Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği!

17 Ocak 2008 Perşembe günü 26759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler için haberimizi inceleyebilirsiniz...YÖNETMELİK


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Teftiş Kurulunun faaliyetleri ile ilgili esasları kapsar.


             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/1984 tarih ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16/b maddesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün 17 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

             b) Başkan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

             c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

             ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

             d) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavını,

             e) Müfettiş: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişleri,

             f) Müfettiş Yardımcısı: Res’en görev yapmaya yetkili veya yetkisiz Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılarını,

             g) Şube Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

             ğ) Şube Müdürlüğü Personeli: Şube Müdürlüğünde görevli müdür, uzman, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, daktilograf, sözleşmeli personel, hizmetli ve diğer görevlileri,

             h) Teftiş Kurulu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

             ı) Tüzük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünü

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi

             Teşkilat ve bağlılık

             MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulu; Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemeleri Genel Müdür adına yaparlar.

             (2) Teftiş Kurulunun; yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve diğer idari işleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

             Görev merkezi

             MADDE 6 – (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır.

             (2) Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca, devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük merkez teşkilatının bulunduğu yer dışında Müfettiş bulundurulması gerekli görülen il merkezlerinde en az üç Müfettişten oluşmak üzere görev merkezleri kurulabilir veya aynı usulle kaldırılabilir.

             (3) Bu merkezlerde görev yapmak isteyen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

             (4)  Ankara  dışındaki görev merkezlerinde bulunan Müfettiş sayısı, çalışma koşulları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Başkanlıkça sınırlandırılabileceği gibi, gerektiğinde Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla bu görevlendirme iptal edilebilir.

             (5) Bu görev merkezlerinde görev yapan Müfettişlerden birisi, Genel Müdür tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanması konularında, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Grup Başkanı olarak görevlendirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Başkanına Yardım

             Kurul Başkanına yardım

             MADDE 7 – (1) Kurul Başkanı, Genel Müdürün onayıyla yeteri kadar Müfettişi kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirebilir. Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlerin görev ayrımı Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişlere zorunlu olmadıkça teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme görevleri verilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlikte Çalışma, Koordinasyon ve İşlerin Devri

             Birlikte çalışma

             MADDE 8 – (1) Yıllık teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü belirlemeyi, işlerin akışını izlemeyi ve sonuç alınmasını sağlayabilecek görüş, öneri ve önlemlerin uygulanmasını temin eder. Çalışmaların seyri hakkında, uygun bir zamanda veya istek halinde Başkana özet bilgi veya ön rapor verir ve grup çalışmalarının bitimini izleyen on gün içerisinde sonuçları rapor halinde belirtir.

             (2) Ortak çalışmalarda; raporlar hariç, Genel Müdürlükle yapılan her türlü yazışmalar, grup koordinatörünün imzasıyla yapılır.

             (3) Grup çalışmalarında işin esastan karara bağlanması salt çoğunluk kararıyla olur. Eşitlik halinde kıdemli üyenin görüşü esas alınır. Azınlık görüşleri gerekçeli olarak belirtilir.

             (4) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturmalar nedeniyle Genel Müdürlüğün çeşitli kademelerindeki denetimle ilgili elemanların çalışmalarından, gerektiğinde Başkana bilgi vererek yararlanabilirler. Müfettişlerin bu konudaki istekleri geciktirilmeden karşılanır.


             İşlerin süresinde bitirilememesi ve devri

             MADDE 9 – (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları kendilerine verilen görevleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadır. Verilen sürede tamamlanamayacağı anlaşılan görevler hakkında Başkana zamanında bilgi vererek, alınacak talimata göre hareket ederler.

             (2) Görevi erteleme veya devir zorunluluğu doğarsa; Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, ellerindeki görevleri, Başkanın yazılı izniyle erteleyebilir. Bu durumda; ertelenen görev, işin mahiyetine göre Başkanlığın takdiriyle ileri bir tarihe bırakılabileceği gibi, Genel Müdürün yazılı emri veya onayı ile başka bir Müfettişe ve/veya Müfettiş Yardımcısına da devredilebilir. Devredilmesi uygun görülen görevler için, devri yapacak olan Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı, görevi devralacak Müfettişe verilmek üzere dizi pusulasına bağlı bir yazı ile dosyayı Başkanlığa sunar.

