Trampa yolu ile kamulaştırma nedir?

Trampa yolu ile kamulaştırma nedir?

Kamu yararının gözetilmesi durumunda özel mülkiyetin bedeli ödenerek devlet tarafından satın alınması olan kamulaştırma projesi trampa yolu ile yapılabiliyor. Peki trampa yolu ile kamulaştırma nedir?


Trampa yolu ile kamulaştırma nedir?

Kamu yararının gözetilmesi durumunda özel mülkiyetin bedeli ödenerek devlet tarafından satın alınması ve söz konusu kamulaştırma projesi için kullanılması "kamulaştırma" olarak ifade ediliyor.


Söz konusu kamulaştırma işlemi trampa yolu ve acele kamulaştırma ile yapılabiliyor.


Trampa yolu ile kamulaştırma..

Kamulaştırma Kanuna göre, trampa yolu ile kamulaştrmada mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebiliyor.


Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. 


Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşamaz.


Acele kamulaştırma..

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.


Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedeli oluyor.Kamulaştırmada dava açma süresi!