25 / 05 / 2022

Tuğçelik Aliminyum genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Tuğçelik Aliminyum genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Tuğçelik Aliminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapıaln yazılı açıklamaya göre Tuğçelik Aliminyum genel kurul toplantı sonucunu yayınladıTuğçelik Aliminyum genel kurul toplantı sonucunu yayınladı


Alınan Kararlar


Şirketimizin 12.09.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Denetimden Sorumlu Komite'nin Yönetim Kurulu'nun 24.07.2014 tarihli toplantısında, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü ve kabul edildi.

2.Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşmasına ve üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn.Mehmet Nergiz (T.C. Kimlik No:27128072054), Sn.Tuba Nergiz (T.C. Kimlik No:27104072856), Sn.Burak Nergiz (T.C.Kimlik No:27101072910), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Burcuhan Yıldıran (T.C.Kimlik No:26969402648), Sn.Mustafa Şahin Ersoy (T.C.Kimlik No:32083178024) seçilmelerine kararverildi.

3.2013 yılı içinde şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 20.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 (4) maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nca yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

6.TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 1.006.032 TL net dönem karından, geçmiş yıllar zararlarının, gerçmiş yıllar karları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmın indirilmesi sonrasında kalan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verildi.