            

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

             Görev ve yükümlülükler

             MADDE 10 – (1) Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü ve personeli;

             a) Kurulun yazışma, haberleşme, dosya, kayıt, istatistik, arşiv ve diğer işlerinin zamanında ve düzgün olarak yürütülmesini ve korunmasını sağlamak,

             b) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerinin tahakkukuna ait işlemlerini yürütmek,

             c) Görevi nedeniyle öğrendiklerini başkalarına açıklamamak, Kurul emrinde bulunan defter, rapor ve belgeleri, Kurul Başkanının izni olmadıkça hiçbir kişiye göstermemek ve vermemek,

             ç) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak ve tahakkuk işlerini yapmak,

             d) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

             görev ve yükümlülüğündedirler.

             (2) Şube Müdürlüğünün idaresinden, Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişe karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur.

             (3) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, servisler itibariyle Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur.

             Müfettişlik bürolarında görevli personel

             MADDE 11 – (1) Ankara ili dışında bulunan görev merkezlerinde oluşturulan müfettişlik bürolarında; yazı, haberleşme ve diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda personel çalıştırılabilir. Bunların kadroları, Başkanın isteği üzerine o yerdeki Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü veya diğer birimlerce Teftiş Kuruluna görevlendirme suretiyle verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin İşlemler

             Giriş sınavı

             MADDE 12 – (1) Tapu ve Kadastro Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

             (2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı; bilgi, tutum, davranış ve genel yetenek bakımından Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla görev yapabilecek olanların belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından yetenekli olanların seçilmesi amacıyla yapılan sınavdır.

             (3) Sınavın açılmasına Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla karar verilir.

             Müfettiş Yardımcılığı sınavına gireceklerde aranacak koşullar

             MADDE 13 – (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

             a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,

             b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

             c) KPSS’den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış olmak,

             ç) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

             d) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,

             e) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak

             gerekir.

             Sınav yöntemi

             MADDE 14 – (1) KPSS’den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış ve yapılan puan sıralamasında alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının en fazla 6 katı içerisine girmiş olan adaylar arasında yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

             (2) Kurumca KPSS puanı, hukuk bölümü ve teknik bölüm için ayrı ayrı belirlenir.

             Giriş sınavı ilanı

             MADDE 15 – (1) Sınavın açıldığı, yapılacağı yer ve günler, sınav konuları ve şekli, değerlendirme yöntemi, adaylarda aranacak nitelikler, istenilen belgeler, başvuru yeri ve süresi belirtilerek, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan günlük yüksek tirajlı iki gazete ile Resmî Gazete’de en az bir kez ilan edilir. İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan örneği, duyurulmak üzere üniversitelere ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine gönderilebilir.

             (2) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

             Giriş sınavının yeri

             MADDE 16 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı Ankara’da yapılır.

             Hukuk ve teknik bölüm sınavı ayrımı

             MADDE 17 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına hukuk bölümünden girenler teknik bölüm sorularından, teknik bölümden girenler ise hukuk bölümü sorularından sorumlu tutulmazlar.

             (2) Boş kadro adedine göre hukuk ve teknik bölüm için kontenjan, Genel Müdürlük taşra teşkilatının tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin sayısı ve işlem yoğunluğu dikkate alınarak orantılı şekilde belirlenir. Bu durum ilanda belirtilir.

             Başvuru yeri, şekli ve süresi

             MADDE 18 – (1) Sınava katılmak için başvurular, giriş sınavı ilanında belirtilen gerekli belgelerle birlikte, süresi içerisinde ve şahsen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır.

             (2) Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılan veya eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez.

             Yazılı sınava girme koşulları ve gerekli belgeler

             MADDE 19 – (1) Sınava girmek isteyen adaylardan;

             a) Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

             b) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında fotoğraf,

             c) KPSS sonuç belgesi,

             ç) Yüksek öğretim kurumlarından verilmiş diploma veya bitirme belgesinin aslı, Noterlikçe veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,

             d) İkametgâh beyanı,

             e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanları,

             f) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanları,

             g) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanları

             alınır.

             (2) KPSS’de Kurumun esas aldığı puan türünden Kurumca belirlenerek sınav ilanında belirtilecek olan asgari ve üzeri puan alan ve Kurumun öngördüğü başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapan adaylar arasında ilgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, kurumun o sınav döneminde almayı öngördüğü Müfettiş Yardımcısı sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanır. Bu adaylardan yazılı sınava girmek isteyenler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen müracaat etmek suretiyle Sınav Giriş Formu alırlar.

