08 / 08 / 2022

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2022!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2022!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2022 bugünkü 31779 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2022 bugünkü 31779 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2022!

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

Ekleri için tıklayın

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik!