Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik!

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik!Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik bugünkü 30980 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 

TAŞINMAZLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre satışı, trampa edilmesi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile taşınmazların kiraya verilmesi, üzerlerinde leh ve aleyhe mülkiyet dışında sınırlı ayni bir hak tesisi, geçersiz işgalleri halinde tahliye ve tazminat talepleri gibi işler ile Kuruma ait çay ocakları, lokal, tabldot, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin işletme amaçlı kiraya verilmesi ve bu işlerin ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri, komisyonların kuruluş, işleyiş ve üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.

(2) 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır.

(3) Misafirhane ve diğer sosyal tesislerin satılması, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesi konularında 26/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arsa karşılığı inşaat: Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazın üzerinde yapılacak yapı ve tesis bedeline karşılık Kurumun mülkiyetinde bulunan başka bir taşınmazın verilmesini,

b) Birim fiyat: Birim fiyat belirlemeye yetkili resmi kuruluşların birim fiyatları ile kurum analizlerine göre tespit edilen birim fiyatları,

c) Ecrimisil: Kurum taşınmazlarını, Kurumun rızası dışında haksız olarak işgal edenlerden istenecek tazminatı,

ç) Fuzuli şagil: Kurum taşınmazları üzerinde Kurumun rızası olmadan ve tasarruf yetkisi bulunmadan tasarrufta bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

f) Gün: Takvim gününü,

g) İdare: Kurum adına ihaleyi yapan ve yürüten birimleri,

ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilen teklifler arasından seçilerek, işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

h) İhale komisyonu: Yönetmelik kapsamındaki tüm ihale işlemlerini karara bağlamak üzere oluşturulan komisyonları,

ı) İrtifak hakkı: Bir taşınmazın üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine sınırlı ayni hak olarak kurulan yükümlülüğü,

i) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimleri veya konsorsiyumları,

j) İşletmeci: Kurum ile kira-işletme sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişi, ortak girişim veya konsorsiyumu,

k) Kat karşılığı inşaat: Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazın üzerinde yapılacak yapı ve tesislerin Kuruma bırakılacak kısmının ya da bağımsız bölümlerinin bedeline karşılık, Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazdan belirli bir arsa payının verilmesini,

l) Kiracı: Taşınmazların ve bunlarla ilgili hakların kiraya verildiği ve kendisi ile kira sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişileri,

m) Kiralama: Taşınmazlar ile bunlarla ilgili hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

n) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,

o) Müessese: Sermayesinin tamamı Kuruma ait işletme veya işletmeler topluluğunu,

ö) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

p) Onay makamı: 4046 sayılı Kanuna göre gerekli iznin veya yetkinin alınması halinde Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun yetki vermesi durumunda yetki verilen diğer makamları,

r) Ön izin: Uzun süreli kiralama yapılmadan ve irtifak hakkı tesis edilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni,

s) Rayiç bedel: Bu Yönetmeliğe konu taşınmazların, değerleme günündeki alım-satım değerini, piyasa değerini,

ş) Satış: 4046 sayılı Kanuna göre gerekli iznin veya yetkinin alınması halinde taşınmazlar ile ilgili komisyonların kararıyla belirlenmiş taşınmazların satışını,

t) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belgeleri ve eklerini,

u) Sözleşme: Kurum ile işletmeci veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ü) Tahmin edilen bedel: İhale konusu işlerin, tekliflerin alınmasından önce Kurum tarafından tahmin edilen bedeli,

v) Taşınmaz: Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri,

y) Taşınmaz belirleme ve değerleme: Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu tarafından yapılan işlemleri,

z) Teklif isteme mektubu: İhale konusu işlerin teklif verme esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamelerinde ekli olarak gönderilen yazılı belgeyi,

aa) Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

bb) Tesis: Yatırım konusu olarak kurulmuş, taşınmaz ana ve yardımcı binaların tümünü,

cc) Toplam bedel: İhaleyi oluşturan kalemlere ait miktarların tümünün tahmini toplam tutarını,

çç) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

dd) Yönetim Komitesi: Müesseselerin en yüksek seviyede karar alma organını,

ee) Yönetim Kurulu: Kurumun en yüksek seviyede karar alma organını,

ff) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlke, İhale Yetkilisi ve Sorumluluk

Temel ilke

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında temel ilke, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ile amaç maddesinde belirtilen işlerin ihtiyaca en iyi cevap verecek şekilde, uygun şart ve zamanlarda karşılanmasıdır.

