Turizm bölgelerindeki imar planları yeniden düzenlenecek!

Turizm bölgelerindeki imar planları yeniden düzenlenecek! Turizm bölgelerindeki imar planları yeniden düzenlenecek!

AK Partili Bilgiç'in imzasını taşıyan teklife göre, Turizm Merkezi dahilinde kalan yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği Turizm bölgelerindeki imar planları yeniden düzenlenecek...AK Partili Bilgiç'in imzasını taşıyan teklife göre, Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek. 

/ TBMM - Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek. 

AK Parti İsparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve çok sayıda milletvekili arkadaşının imzasını taşıyan "torba teklif", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle 30 gün süre üe ilan edilecek. 

Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren 30 gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabüecek. İlan süresi geçtikten sonra, dava açümayan kararlara üişkin düzenlenen tutanak ve haritalar kesinleşecek. Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamayacak ve dava açılamayacak. 

Hak sahibi tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise ıf 1 hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olacak. Teklifle, davalarda usul ekonomisi yönünden kolaylık sağlanması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı, bakanlık hasım mevkiinden çıkarılıyor. Orman Genel Müdürlüğünce açüacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacak. Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar orman vasfı ile orman sınırları dışına çıkarüan yerler ise kaydında belirtme yapılarak halihazır vasfı ile en geç 3 ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilecek. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında, mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek. 

Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu avlaklarda sahası bulunan, köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ve avcı kuruluşları ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilecek. 

Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek. Atıflar Yİ-ÜFE'ye yapılmış sayılacak Teklifle, çeşitli mevzuattaki karışıldığın giderilmesi ve yeni üretilen Yurt İçi Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) bu göstergelere ikame olduğunun belirtilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapüıyor. Buna göre, muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, TÜİK'ce hesaplanan yurt içi fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) yapümış sayılacak. 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'na "Kurul" tanımı ekleniyor ve kurulun hangi anlamda kullanüacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağı konusu düzenleniyor. Buna göre, kurul; Kalkınma Bakanının başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek. 

Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Şehircüik Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararma onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari beş kişiden oluşacak. 

Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında, jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde, ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre Kurul tarafından kamu yararı kararı alınacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden petrol doğalgaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hale gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilecek. 

Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşüanacak. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle Kurul kararı üe faaliyeti engellenen veya kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. 

Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek. 

Teklifle, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'da belirtilen başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebüecek hukuki ihtilafların önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirtüen süreler içerisinde başvurmayanlara üç ay başvuru süresi, tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenlere üç ay ödeme süresi verilecek. 

Teklifle, Kamu Özel İşbirliği projelerinin kolaylıkla sona erdirilmemesi, sona erdirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek kamu zararının oluşmaması ve uluslararası nitelikte ve büyük ölçekli olan bu projelerin sona erdirilmesinin hizmetler ve maliyette ortaya çıkan zararın yanı sıra, uluslararası piyasada ülke adına güven ve yatırımcı kaybına sebebiyet vermemesi amacıyla düzenleme yapüıyor. Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanması, yüksek bütçeli olup uzun vadeye dayanması sebebiyle projelerin temelini oluşturan karmaşık sözleşmeler, gelişen hal ve durumlar için gözden geçirüip güncelleniyor. 

Buna göre, sözleşmelerde yapılacak değişikliklere ilişkin hüküm, ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapüan sözleşmelere de uygulanacak. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlerin önemi ve yüksek maliyeti dikkate alınarak idari yargı mercüerince verüecek kararlar çerçevesinde ihale tümüyle iptal edilmeksizin, ihale dokümanı ve sözleşmelerde kararların gerektirdiği düzenlemeler yapüacak. 


Ankara Son Söz