Trabzon Ortahisar'da 10.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Trabzon Ortahisar'da 10.7 milyon TL'ye satılık arsa! Trabzon Ortahisar'da 10.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Çimenli mahallesindeki arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Çimenli mahallesindeki arsayı 10 milyon 700 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 15 Ağustos'ta gerçekleşecek. Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait, Trabzon ili, Ortahisar ilçesi Çimenli mahallesi Yalı Küme Evleri sokak adresinde, 3746 ada 1 nolu parsel’de tapuya kayıtlı, aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (artırım) Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

İhale, 15.08.2017 tarihinde Salı günü, 15:00 başlangıç saatinde Ortahisar Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 2.000,00 - TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - İhale iştirak teminatı makbuzu,

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7 - Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4 - İhale iştirak teminatı makbuzu,

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6 - Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstenilen belgeler, en geç 08.08.2017 Salı günü ihale saatinden Bir (1) saat öncesine kadar

Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.

 

Cinsi: ARSA

m2: 2.675,15

Mahalle - Ada- Parsel: Çimenli Mah. 3746 ada 1 parsel

Muhammen Bedel: 10.700.600,00 TL

Geçici Teminat: 321.018,00 TL

İhale Tarihi: 15.08.2017

İhale Saati: 15:00