İhale yetkilisi

MADDE 6 – (1) Misafirhane ve diğer sosyal tesislerin satılması, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesi konularında 4706 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gerekli izinler alınır.

(2) 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır. 2 nci maddede yer alan diğer işler için usulüne uygun şekilde ihale usulünü belirlemeye, ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya, sözleşme yapmaya ve ihale komisyonları ile kendilerine parasal yetki verilen birim amirlerinin yetki limitlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Yönetim Kurulu, ihale ön onayı ve ihale nihai onayı dışındaki;

a) İhale usulünü belirleme,

b) İhaleye çıkma,

c) Sözleşme düzenleme ve imzalama,

yetkilerini 6/6/2000 tarihli ve 162 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Parasal Yetki Limitleri ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönergede belirlenen esaslar dahilinde kendisine yetki verilen kişilere/birimlere devredebilir.

(4) Taşınmazların kiraya verilmesinin ön ve nihai onayları; parasal yetki limitlerine bakılmaksızın doğrudan Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, çay ocakları, tabldot, misafirhane ve kantin gibi yerlerin ihale ön ve nihai onayları; Parasal Yetki Limitleri ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönergede belirlenen esaslar dâhilinde yetkili makam tarafından verilir.

(5) Yetki devri ile bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerin;

a) İhale dokümanının hazırlanması, ihale usulünün belirlenmesi ve ihale ön onaylarının alınması talep eden birim tarafından yürütülür.

b) İhaleye çıkma, ihale kararını alma ve ihale yetkilisince kararın onaylanması işlemleri ile sözleşme yapılmasına kadar  (sözleşme yapılması dâhil) diğer tüm işlemler Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Ancak kiraya verilen taşınmazların sözleşmeleri 61 inci maddede belirtilen yetkililerce imzalanır.

c) İşin yürütülmesi ile ilgili diğer işlemler ihtisas alanlarına göre İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı veya İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ya da ilgili birim tarafından yürütülür.

(6) İhale işlemlerine başlamadan önce gerekmesi halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili izinler alınır.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) İhale ile ilgili işlemler ve bunlara ilişkin, yetki ve sorumlulukların bu Yönetmelik ile kendilerine ihale yapma yetkisi verilen birimlere bırakılması esastır. İhalelerle ilgili konularda, istekli ve müşterilerle yapılacak yazılı ve sözlü ilişkiler yalnız ihale yapma yetkisi verilen Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. Ancak işlerin sözleşmeye bağlanmasına müteakip işlerin yürütülmesine yönelik iş ve işlemler ilgili birimce yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev verilen birimlerin her kademedeki yetkilileri, yetkileri çerçevesinde sorumludur.

Tapu işlemlerinde yetki

MADDE 8 – (1) Taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya; Yönetim Kurulu Kararı ile Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı müşterek çift imza ile temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılabilme Şartları, İhaleye Katılamayacak Olanlar ve Şartnameler

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre; ihale dosyasında veya gazete ilanlarında belirtilen diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veyahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

f) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri, vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

vermeleri şarttır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki kişiler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu durumun tespiti halinde ihale dışı bırakılırlar:

a) Kurumun Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, genel müdür yardımcıları.

b) Kurumun ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

c) İhalelere katılamayacakları belirtilen şahıslara ilaveten Genel Müdürlük Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu başkan ve üyeleri, müesseselerin bu komisyonlarda görev alan yetkilileri, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünde çalışan personel ile Dairesi başkanı.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları.

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklıkları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

e) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kişiler.

f) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine ve Kurumun ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

g) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Kuruma yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, Kurum tarafından ispat edilenler.

ğ) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

h) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

(2) Kuruma ait çay ocakları, lokal, tabldot, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin işletme amaçlı kiralanması ihalelerine;

a) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar,

b) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

ç) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

d) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

e) İhale tarihi itibarıyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler,

katılamazlar.

Şartnameler

MADDE 11 – (1) İhale konusu işlerin, şartname ve varsa ekleri, talep sahibi birim veya ihaleye çıkma yetkisi verilen birim tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri ihaleye çıkan birimce işin özelliğine göre bedelsiz veya takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek şartnamelerden bedel talep edilmez. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıda belirtilen bilgilere de yer verilir:

a) İşin niteliği, çeşidi, miktarı, karakteristiği ve yeri.

b) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

c) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu.