             (3) Sınav giriş formunda, isteklinin fotoğrafı, adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, iş ve ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve hangi yabancı dilden sınava gireceği hususları yer alır.

             (4) Müfettiş Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve numaralı Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınava, bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

             (5) Sınavı kazanan adayların (e), (f) ve (g) bentlerinde bulunmuş oldukları beyanların, doğruluğu atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Yazılı sınav konuları

             MADDE 20 – (1) Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 puan üzerinden ayrı ayrı yapılır. Alan bilgisi konuları, hukuk bölümü ve teknik bölüm için farklıdır:

             a) Hukuk bölümü için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

             1) Anayasa Hukuku,

             2) Medeni Hukukun Başlangıç, Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku hükümleri,

             3) Borçlar Hukukunun genel ve özel hükümleri,

             4) Ticaret Hukukunun genel hükümleri ve Şirketler Hukuku hükümleri,

             5) Ceza Hukukunun genel ve özel hükümleri,

             6) Usul Hukukunun İdari Yargılama Usulü, Hukuk ve Ceza Usulü hükümleri,

             7) İdare Hukuku,

             8) Devletler Özel Hukuku,

             9) İcra ve İflas Hukuku,

             10) Kamu Maliyesi,

             11) Genel ekonomi ve güncel ekonomik konular.

             b) Teknik bölüm için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

             1) Ölçme Bilgisi,

             2) Kadastro Bilgisi,

             3) Jeodezi,

             4) Fotogrametri,

             5) Dengeleme,

             6) Yüksek Matematik.

             (2) Yabancı dil bilgisi sınavı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisinden yapılır. Yabancı dil bilgisi sınavı baraj olmayıp, tercih sebebidir.

             Sınav Kurulu

             MADDE 21 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak olan Kurul, Genel Müdürün onayı ile Başkanın Başkanlığında dört Müfettiş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye de saptanır.

             Sınav Kurulunun görevleri

             MADDE 22 – (1) Sınav Kurulunun görevi; yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavı her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmektir.

             (2) Hazırlanan sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde saklanır, sınav günü ve saatinde sınav mahallinde Kurul Başkanınca açılır.

             (3) Sınav sorularının saklanmak üzere zarflanması, sınav saatinde ve mahallinde zarfların açılması, adaylara dağıtılması ayrı ayrı tutanak düzenlemek suretiyle yapılır.

             Sınav Kurulunun çalışma şekli

             MADDE 23 – (1) Sınav Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             Sınav sorularının hazırlanması

             MADDE 24 – (1) Sınav soruları, sınav kurulunca hukuk ve teknik bölümlerine göre ayrı ayrı hazırlanır.

             (2) Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not belirtilir.

             (3) Soru kağıtları Sınav Kurulunca imzalanır ve cevap kağıtları veya formlarıyla birlikte mühürlenir.

             (4) Soru ve cevap kağıtları veya formları ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Kurulunca imzalanır ve durum bir tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanına teslim edilir.

             Sınavda Müfettiş görevlendirilmesi

             MADDE 25 – (1) Sınavın yapılmasında Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere, Başkan tarafından yeterince Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı görevlendirilebilir.

             Sınava geç gelen adaylar

             MADDE 26 – (1) Sınav için belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

             Sınavın yapılması

             MADDE 27 – (1) Sınav; duyurulan yerde, belirtilen gün ve saatte başlar. Sınava katılacak olanlar, Sınav Giriş Belgesi kontrol edilerek sınavın yapılacağı yere alınırlar.

             (2) Sınava katılanlar başvuru numaralarına göre önceden belirlenen sınav yerlerine oturtulur ve cevap kağıt veya formları dağıtılarak, kimlik bölümlerinin yazılması sağlanır.

             (3) Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır.

             (4) Sınav başlatılır ve sınav süresince, sınav disiplininin bozulmaması için gerekli önlemleri almak üzere Başkanlıkça görevlendirilen sınav gözlemcilerince sınav sürekli ve dikkatle izlenir.

             (5) Sınav süresinin bitiminde soru ile cevap kağıtları veya formları; sınav giriş belgeleriyle cevap formlarındaki ad, soyadı ve numaralar karşılaştırıldıktan sonra toplanır.

             (6) Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirtilerek varsa sınav sırasında sınav disiplinini bozan davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi hususlarını da içeren bir sınav tutanağı düzenlenir. Cevap formlarıyla tutanaklar zarfa konulup, zarf mühürlenir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

             Yazılı sınav kağıtlarının okunması ve puana göre sıralama esasları

             MADDE 28 – (1) Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır.

             (2) Değerlendirmede; sınav klasik yöntemle yapılmış ise her sorunun cevabına her üye tarafından ayrı ayrı not verilir. Her üyenin notlarının ortalaması alınarak sınav cevap kağıdının notu verilir. Test usulü uygulanmışsa Sınav Kurulunun kendi arasında belirlediği en az iki üyenin gözetiminde cevap anahtarına göre adayın notu belirlenir. Bu not sınav notu olarak tespit edilir.

             (3) Kurumun yaptığı yazılı sınava giren Müfettiş Yardımcısı adayları, alan bilgisinden yapılan yazılı sınav notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan en düşük puanlı adaya olacak şekilde puan sıralamasına tabi tutulur. Puana göre sıralama; hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı yapılır.

             (4) Yazılı sınavda, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak koşuluyla, alan bilgisi sınav notlarına göre yapılan puan sıralamasında, o sınav döneminde o alandan alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girmiş olan adaylar yazılı sınavı kazanmış sayılır.

             (5) Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise, kurumun esas aldığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

             (6) Sınav cevap kağıtları değerlendirilip not verildikten sonra sonuçları ile birlikte bir tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

             Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınav hazırlık işlemleri

             MADDE 29 – (1) Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ilan edilir ve bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılır. İlan ve çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.

             (2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan; kendi el yazıları ile eğitim durumu, mesleği ve yaptığı işleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adreslerini gösterecek şekilde özgeçmişleri alınır.

             (3) Yazılı sınavı kazanan adayların Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla, sözlü sınavdan önce Kurul Başkanlığınca en az iki Müfettişe inceleme yaptırılır.

             Sözlü sınavın yapılması

             MADDE 30 – (1) Yazılı sınavı kazananlar, başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar. Aday hakkında iki Müfettiş tarafından yapılan incelemenin sonucu, adayın yazılı sınav sonuçları ile zeka, kavrama, temsil ve düzgün konuşma yeteneği araştırılarak birlikte değerlendirilir. Sözlü sınavda her üye ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması adayın sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınavı kazanmış sayılır. Sözlü sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

             Giriş sınavının değerlendirilmesi ve duyurulması

             MADDE 31 – (1) Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması, adayın kıdemine esas Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav notudur. Bu durum bir tutanakla tespit edilir ve Başkanlığa bildirilir.

             (2) Sınav sonuçları, başarı sırasına göre Genel Müdürlükte ilan edilerek adaylara tebliğ edilir. Sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

            

YEDİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Yetiştirilme

             Atanma

             MADDE 32 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazananlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgeleri süresinde ve eksiksizce ibraz etmeleri halinde, belirlenen başarı sırasına göre boş bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Belgeleri, belirlenen sürede vermeyenler haklarını kaybeder.

             (2) Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınav notuna göre belirlenir.

             Yetiştirilme

             MADDE 33 – (1) Müfettiş Yardımcılarına;

             a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

             b) Genel Müdürlüğün görev çalışma alanına giren mevzuat, teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak,

             c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

             ç) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda alışkanlık kazandırmak,

             d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi konusunda olanak sağlamak,

             e) Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması amacıyla yol gösterici ve özendirici davranışlarda bulunmak

             amacıyla bir yetiştirme programı uygulanır.

             Yetiştirme programı

             MADDE 34 – (1) Müfettiş Yardımcıları üç yıllık yetiştirme döneminde, süresi bir yıldan az olmamak üzere Başkanlıkça belirlenecek aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

             a) Birinci Dönem Çalışmaları:

             1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanına giren mevzuat ve uygulama ile kurulun yetki alanına giren teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme usul ve esaslarının öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil ve bilgisayar kullanım bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

             b) İkinci Dönem Çalışmaları:

             1) Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik, Müfettiş refakatinde teftiş, inceleme ve soruşturma uygulamalarının öğretilmesidir. Müfettiş Yardımcılarını yetiştirme görevi, ayrı ayrı olmak üzere en az iki Müfettişe verilir.

             2) Müfettiş Yardımcıları, belirlenen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler ve yetkilerini Müfettişlerle birlikte kullanırlar.

             3) Müfettişler çalışmalarını; mevzuat uygulaması, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntemlerinin Müfettiş Yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygular. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını da onların en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda yönlendirir.

             c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

             1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri de alınarak, ayrıca gerektiğinde bu konuda bir sınav yapmak suretiyle, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerini bağımsız olarak yapabilme yetkisi verilebilir.

