Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma nedir? Kamulaştırma nedir?

İstimlak olarak da bilinen kamulaştırma işlemi ne ifade ediyor? Kamulaştırma nedir? Detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma, Kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün karşılığı ödenerek alınması ve kamu yararı için gerçekleştirilecek bir proje için kullanılması işlemidir. "Kamulaştırma nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra kamulaştırma işleminin Kanun'daki kapsamını inceleyelim.


Kamulaştırılabilecek gayrimenkuller, 2942 sayılı Kanunun 1. maddesinde ele alınmıştır;

- Araziler: Sınırları ayırmaya yeter araçlarla sınırlanmış ve belirlenmiş yer yüzeyler ve onların ayrılmaz bütünleyicileri

- Tapu sicilinde müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar. Örneğin üst hakkı, kaynak hakkı gibi...

- Kaynaklar,

- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir.


Kamulaştırma Kanunu 7. madde;

Madde 7 - Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüz ölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.


İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir.


İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/04/2001 - 4650/2. md.) İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.


Kamulaştırma süreci..

Belediyeler imar planlarının yürürlüğe girmesi ile 3 ay içerisinde 5 yıllık imar programlarını hazırlar. Söz konusu imar programlarının görüşülmesi için, yatırımcı kamu kuruluşların temsilcileri Meclis toplantısına katılır. Toplantı sonrasında kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, kamu kuruluşlarına bildirilir. Kamu kuruluşları, bu program süresi dahilinde kendisine tahsis edilen alanlar kamulaştırılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com