ç) Bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılacak işlerde tahmin edilen bedel tutarı.

d) Geçici ve kesin teminatlar ile gerek görülüyorsa mal teminatı oranı veya tutarı, kabul ve iade şekil ve şartları, nelerin teminat olarak kabul edileceği.

e) Gerekli olan hallerde, yeterlik belgesi komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen ihaleye katılma belgesi ile ilgili şartları.

f) İsteklilerde aranılacak diğer şartlar ve belgeleri.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) İhale ve teklif verme şekli, müddeti, yeri, ihaleden vazgeçme ve sözleşmenin imzalanmaması halinde yapılacak işlemler.

h) İşin yapılma veya teslim süresi, sözleşme süresi, teslim etme - teslim alma şekli ve şartları ile kontrol ve muayene şekilleri, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

ı) Kurumca lüzum görülen hallerde alınacak ceza miktarı.

i) Tebligatların ne zaman ve nasıl yapılacağı.

j) Fiyatın, birim fiyat veya götürü bedel esaslarından hangisine göre verileceği, isteniyorsa garanti sürelerinin ne kadar olacağı.

k) Ödeme yeri ve şartları.

l) Tekliflerin opsiyonu, varsa tekliflerde artırma haddi ve şartları.

m) İşe başlama, işi tamamlama tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar, noksan işlere ait cezalar.

n) İhale safhasında veya sözleşmenin imzalanmaması ya da sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler.

o) İhale konusu taahhüdün miktarının artması veya eksilmesi halinde artan veya eksilen kısmının yapılış zamanı ile şekil ve miktarı.

ö) Devir, temlik ve temsilcilik esasları.

p) Kurumun 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu.

r) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı.

s) İhale bağlandıktan sonra idari,  mali ve teknik nedenlerle Kurumun, sözleşmenin iptaline yetkili olacağı.

(2) Opsiyon her ihale dosyası için kendi şartlarında belirlenecektir. Şartnamesinde belirtilen süreden daha düşük opsiyonlu tekliflerin kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağı hususlarına yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahmin Edilen Bedel, İhale İşlem Dosyaları, İhale İlanı, Geçici Teminat

ile Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Tahmin edilen bedelin tespiti

MADDE 12 – (1) Tahmin edilen bedel, Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonunca belirlenir. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. Kuruma ait çay ocakları, lokal, tabldot, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin işletme amaçlı kiraya verilmesinin tahmin edilen bedeli Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu ve ilgili daire başkanlıklarından birer üyenin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.

(2) Ancak bu bedel;

a) Satış veya trampada; taşınmazın emlak vergisi değerinden,

b) Kirada ilk yıl için taşınmazın emlak vergisi değerinin yüzde ikisinden,

c) Üzerinde yapı ve tesisler bulunan taşınmazlar hakkında tesis edilecek irtifak haklarında ilk yıl için taşınmazın emlak vergisi değerinin yüzde ikisinden,

ç) Boş olan ve üzerinde yapı ve tesis yapılması öngörülen taşınmazlar hakkında tesis edilecek irtifak haklarında ilk yıl için taşınmazın emlak vergisi değerinin yüzde ikisinden,

az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.

(3) Ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Fiili kullanım olması halinde ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelidir.

(4) Ön izin verilen hâllerde ilk yıl irtifak hakkı bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE–bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir.

(5) Tahmin edilen bedel tespit ve takdir edilirken gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılabilir.

(6) İlk değerlendirme sonrası tahmin edilen bedelin 500.000 TL’nin üzerinde olması durumunda, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul değerleme şirketlerine tespit ettirilir. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, tahmini bedel olarak dikkate alınır. Bu fıkradaki parasal değer her yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenir.

(7) Tespit ve hesaplamalar ile bunların dayanakları asıl evrak arasında saklanır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerin ihaleye esas değerleri 59 uncu maddede belirtilen esaslara göre belirlenir.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada varsa onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve dosyada bulundurulmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. İhale işlem dosyası, işin konusuna göre ilgili birim tarafından hazırlanır. İlandan sonra, ilana ilişkin belgeler ile gazete kupürleri de dosyaya konur. İhale öncesi ve sonrasına ait diğer belgeler bu dosyalarda muhafaza edilir.