             2) Yetki verilen Müfettiş Yardımcıları, tek başlarına veya diğer Müfettiş Yardımcılarıyla ya da Müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

             3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da dikkate alınarak Kurul Başkanlığınca düzenlenir.

             Yetişme notu

             MADDE 35 – (1) Müfettiş Yardımcılarının yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak belirlenir.

             a) Kurs ve Seminer Çalışmaları Notu:

             1) Müfettiş Yardımcılarının kurs ve seminerler sonucunda aldıkları notların ortalamasıdır.

             b) Teftiş Çalışmaları Notu:

             1) Yetki verilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftişlerin sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

             c) Etüt ve İnceleme Çalışmaları Notu:

             1) Müfettiş Yardımcılarına mevzuatla ilgili verilen etüt ve inceleme görevlerinin sonucunda düzenledikleri rapor ve diğer çalışmalarına verilen nottur.

             ç) Soruşturma Çalışmaları Notu:

             1) Yetkilendirilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma ve ön inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

             d) Özel Not:

             1) Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve başarıları hakkında refakatinde çalıştıkları Müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından ayrı ayrı verilen notların ortalamasıdır.

             (2) Yukarıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlar Kurul Başkanı tarafından değerlendirilir.

             (3) Belirtilen her bölüm için verilen notun 100 tam puan üzerinden 60 puandan, yetişme notu ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Bu not, yeterlik sınavına kabul için baraj notudur.

             Yeterlik sınavına çağırma

             MADDE 36 – (1) Müfettiş Yardımcısı olarak üç yıl süreyle Teftiş Kurulunda çalışarak yeterli yetişme notu alanlar, Kurul Başkanı tarafından en az iki ay önceden bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar.

             (2) Somut gerekçelerle yeterlik sınavına çağırılmayanlar ise, aynı süre içerisinde Genel Müdürlükçe kendilerine bir bildirim yapılması suretiyle durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

             Yeterlik sınavı

             MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı; Müfettiş Yardımcılarının, Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulaması, teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

             (2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

             Yeterlik sınavı konuları

             MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı konuları; aşağıda açıklanan tapu ve kadastro mevzuatı ile teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme usul ve esaslarından oluşur:

             a) Hukuk bölümü için mevzuat konuları:

             1) 2644 sayılı Tapu Kanunu,

             2) Kat Mülkiyeti Kanunu,

             3) Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununun tapu siciline ilişkin hükümleri,

             4) Tapu Sicil Tüzüğü,

             5) 3402 sayılı Kadastro Kanunu,

             6) İmar, Kamulaştırma, Devlet ve Kamu İhale, Harcırah, Tebligat Kanunlarının ilgili hükümleri,

             7) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

             8) Genel olarak harita ve kadastroya ilişkin teknik konular.

             b) Teknik bölüm için mevzuat konuları:

             1) Kadastro Ölçmeleri,

             2) Nirengi, poligon ve sistem kurma hesapları,

             3) Ölçme araçları ve yöntemleri

             4) Yüzölçüm hesaplamaları,

             5) Fotogrametrik yöntemle harita yapım esasları,

             6) Kıymetlendirme ve fotoplan paftalarının yapım esasları,

             7) Kadastro değişiklik işlemleri,

             8) Genel olarak tapu ve kadastroya ilişkin hukuki konular.

             c) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan mevzuat konuları:

             1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

             2) Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği,

             3) Tapu ve Kadastro Harçlarının tahakkuk ve tahsili usulleri,

             4) Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin iş ve işlemleri.

             ç) Yalnızca hukuk bölümü için teftiş usulü konuları:

             1) Tapu Sicil Müdürlüklerinin teftişi.

             d) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan teftiş usulü konuları:

             1) Kadastro Müdürlüklerinin teftişi,

             2) Bölge Müdürlüklerinin teftişi,

             3) Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarının ve Döner Sermaye İşletmesinin teftişi.

             e) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan inceleme ve soruşturma usulü konuları:

             1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

             2) Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri,

             3) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

             4) Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri,

             5) Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Kamu Güvenine Karşı Suçlara ilişkin hükümleri,

             6) Özel kanunlarla belirlenen ve 4483 sayılı Kanun kapsamında olmayan suçlara ilişkin kanun hükümleri.


             Yeterlik Sınavı Kurulu

             MADDE 39 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak olan Kurul, Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında dört Müfettiş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye de saptanır.

