TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı! TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO'nun 500 milyon Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildi.TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

TSKB GYO, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500 milyon Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildi.

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketin 01.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına;

2. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına;

3. Arttırılan 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet payın, A ve B grubu paylar Esas Sözleşme'de A ve B Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 13.333.333 adedinin A grubu nama yazılı, 5.454.815 adedinin B grubu nama yazılı ve 181.211.852 adedinin C grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

5. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay, C grubu hamiline yazılı paylar için ise C Grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine;

7. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

8. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine;

9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine;

karar verilmiştir.