Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı sınavı!

Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı sınavı!

Tapu ve kadastro denetmen yardımcıları yapılacak bir sınav ile belirleniyor. Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı sınavı ile ilgili hükümler, Tapu ve kadastro denetmenleri yönetmeliğinde yer alıyor...


Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı sınavı!

Tapu ve kadastro denetmenleri yönetmeliğine göre; Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına öncelikle 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak eleme sınavını kazananlar ile sınav açıldığı tarihte Devlet memuru veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olup giriş koşullarını taşıyanlar katılabiliyor.


Gerektiğinde giriş sınavının yazılı bölümü ÖSYM’ne de yaptırılabiliyor. Bu durumda Genel Müdürlük ile ÖSYM Başkanlığı arasında protokol yapılıyor. Sınav yapılış usul ve esasları bu protokolde belirtiliyor.


Giriş sınavları, aksi ilanda belirtilmedikçe Ankara’da Genel Müdürlükte yapılıyor. Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı sınavı ile ilgili diğer detaylar Tapu ve kadastro denetmenleri yönetmeliğinde şu şekilde sıralanıyor:


Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı başvuru koşulları:

Madde 7 — Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına başvuruda bulunacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartların yanında aşağıda belirlenen koşullar aranır:

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler fakülteleri, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotoğrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile en az dört yıllık eğitim veren dengi yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

b) Denetmen Yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) Devlet memuru veya sözleşmeli personel olanlar için son üç yılın sicil notu en az iyi derecede olmak,

d) Daha önce iki kez Denetmen Yardımcılığı sınavına girip de kazanamamış olmamak,

e) Memur veya sözleşmeli personel olup da sınava katılacaklar için sicilden silinme süresinde aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.


Tapu ve kadastro denetmen yardımcılığı giriş sınavı için duyuru ve başvuru:

Madde 8 — Genel Müdürlükçe (Personel Dairesi Başkanlığınca) Denetmen Yardımcısı ihtiyacı, öğretim dallarına göre kontenjan sayısı, başvuru koşulları, yeri, zamanı, kadro sayısı ve sınava ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az bir ay öncesinden Resmî Gazete’de ve günlük yüksek tirajlı bir gazetede ilan edilir. Ayrıca, genelge ile Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına duyurulabilir. Adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunurlar.


Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

b) Yüksek öğrenim diploma sureti veya belgesi,

c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Adli sicil kaydı,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.


Başvuru formları, sicil dosyaları mahallinde tutulanlar için ilgili bölümleri sorumlu birimlerce doldurulduktan sonra, sicil dosyaları Genel Müdürlükte tutulan personelin başvuru formları da doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan adayların başvuru formlarını Personel Dairesi Başkanlığı inceleyerek, sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesini sınav tarihinden en az on gün önce ilgililere gönderir.


Giriş sınavına, başvuru koşullarından herhangi birini taşımayanların başvuruları kabul edilmez. Bu koşullardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılarak atamaları iptal edilir, Genel Müdürlükte memur olanlar durumlarına uygun görevlere döndürülürler.


Sınav Komisyonu ve Görevleri

Madde 9 — Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ile Genel Müdürce görevlendirilen üç üyeden oluşan Giriş Sınav Komisyonu kurulur. Görevlendirilen üyeler için iki yedek üye belirlenir.


Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Giriş, değerlendirme ve yeterlik sınavının yapılmasını sağlamak,

b) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek.

Sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


Sınav Konuları ve Puan Değerleri

Madde 10 — Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır:


a) Yazılı Sınav

Yazılı sınav çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere yapılır. Soruların % 20’si genel kültür bilgisi, % 60’ı özel alan bilgisi ve % 20’si yabancı dil konularını kapsar.


Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, sözlü sınava çağrılırlar.

Özel Alan Bilgisi :

A - Hukuk Bölümü :

a - Anayasa Hukuku,

b - Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahıs, Aile, Miras ve Eşya Hukuku),

c - Borçlar Hukuku (Genel ve Özel),

d - Ticaret Hukuku (Şirketler),

e - Ceza Hukuku (Genel ve Özel),

f - Genel olarak tapu ve kadastro mevzuatı.

B – Fen Bölümü :

a - Ölçme Bilgisi,

b - Jeodezi,

c - Fotoğrametri,

d - Dengeleme,

e - Yüksek Matematik,

f - Genel olarak tapu ve kadastro mevzuatı.


Hukuk bölümünden girenler fen bölümü, fen bölümünden girenler hukuk bölümü sorularından sorumlu tutulmazlar.


b) Sözlü Sınav

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularından 60 puan, temsil yeteneği ile tutum ve davranışlarından 20 puan, anlatım ve yorumlama yeteneğinden 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.


Sözlü sınav soruları sınav komisyonu tarafından en az iki gün önce konu başlıklarına göre ayrı ayrı hazırlattırılır. Hazırlanan sorular torbalara konulduktan sonra tutanakla tespit edilerek ağızları mühürlenir. Adaylar her konudan komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre soruyu torbadan çekerek cevaplandırırlar.


Giriş Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 11 — Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak sıralama yapılır. Bu sıralamada 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar sınavı başarmış sayılır. Başarılı olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda, en yüksek puandan başlanarak ihtiyaç kadar Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı belirlenir.

Puanların eşitliği durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılır:

a) Tapu ve kadastro hizmetini ilgilendiren konularda doktora yapmış olmak,

b) Tapu ve kadastro hizmetini ilgilendiren konularda yüksek lisans yapmış olmak,

c) Yazılı sınavda alan bilgisi notu üstün olmak,

d) Yabancı dil bilgisi yeterliği veya puanı fazla olmak.


Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

Madde 12 — Giriş sınavı sonuçları, sözlü sınavı izleyen bir hafta içinde Genel Müdürlükte ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 13 — Giriş sınavı ile ilgili belgeler Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen sürelerde saklanır.Tapu ve kadastro denetmenleri yönetmeliği!