             Yeterlik için yazılı sınav sorularının hazırlanması

             MADDE 40 – (1) Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulunca her konu grubu için ayrı ayrı hazırlanır.

             (2) Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları Sınav Kurulu tarafından imzalanır ve cevap anahtarı kağıtlarıyla birlikte mühürlenir.

             (3) Soru ve cevap anahtarı kağıtları ayrı zarflara konularak mühürlenir, Sınav Kurulunca imzalanır ve durum tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanına teslim edilir.

             Yazılı sınavın yapılması

             MADDE 41 – (1) Yazılı sınav bildirilen gün ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

             (2) Sınav sonunda; cevap kağıtları, ad bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet verildiği belirlendikten sonra toplanır. Zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanına teslim edilir.


             Yazılı sınavın değerlendirilmesi

             MADDE 42 – (1) Yazılı sınav cevap kağıtları Sınav Kurulu tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının baş tarafına, verilen not yazılır. Bütün kağıtlar değerlendirilip not verildikten sonra kapalı yerleri açılır, en yüksek not alandan başlamak üzere sıraya konularak sınav sonuç listesi düzenlenir, bu liste Sınav Kurulunca imzalanır.

             (2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubu için ele alınan notun 60’tan ve notların ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.


             Sözlü sınava çağrılma

             MADDE 43 – (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan Müfettiş Yardımcılarına yapılan duyuruda sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

             (2) Sözlü sınav, yazılı sınavın sonuçlarının duyurulmasından en az üç gün sonra yapılır.


             Sözlü sınavın yapılması

             MADDE 44 – (1) Yeterlik sözlü sınavı, bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş Yardımcıları yazılı sınavı başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

             (2) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularından sorular sorulur.


             Sözlü sınavın değerlendirilmesi

             MADDE 45 – (1) Yeterlik sözlü sınavında tam not 100 puandır. Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinden her birisi tarafından not verilir. Notların ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır.

             (2) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan aşağı olmaması gerekir.


             Yeterlik notu ve başarı sırası

             MADDE 46 – (1) Sözlü sınavda da başarılı olan Müfettiş Yardımcılarının, yetişme ile yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak yeterlik sınavına ilişkin başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır. Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yetişme notu yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

             Yeterlik sınav sonuçlarının duyurulması ve müfettişliğe atanma

             MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavı başarı listesi duyurulur ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanamadıkları yazılı olarak bildirilir.

             (2) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en geç bir ay içerisinde Tapu ve Kadastro Müfettişliğine atanırlar.

             (3) Müfettişler, mesleki yetenek, kıdem, başarı ve kadro derecelerine göre Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş unvanları ile dikey olarak yükselirler.


             Sınava katılmayanlar ile başarı gösteremeyenler

             MADDE 48 – (1) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcıları, öğrenim durumlarına, derece ve kıdemlerine uygun başka bir göreve Genel Müdürlükçe atanırlar.


             Müfettişlik güvencesi

             MADDE 49 – (1) Tapu ve Kadastro Müfettişleri kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

             (2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, en az iki Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Anlayışı, Usul ve Esasları

             Çalışma anlayışı ve amacı

             MADDE 50 – (1) Teftişte amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesi ile hata, noksanlıklar ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

             (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bu esastan hareketle;

             a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı içindeki birimlerde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri belirlemek,

             b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

             c) Mevzuat ve standarttan sapmalar var ise, bunları belirtmek, ekonomik, sosyal, idari, hukuki, teknik nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzelmesi, iş ve hizmet verimi ile üretimin ve kalitenin en iyi durum ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek,

             amacını göz önünde tutarlar.


             (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür, hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.


             (4) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, çalışmaları sırasında belirledikleri çalışkan, başarılı, kamu hizmetini gayret ve özveriyle yapan, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kullanan, basiretli personelin ödüllendirilmesi için öneride bulunurlar. Ayrıca, yerine getirilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin tamamlattırılmasına ve buna yol açanların cezalandırılmalarına da önem verirler.

             Çalışma programı koordinasyon toplantısı

             MADDE 51 – (1) Genel Müdürlüğün çeşitli kademelerindeki teftiş ve inceleme organlarına verilmiş olan görevlerin en etkin ve verimli bir biçimde uygulanmasını sağlamak ve yıllık çalışma sonuçlarını değerlendirmek, yeni döneme ait çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla, her yıl ocak ayı içerisinde Genel Müdürün Başkanlığında; Genel Müdür Yardımcıları, Kurul Başkanı ve Kurul Başkanına yardımla görevli Müfettişlerin katılmasıyla toplantı yapılır. Gerek görülürse Kurul Başkanınca yeterince Müfettiş ve ilgili Daire ve Birim Başkanları da toplantıya çağırılabilir.

