15 / 08 / 2022

Tokat Mustafa Ağa Hamamı restorasyon işi ihalesi 10 Aralık'ta!

Tokat Mustafa Ağa Hamamı restorasyon işi ihalesi 10 Aralık'ta!

Tokat İl Özel İdaresi tarafından Tokat Merkez Mustafa Ağa Hamamı restorasyon edilecek. Restorasyon işi ihalesi 10 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşecek.Tokat İl Özel İdaresi'nce Tokat Merkez Mustafa Ağa Hamamı “Hamam Müzesi” Restorasyon İşi ihale edilecek.

İhale, 10 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00'da Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamına göre gerçekleşecek.

TOKAT MERKEZ MUSTAFA AĞA HAMAMI “HAMAM MÜZESİ” RESTORASYON İŞİ UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TOKAT ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası: 2020/614399

İşin Adı : Tokat Merkez Mustafa Ağa Hamamı “Hamam Müzesi” Restorasyon İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin        
a) Adresi  :  Karşıyaka Mah. Orhan Gazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200
b) Telefon ve faks numarası : 3562289030 - 3562121217
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : www.tokatozelidaresi.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin        
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet uygulama işi
b) Yapılacağı Yer : Merkez/TOKAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altıyüz) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /Yeterlik Değerlendirmesinin:        
a) Yapılacağı yer : Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. No:13 26 Haziran Kültür Sarayı TOKAT
b) Tarihi ve saat : 10.12.2020 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Tokat İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne  yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f)İdari şartnamenin 5.maddesinde belirtildiği üzere,teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım standartlarına uygun analizleri.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. 1.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Adet        Mesleki Unvanı                                           Mesleki Özellikleri  
   1           Mimar                                                           En az 10 yıl deneyimli
   1           İnşaat Mühendisi                                          En az 10 yıl deneyimli
4.3.2. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler: İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %90 oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. Ayrıca ihaleye teklif verecek isteklilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı ön yeterlilik listesinde yer alması zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına dair 660 sayılı ilke kararı  1.grup taşınmaz kültür varlığı yapılardan han veya hamam veya camii veya kervansaray yapıları restorasyon uygulama işleri kabul edilecektir. İstekliler iş deneyimine esas teşkil eden işe ait kurul kararlarını, teklifleri ile birlikte sunacaklardır .İhale konusu iş veya benzer işe denk gelecek mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL(İkiyüzelli Türk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dâhil) en az 3 gün önce, 07.12.2020 tarih saat 17.00’a kadar satın almaları zorunludur. İdari şartnamenin 10/f maddesi kriterlerine uyan isteklilere, dosya satışı yapılmayacaktır.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. No:13 26 Haziran Kültür Sarayı TOKAT  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç  ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.