TOKİ Viranşehir 2 kademe ikmal inşaatı işi ihalesi 15 Mayıs'ta!

TOKİ Viranşehir 2 kademe ikmal inşaatı işi ihalesi 15 Mayıs'ta! TOKİ Viranşehir 2 kademe ikmal inşaatı işi ihalesi 15 Mayıs'ta!

Şanlıurfa Viranşehir Pompaj Sulaması 2 Kademe İkmal İnşaatı İşi ihalesi 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 11:00'de yapılacak.Viranşehir Pompaj Sulaması 2 Kademe İkmal İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde;

İKN    :    2020/194185 
1-İdarenin
a) Adı    :    T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası    :    3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    Viranşehir Pompaj Sulaması 2 Kademe İkmal İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Brüt 7.636 Ha Alanı Sulayacak Borulu Sulama Şebekesi İle Üzerindeki Sanat Yapıları İnşaatı ve İkmal Öncesi Şebeke İnşaatı Tamamlanmış Olan 7.980 Ha Alan Dahil Olmak Üzere, Toplam 15.616 Ha Sahanın İşletilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Şanlıurfa
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    15.05.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan A / IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
  
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası(PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    6,16%    9,24%    4,1
İşletme Öncesi Devreye Alma (TL/Tamamı)    5,28%    7,92%    3,4
2800 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    5,28%    7,92%    3,3
İşletme ve Bakım Yolu Yapılması    4,8%    7,2%    3,1
1400 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    3,44%    5,16%    2,3
2600 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    3,04%    4,56%    2
2000 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    2,88%    4,32%    1,9
600 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    2,56%    3,84%    1,7
700 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    2,48%    3,72%    1,6
900 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,92%    2,88%    1,3
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası(PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    1,76%    2,64%    1,2
Sağ Ana Boru Hattı Km: 10+108.00 Karayolunu Açma Kapama Yöntemiyle Çelik Boru Kullanarak Geçilmesi ( Gömlek Betonlu İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Sprial Kaynaklı Ø2832mm t=16 mm Çelik Boru İle )    1,68%    2,52%    1,1
Sağ Ana Boru Hattı Km: 18+432.50 Karayolunun Açma Kapama Yöntemiyle Çelik Boru Kullanarak Geçilmesi ( Gömlek Betonlu İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Sprial Kaynaklı Ø2032mm t=11.20 mm Çelik Boru İle)    1,68%    2,52%    1,1
Ø 2800 (PN10) Branşmanlı (3xØ1600 Kelebek Vanalı) - (2x4Ø250) Vantuzlu - (2x1Ø300) bypaslı Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    1,6%    2,4%    1,1
Sağ Boru Hattı Km: 13+318.81~13+393.81 Yatay Sondajla Karayolu Geçişi (İçi Ø2800mm CTP, Dışı Ø3000 mm t=25.4 mm Çelik Klavuz Borulu)    1,52%    2,28%    1
1200 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,44%    2,16%    1
Ø 2000 (PN10) Branşmanlı (2xØ1400 Kelebek Vanalı) - (2x3Ø250) Vantuzlu - (Ø300) bypaslı Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    1,28%    1,92%    0,8
500 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,2%    1,8%    0,8
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Zemin Altı Cazibeli Hat Sonu Tahliye Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    1,04%    1,56%    0,7
800 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,04%    1,56%    0,7
560 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,96%    1,44%    0,6
400 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,88%    1,32%    0,6
Tek Çıkışlı Ø50 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,88%    1,32%    0,6
315 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,88%    1,32%    0,6
1000 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,8%    1,2%    0,5
250 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,8%    1,2%    0,5
450 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,8%    1,2%    0,5
Ø 2600 (PN10) Branşmanlı (3xØ1600 Kelebek Vanalı) - (2x4Ø250) Vantuzlu - (2x1Ø300) bypaslı Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,8%    1,2%    0,5
Ø 2600 (PN10) Branşmanlı (3xØ1600 Kelebek Vanalı) - (1x4Ø250) Vantuzlu - (2x1Ø300) bypaslı Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,72%    1,08%    0,5
280 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,72%    1,08%    0,5
355 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,72%    1,08%    0,5
Çift Çıkışlı Hat Sonu Ø50 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,64%    0,96%    0,4
180 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,64%    0,96%    0,4
2600 mm anma çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,56%    0,84%    0,4
110 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,56%    0,84%    0,4
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Zemin Altı Cazibeli ve Pompajlı Hat Sonu Tahliye Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,48%    0,72%    0,3
355 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,48%    0,72%    0,3
Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası(PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,48%    0,72%    0,3
225 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,48%    0,72%    0,3
200 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,4%    0,6%    0,3
Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Zemin Altı Cazibeli Hat Sonu Tahliye Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,4%    0,6%    0,3
Ø 1400 (PN10) Zemin Altı Vantuzlu (Ø 250) bypaslı (Ø300) Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,4%    0,6%    0,3
CTP Ø 2800 Yatay Dirsek Tespit Kitleleri    0,4%    0,6%    0,3
1600 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,32%    0,48%    0,2
Ø 600 (PN10) bypaslı (Ø100) Zemin Altı Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,32%    0,48%    0,2
400 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,32%    0,48%    0,2
CTP Ø 1400 Yatay Dirsek Tespit Kitleleri    0,32%    0,48%    0,2
Çift Çıkışlı Ø80 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,32%    0,48%    0,2
280 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,24%    0,36%    0,2
CTP Ø 2000 Yatay Dirsek Tespit Kitleleri    0,24%    0,36%    0,2
CTP Ø 2600 Yatay Dirsek Tespit Kitleleri    0,24%    0,36%    0,2
Çift Çıkışlı Ø100 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,24%    0,36%    0,2
225 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,24%    0,36%    0,2
160 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,24%    0,36%    0,2
Ø 600 (PN10) bypaslı (Ø200) Yol Geçişli Zemin Altı Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,24%    0,36%    0,2
200 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,24%    0,36%    0,2
Ø 400 (PN10) bypaslı (Ø100) Yol Geçişli Zemin Altı Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 üzerinde)    0,24%    0,36%    0,2
R-26 Boru Hattı Km: 3+596.00~3+626.00 Yataj Sondajla Karayolu Geçişi (İçi Ø800mm CTP, Dışı Ddış = Ø1219 mm t=10mm Çelik Klavuz Borulu)    0,24%    0,36%    0,2
P2.1 Pompa İstasyonuna ait Cebri Boru Üzerinde DN 2600 çapta kelepçeli tip Ultrasonik Debimetre ve Debimetre Odası Yapısının İmalatı, her türlü mekanik ve elektrik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi    0,24%    0,36%    0,2
P2.2 Pompa İstasyonuna ait Cebri Boru Üzerinde DN 2200 çapta kelepçeli tip Ultrasonik Debimetre ve Debimetre Odası Yapısının İmalatı, her türlü mekanik ve elektrik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi    0,24%    0,36%    0,2
Tek Çıkışlı Hat Sonu Ø50 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,16%    0,24%    0,1
160 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Zemin Altı Cazibeli ve Pompajlı Hat Sonu Tahliye Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,16%    0,24%    0,1
Ø 1400 (PN10) bypaslı (Ø300) Yol Geçişli Zemin Altı Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
Ø 600 (PN10) bypaslı (Ø200) Zemin Altı Vantuzlu (Ø 150) Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
180 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
450 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Ø 800 (PN10) Zemin Altı Vantuzlu (Ø 150) bypaslı (Ø200) Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
Ø 1000 (PN10) bypaslı (Ø250) Yol Geçişli Zemin Altı Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
Çift Çıkışlı Ø50 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,16%    0,24%    0,1
Ø 250 (PN10) Anma Çaplı Zemin Üstü (Ø50) Vantuzlu Ayrım ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
250 mm anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Ø 100 (PN10) Cazibeli Ara Tahliye Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
140 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Boru Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Ø 350 (PN10) Anma Çaplı Zemin Üstü (Ø50) Vantuzlu Ayrım ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
Çift Çıkışlı Ø150 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası (PN10) ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde, Yüksek Basınçlı 10-40 m arası )    0,16%    0,24%    0,1
Ø 500 (PN10) bypaslı (Ø100) Zemin Altı Vantuzlu (Ø 100) Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
Ø 350 (PN10) Zemin Altı Ayrım Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
R-39 Boru Hattı Km: 3+047.00~3+069.00 Yatay Sondajla Karayolu Geçişi (İçi Ø700mm CTP, Dışı Ddış = Ø1016 mm t=8mm Çelik Klavuz Borulu)    0,16%    0,24%    0,1
Ø 100 (PN10) Zemin Altı Cazibeli ve Pompajlı Ara Tahliye Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Ø 400 (PN10) Zemin Altı Vantuzlu (Ø 100) bypaslı (Ø100) Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE100 Üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1
CTP Ø 2600 Düşey Dirsek Tespit Kitleleri    0,16%    0,24%    0,1
Ø 200 (PN10) Zemin Altı Cazibeli ve Pompajlı Ara Tahliye Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Ø 100 (PN10) Cazibeli ve Pompajlı Ara Tahliye Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
Ø 1200 (PN10) Zemin Altı Vantuzlu (Ø 250) bypaslı (Ø250) Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (CTP Üzerinde)    0,16%    0,24%    0,1 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir