Tapuda trampa harcı hesaplama!

Tapuda trampa harcı hesaplama! Tapuda trampa harcı hesaplama!

Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler için devlet her iki taraftan tapu takas harcı talep ediyor. İşte, tapuda trampa harcı hesaplama!Tapuda trampa harcı hesaplama!


İki malın takas işlemi olan trampa, tapu müdürlüklerinde tescil edilmesi gerekiyor. Trampa edilecek mallar arasındaki değer eşitliğini belirlemek malların maliklerine ait oluyor.


Tapu sicil Müdürlüğü‘nün bu konuda her hangi bir müdahalesi söz konusu olamıyor. Trampa işlemi hakkında ki hükümlere Borçlar Kanunu’nda yer veriliyor.


Kanun hükmünce, tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler için devlet her iki taraftan tapu takas harcı talep ediyor. Borçlar Kanunu gereğince, takas işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor. 


Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu takas harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifesinin 20/a pozisyonu gereğince, taşınmaz malların, takas yolu ile devir ve iktisabında taşınmaz malların genel beyan döneminde belirlenen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerlerden az olmamak üzere) beyan edilen değerleri üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı, belirlenen oranda tapu harcı tahsil ediliyor. 


Tapuda trampa harcı hesaplama... 

… ili, … mahallesi, .. ada .. parsel, .. blok …kat … numaralı bağımsız bölümün maliki Ahmet … ve tapu harcına esas beyan değeri 32.000,00 TL iken, ..ili, … mahallesi, .. ada …parsel, … blok .. kat … numaralı bağımsız bölüm maliki Nejla …ve tapu harcına esas beyan değeri 23.000,00 TL iken, adı geçen rnalikler bedel ve fark gözetmeksizin taşınmazlarını karşılıklı olarak trampa etmiş, işlem Müdürlükçe … yevmiye numarası ile ikmal edilmiştir. 


İşlemin mali yönü incelendiğinde, harç tahakkuk ve tahsilatının trampaya konu taşınmazlardan değeri yüksek olan esas alınarak değil -( 32.000*(0.0016,5*2)= 1.056) olarak değil- taşınmazların toplam değeri üzerinden (32.000,00 TL+22.000,00 TL ) 1.815,00 TL olarak sağlandığı görülmüştür.


Trampaya konu taşınmazlarda harç hesaplaması ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 23.0l.2012 tarih 8390 sayılı yazılarına göre " gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı aranılması... " gerekmektedir. 


Bu nedenle Müdürlükçe fazla tahsil edilen (1.815-1.056=759 TL) tapu harcı ilgilisine bildirilerek talebi halinde iade edilmelidir.

 

Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite kısmen iştirak edilmiş olup, yapılan açıklama; Trampaya konu taşınmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2012 tarih 8390 sayılı yazısı görüş yazısında, “ gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkulden  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul içinde hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı aranılması…” denildiğinden, söz konusu işlemde (32.000+32.000*(0.0016,5*2)=2.112 TL. tapu harcı tahsil edilmesi gerekmektedir.


Buna göre; … TL. eksik harcın tamamlattırılması ve benzer işlemlerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir


Trampa nedir nasıl yapılır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com