Tokat Erbaa'da 10.5 milyon TL'ye icradan satılık tuğla ve kiremit fabrikası ile iki tarla!

Tokat Erbaa'da 10.5 milyon TL'ye icradan satılık tuğla ve kiremit fabrikası ile iki tarla! Tokat Erbaa'da 10.5 milyon TL'ye icradan satılık tuğla ve kiremit fabrikası ile iki tarla!

T.C. Erbaa İcra Müdürlüğü, Tokat ili Erbaa ilçesi G.O.P Mahallesinde bulunan tuğla ve kiremit fabrikası ile iki tarlayı toplam 10 milyon 560 bin 134,60 TL'den ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 06 Nisan 2012 Cuma günü gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

ERBAA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2010 -146 Talimat TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLÂNI İpotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazların açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. TAPU KAYITLARI: 1- Tokat İli, Erbaa ilçesi, G.O.P Mah, Yolarası Mevkii 273 ada, 3 parsel, 7 cilt, 598 sayfa, yüzölçümü: 28896,00 m2, Tuğia ve Kiremit Fabrikası clrtsil taşınmaz 2- Tokat ili, Erbaa ilçesi, G.O.P Mah. Volarası Mevkii 273 ada, 4 parsel. 7 cilt 599 sayfa, yüzölçümü: 15136,00 m2,Tarla cinsli taşınmaz; 3- Tokat İli, Erbaa İlçesi, G.O.P Mah. Yolarası Mevkii 273 ada, 7 parsel. 7 cilt, 602 sayfa, yüzölçümü: 14528,00 m2, Tarla cinsli taşınmaz 1- İmar Durumu: Tokat ili, Erbaa ilçesi, G.O.P Mah. Yolarası Mevkii 273 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz imar planında Sanayi alanında kalmaktadır. Hali hazır durumu: Tokat ili, Erbaa ilçesi, G.O.P. Mah. 273 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın bilirkişilerce yapılan tesbitinde parselin Amasya- Erzincan karayolunun güney kısmında olduğu, borçlu şirkete ait Tuğla ve Kiremit Fabrikasının yapılarının bulunduğu belirlenmiştir. Parsel içerisinde Kiremit Fabrikasına ait tek katlı yaklaşık 130,00 m2'lik yönetim ve idari binası, 397 m2'lîk tek katlı yemekhane-mescit binası, 7.977,00 m2'lik tuğla ve kiremit fabrikası ve bu fabrikanın 3.249,00 m2'lik alacık alanı bulunmakta olup, bu alacık bölümün 710,00 m2 kısmı 273 ada 4 nolu parselde kaldığı, ve bu kısımda fabrikanın toprak öğütücü makinesinin bir kısmı bulunduğu tesbit edilmiştir. Tesis yaklaşık 15-20 yıllık bir tesis olduğu ve 2-3 yıl Önce modernize edildiği tespit olunmuştur. 273 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın toplam muhammen bedeli: 8.248.487,60 TL kıymet takdir edilmiş olup. bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılacaktır. 2- İmar Durumu: Tokat ili, Erbaa ilçesi, G.O.P Mah. Yolarası Mevkii 273 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz, imar planı sınınnda olup, sanayi alanının bitişiğinde, imar planı dışında olduğu tespit edilmiştir. Hali hazır durumu : 273 ada 4 parselin; Amasya- Erzincan karayoluna bağlantılı, borçlu şirkete ait Tuğla ve Kiremit Fabrikasının yanında bulunduğu, 4 parsel üzerinde fabrikanın bir kısım alacık bolümü ve beton kurutma sahasının bulunduğu, ayrıca tuğla toprak stok alanı ve fabrikanın toprak öğütücü maklnasının bir kısmının bulunduğu bir kısım alacık mevcut olduğu, 15,136,00 m21k parselin tarla vasfında olduğu ve Sanayi alanı bitişiğinde kaldığı tespit olunmuştur. 273 ada 4 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedeli: 1,222.047,00 TL kıymet takdir edilmiş olup, bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılacaktır, 3- İmar Durumu: Tokat ili, Erbaa ilçesi, G.O.P Mah. Yolarası Mevkii 273 ada, 7 parsel sayılı taşırv-maz,imar planı sınırında olup, sanayi alanının bitişiğinde, imar planı dışında olduğu tespit edilmiştir. Ha!j..haztr durumu..: 273 ada 7 parselin. Amasya- Erzincan karayoluna bağlantılı, borçlu şirkete ait Tuğla ve Kiremit Fabrikasının yanında bulunduğu, 7 parsel üzerinde fabrikanın tuğla imalatında kul¬lanılan tuğla toprağı stok'u ve paketlenmiş tuğla kiremit stok'u bulunmakta, 14.528,00 m2'lik taşın¬maz üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan parselin tarla vasfında olduğu ve Sanayi alanı bitişiğinde kaldığı tespit olunmuştur. 273 ada 7 saydı taşınmazın muhammen bedeli: 1.089.600,00 TL kıymet takdir edilmiş olup, bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılacaktır. IİK127 Jhb&GÜç Satış İlanın Tebliğ: Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebiiğ imkansı¬zlığı nedeniyle tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Satış Gün ve Saatleri: 1-273 ada, 3 parsel .sayılı taşınmazın satışı 1. Gün olan 06/04/2012 saat 10.00 -10.10 saatleri arasında Erbaa icra Dairesi, ERBAA/TOKAT adresinde. İkinci satış g ünü: 16/04/2012 tarihinde aynı yer ve saatte, 2- 273 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satışı 1.6ün olan 06/04/2012 saat 10.30-10.40 saatleri arasında Erbaa icra Dairesi, ERBAA/TOKAT adresinde  İkinci satış gönö; 16/04/2012 tarihinde aynı yer ve saatte, 3-273 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın satışı 06/04/20121. Gün olan saat 11,00-11.10 saatleri arasında Erbaa İcra Dairesi, ERBAA/TOKAT adresinde i   İkinci satış günü: 16/04/2012 tarihinde aynı yer ve saatte, Satış şartları: 1 - Birinci artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlt alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile mevzuatın  öngördüğü oranda K.D.V. ihale alıcısına aittir. Tellaliye harcı ve Birikmiş vergiler satış bedelinden  ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin {*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve  giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır, 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % i 0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği   takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/146 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 09/02/2012 ;    î Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulanmada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir.  (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (IIK m.126)   BN:11076  www.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!