             (2) Bu toplantıda, o yıla ait teftiş, inceleme ve soruşturma gerekleri ve bunlara ait esaslar ile koordinasyon prensipleri bir genel plan halinde belirlenir.

             Diğer denetim organlarının çalışmalarının izlenmesi

             MADDE 52 – (1) Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlara dahil denetim birimlerinin yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarını Teftiş Kurulunun çalışmaları ile koordine edebilmek amacıyla; bu birimler Teftiş Kurulunca bildirilen esaslar çerçevesinde her yıl ocak ayı içerisinde çalışma programlarını yaparak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderirler. Teftiş Kurulunca incelenen bu programlar Genel Müdürün onayıyla kesinleştirilerek, uygulanmak üzere ilgili birimine gönderilir.

             (2) Bu denetim birimlerince yapılan çalışmaların izlenmesi için, bu amaca uygun düzenlenmiş formlarla, ilgili birim tarafından Teftiş Kuruluna bilgi verilir.

             Çalışma programının uygulanması

             MADDE 53 – (1) Çalışma programı; Görev Merkezleri ve Taşra çalışmaları esasına göre yürütülür.

             (2) Görev Merkezi Çalışmaları;

             a) Taşra teftiş görevinin sona ermesinden sonra Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının katılımıyla, Kurul Başkanınca belirlenecek gündem ve esaslar çerçevesinde yapılan teftiş sonu kritik toplantıları,

             b) Görev merkezlerinin belediye sınırları içindeki teftişe tabi birimlerde yapılan süreli teftişler ve özel denetimler,

             c) Mevzuatla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapılarak bunların Teftiş Kurulunda tartışılması,

             suretiyle gerekli görülen zamanlarda yapılır.

             (3) Taşra çalışmaları; gerekli görülen hallerde görev merkezi dışında kalan Genel Müdürlük birimlerinin bölgesel hizmet özellikleri dikkate alınarak, bölge, il, ilçe veya birim bazında tek tek veya gruplar halinde, süreli ve periyodik olarak teftiş edilmelerini, özel denetim yapılmasını ve inceleme ve/veya soruşturma gereği görev merkezi dışında yapılan her türlü çalışmaları kapsar.

             (4) Taşra teftiş programları; Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından hazırlanır. Gerek görüldüğünde iki Başmüfettişin iştiraki sağlanır.

             (5) Taşra teftiş programları yapılırken bütçe imkanları, Müfettiş sayısı inceleme ve soruşturma ihtiyaçları ile diğer hizmet gerekleri, teftiş birimlerinin bölgesel özellikleri, birimlerin önceki yıllarda teftiş görüp görmedikleri, diğer denetim birimlerince bölge teftiş programlarına alınıp alınmadıkları, aynı Müfettişlerce yeniden teftiş edilmemesi ilkesi ile Müfettişlerin hizmet gerekleriyle bağdaşan özre dayalı istekleri dikkate alınır.

             (6) Teftiş programları hazırlanırken, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işleri ve diğer gereksinimler dikkate alınarak, yeteri kadar Müfettiş program dışı tutulabilir.

             (7) Kurul Başkanının görüşü alınmak ve uygulama tarih, dönemleri ve esasları belirtilmek suretiyle hazırlanan teftiş programları Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylanan programlar, Müfettişlere program başlangıcından en az 15 gün önce bildirilir.

             Taşra teftişi görev süresi

             MADDE 54 – (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev merkezleri dışında yapacakları taşra teftiş görevlerinin süreleri, Tüzüğün 25 inci maddesinde belirtilen azami süreler dikkate alınarak belirlenir.

             (2) Özel denetimlerde geçen süreler taşra teftiş programı süresinden sayılır.

             (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları program sürelerini kendiliklerinden kısaltamaz veya uzatamazlar.

             Teftiş programına ara verilmesi veya iptal edilmesi

             MADDE 55 – (1) Teftiş programlarının belirlenen tarih ve dönemler arasında kesintisiz uygulanması asıldır. Ancak, iş çokluğu, acil ve zorunlu durumlarda, teftiş programına Başkanın izniyle ara verilebilir veya ertelenebilir.

