendirme yaparlar ve üç yıllık dönem sonunda yetişme puanı verirler.


Denetmen yardımcılarının yetiştirilme devresinde görev yerleri değiştirilemez ve başka birim veya kurumlarda geçici olarak görevlendirilemezler.


Yeterlik Sınavından Önce Denetmen Yardımcılığından Çıkarılma

Madde 17 — Yetiştirme eğitimi sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olamayanlar veya rehberliklerinde çalıştıkları Denetmen, Koordinatör Denetmen ve Bölge Müdürü tarafından yapılacak değerlendirmeye göre denetmenlik görevinde başarılı olamayacağı anlaşılan veyahut denetim mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan Denetmen yardımcıları hakkında düzenlenecek rapora dayalı olarak, Bölge Müdürünün önerisi üzerine Genel Müdür tarafından yeterlik sınavı beklenmeksizin durumlarına uygun başka bir yer ve göreve atanırlar.Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı sınavı!
Tapu ve kadastro denetmenleri yönetmeliği!