Tapuda takas harcı!

Tapuda takas harcı! Tapuda takas harcı!

Tapu takas işlemlerinin tapu müdürlüklerinde tescil edilmesi gerekiyor. Tarafların aralarında anlaşarak tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Peki, tapuda takas harcı ne kadardır? İşte, tapuda takas harcı 2015!Tapuda takas harcı!

Borçlar Kanunu'na göre, takas hakkında satışa ilişkin hükümler uygulanıyor. Takas işleminde bir hak veya mal birbiri ile değiştirilmektedir. Bu mal ve hakkın aynı neviden olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 


Tapu takas işlemleri Tapu Müdürlükleri'nde gerçekleştiriliyor. Takas işlemi için öncelikle gerekli belgeler ile birlikte müracaatın yapılması gerekiyor.

 

Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, takas harcı da ödenerek devir işlemi gerçekleşmiş oluyor. Tapu takas işlemleri sırasında, takas yapılacak malların tapu veya ruhsatları gerekiyor. Daha sonra ise fotoğraflı kimlikler isteniyor. Kimlik yerine pasaportta geçerli olabiliyor.


Takas işlemi için, mal sahiplerinin 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları, eğer temsilci takasa  katılacak ise temsilci olduğuna dair belge ve vergi kimlik numarasının yazılı olduğu vergi dairesinden verilmiş bir belgede gerekiyor.  Peki, tapuda takas harcı ne kadardır?


Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler için devlet her iki taraftan tapu takas harcı talep ediyor. Borçlar Kanunu gereğince, takas işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor. 


Her yıl yeniden belirlenen tapu takas harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor. Harca esas bedel; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olamıyor. 


Tapu takas harcı hesabı..

… ili, … mahallesi, .. ada .. parsel, .. blok …kat … numaralı bağımsız bölümün maliki Ahmet … ve tapu harcına esas beyan değeri 32.000,00 TL iken, ..ili, … mahallesi, .. ada …parsel, … blok .. kat … numaralı bağımsız bölüm maliki Nejla …ve tapu harcına esas beyan değeri 23.000,00 TL iken, adı geçen rnalikler bedel ve fark gözetmeksizin taşınmazlarını karşılıklı olarak trampa etmiş, işlem Müdürlükçe … yevmiye numarası ile ikmal edilmiştir. 


İşlemin mali yönü incelendiğinde, harç tahakkuk ve tahsilatının trampaya konu taşınmazlardan değeri yüksek olan esas alınarak değil -( 32.000*(0.0016,5*2)= 1.056) olarak değil- taşınmazların toplam değeri üzerinden (32.000,00 TL+22.000,00 TL ) 1.815,00 TL olarak sağlandığı görülmüştür.


Trampaya konu taşınmazlarda harç hesaplaması ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 23.0l.2012 tarih 8390 sayılı yazılarına göre " gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı aranılması... " gerekmektedir. 


Bu nedenle Müdürlükçe fazla tahsil edilen (1.815-1.056=759 TL) tapu harcı ilgilisine bildirilerek talebi halinde iade edilmelidir.

Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite kısmen iştirak edilmiş olup, yapılan açıklama; Trampaya konu taşınmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2012 tarih 8390 sayılı yazısı görüş yazısında, “ gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkulden  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul içinde hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı aranılması…” denildiğinden, söz konusu işlemde (32.000+32.000*(0.0016,5*2)=2.112 TL. tapu harcı tahsil edilmesi gerekmektedir.


Buna göre; … TL. eksik harcın tamamlattırılması ve benzer işlemlerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.


Tapu takas için gereken belgeler!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com