             (2) Teftiş programının tamamlanmasının iş durumu itibariyle mümkün olmaması halinde, Başkan programın iptali için durumu Genel Müdüre intikal ettirir ve alacağı talimata göre gereğini yerine getirir. Programın iptali durumunda, teftişi yapılamayan birimlerin teftişleri bir sonraki programda öncelikle yaptırılır.


             Teftişin yapılması

             MADDE 56 – (1) Teftiş, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleriyle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, belirli zaman aralıklarında denetlenmesi ilkesine göre düzenlenen ve teftiş edilecek yerleri de gösteren program çerçevesinde yapılır.


             (2) Başkaca verilmiş bir talimat yok ise, teftiş edilecek birimlerdeki iş ve işlemlerin örnekleme yoluyla ya da belirli bir zamanı içeren işlemlerin sırasıyla incelenmesi yoluyla teftiş edilmesine Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısınca karar verilir.


             (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftiş programlarına dahil birimlerin teftişine, kimliklerini göstermek suretiyle kendilerini tanıtarak başlarlar.


             (4) Teftişe başlanırken, bir önceki teftişte eleştirilen hususların ne dereceye kadar düzeltilmiş olduğu, teftiş ile ilgili verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediği incelenir, tamamlanmayan ve düzeltilmeyen konular teftiş raporlarında belirtilir. Ayrıca, ilgili memurların açıklamaları yerinde görülmediği takdirde konuların önemine göre sorumluları hakkında cezai veya disiplin soruşturması usulünce yapılır.


             (5) Teftişin, denetlenen birimdeki hizmetin aksatılmaksızın yapılması asıldır. Görülen eksikliğin veya hatanın nedeni ilgili memura sorulur, alınan cevaplar rapor yazımında değerlendirilir. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları yararlı gördükleri takdirde teftiş öncesi veya sonrası sorunların belirlenmesi ve teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi yönünden ilgili memurlarla toplantı yaparlar.


             (6) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri Tapu Sicil Müdürlüklerinde;

             a) Tasarruf Servisi,

             b) Personel Servisi,

             c) Arşiv Servisi,

             ç) İdari ve Mali İşler Servisi,

             d) Döner Sermaye Servisi,

             e) Yönlendirme, Yönetme ve Genel Durum,

             Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri Kadastro Müdürlüklerinde;

             a) Tasarruf veya Teknik İşlemler Servisi,

             b) Personel Servisi,

             c) Teknik Arşiv Servisi,

             ç) İdari ve Mali İşler Servisi,

             d) Döner Sermaye Servisi,

             e) Çalışma Durumu,

             f) Yönlendirme, Yönetme ve Genel Durum,


             Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde, Şube Müdürlükleri ve Denetim Biriminin tüm iş ve işlemleri ile Bölge Müdürüne münhasır olmak üzere yönlendirme, yönetme ve genel durum,

             Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri merkez teşkilatı birimlerinde;

             a) Merkez teşkilatının bütün birimlerinin iş ve işlemleri, yönlendirme, yönetme ve genel durum,

             b) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün idari iş ve işlemleri, ambar, depo ve ayniyat işlemleri

             teftişlerini yaparlar.


             (7) Genel Müdürlük Makamınca verilen özel denetimlerde hangi konuların denetiminin yapılacağı, görev emirlerinde açıklanır.


             Teftiş defteri ve dosyası

             MADDE 57 – (1) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Başkanlıkları ile taşra teşkilatı birimlerinde birer teftiş defteri ve dosyası bulunur. Her teftişe ait yazılar bu dosyada saklanır. Teftiş defterlerinin her sayfası birim amirince mühürlenir ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Müfettişler teftiş defterine, teftişe ne zaman başladıklarını, bitirdiklerini, hangi tarihler arasındaki işlemler ile hangi servisleri teftiş ettiklerini ve teftiş edilen birim amirinin isim ve unvanını yazarak imzalayıp, mühürlerler. Teftiş defterine yazılan yazının bir örneği teftiş raporlarıyla birlikte Kurul Başkanlığına gönderilir.


             (2) Teftiş defteri ve dosyasının korunmasından birim amirleri sorumludur. Birim amirleri teftiş defterini, teftiş raporlarını ve bunlarla ilgili emirleri saklamak ve yerine atanan amire eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür. Birimi devralan amir ise, bunları devralmak ve devir işlemi gerçekleşmediği durumlarda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

            

ONUNCU BÖLÜM

Raporlar

             Rapor çeşitleri