Taşınmaz mal davaları!

Taşınmaz mal davaları! Taşınmaz mal davaları!

Taşınmaz mal davalarında yetkili mahkeme hangi mahkemedir? Gayrimenkul davaları hangi mahkemede görülür? Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme hangi mahkemedir? İşte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu esasları..Taşınmaz mal davaları!

Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme ile vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğuna ilişkin yasal esaslar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında yer alıyor.


Kanun gereğince gayrimenkul davalarında yetki, taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesinde olup; Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme ise vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi oluyor.


Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetki:

Madde 34 – (Değişik: 10/6/1994 - 4001/16 md.) 

1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

 

2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir. 


Vergi uyuşmazlıklarında yetki: 

Madde 37 – Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme: 

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, 

 

b) (Ek : 10/6/1994 - 4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu ğereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren


c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,


d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. 

 

Bağlantılı davalar: 

Madde 38 – 1. (Ek: 10/6/1994 - 4001/18 md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm,diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır. 

 

2. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir. 

 

3. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya gönderilir. 

 

4. Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir. 

 

5. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.


İdari dava açma süresi!