İhalenin ilanı

MADDE 14 – (1) İhale, ihale konusu işlere en çok sayıda isteklinin katılımını sağlamak üzere mektupla veya ilan yoluyla duyurulur.

a) İlan yoluyla yapılacak ihaleler;

1) Mahalli gazetede,

2) Basın İlan Kurumu aracılığı ile normal veya yüksek tirajlı bir gazetede,

3) Resmî Gazete’de,

4) Kurumun web sayfasında,

işin gereğine göre bu fıkrada belirtilen gazetelerin bir veya birkaçında, 1 veya 2 defa yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son ilan ile ihale tarihi arasında 20 günden az süre olamaz. Gerekli görülmesi halinde ayrıca il özel idareleri, belediye, hükümet binalarındaki ilan tahtalarına asılacak yazılarla veya diğer yayın araçlarıyla duyuru yapılır. Bu işlemler bir yazı veya tutanakla belgelenir.

b) Yabancı ülkelerdeki isteklilerinde katılması yararlı görülen ihaleler için yabancı ülkelerde ilan yaptırılabilir. Ancak bu ilan, ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

c) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

(2) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

(3) Genel Müdürlükçe teklif verme süresi belirli bir tarihe kadar uzatılabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 15 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı.

c) İhale konusu işe başlama, teslim alma ve işi bitirme tarihi.

ç) Şartname ve eklerinin nerelerden hangi şartlarla temin edileceği.

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı.

e) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı.

f) İsteklilerde aranılacak belgelerin neler olduğu.

g) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) Kurumun, 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbest olduğu.

ı) Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer hususları.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 16 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.

(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanması veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün önceden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Kurumca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün önceden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Geçici teminat

MADDE 17 – (1) Taşınmazların satışlarına ait ihalelerde, geçici teminatın tutarı tahmin edilen bedelin asgari %3’ü, kiraya verme işlerinde tahmin edilen yıllık kira bedelinin asgari %3’ü kadardır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere %30’una kadar, işin niteliğine göre belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.

(3) 2 nci madde kapsamına giren işlere ait ihalelerde, geçici teminatın tutarı şartnamesinde belirlenir.

(4) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile ihale tutarının veya toplam bedelin %30’una kadar geçici teminat alınabilir. İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin tahmin edilememesi halinde onay makamının (bir komisyon marifetiyle) belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.

(5) Geçici teminat, teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri veya birkaçı olarak verilebilir.

(6) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan geçici teminat alınmaz.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 18 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Hükümetçe teminat mektupları kabul edilen bankalar ve özel finans kurumlarının resmi formüle uygun bulunan,  kurum ad ve adresine hitaben yazılmış, süresiz teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

(2) Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminat mektupları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Komisyonlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

İhale komisyonları

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre işin istekliler arasından en uygun teklifte bulunanın üzerinde bırakılmasını sağlayan işlemleri yerine getirmek üzere yetki limitlerine göre Genel Müdürlükte aşağıda belirtilen ihale komisyonları teşkil edilir:

a) Toplam bedel olarak onama yetkisi Genel Müdür ve daha üst makamlara ait olan işlerde ihale komisyonu;

1) Başkan: Satınalma dairesi başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı veya genel müdürlük makamının görevlendireceği genel müdür yardımcısı,

2) Üye: Satınalma Dairesi Başkanı,

3) Üye: İhaleyi talep eden daire başkanı,

4) Üye: Muhasebe Dairesi Başkanı,

5) Üye: Şube müdürü (Satınalma Dairesi Başkanlığından),

6) Üye: Şube müdürü (İhaleyi talep eden daire başkanlığından),

7) Üye: Şef (Satınalma Dairesi Başkanlığından) olmak üzere 7 kişiden oluşur. Komisyonlara gerektiğinde uzman üye alınabilir.

b) Toplam bedel olarak onama yetkisi Genel Müdürden daha alt makamlara ait olan işlerde;

1) Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülecek ihalelerde ihale komisyonu Satınalma Dairesi Başkanı (Başkan), Satınalma Dairesi Başkanlığı, ihaleyi talep eden daire başkanlığı veya birimi ve Muhasebe Dairesi Başkanlığından birer Şube Müdürü üye ve Satınalma Dairesi Başkanlığından Şef üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

2) Satınalma Dairesi Başkanlığı alt birimlerince yürütülecek ihalelerde, ihale komisyonları Satınalma Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü (Başkan), Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Muhasebe Dairesi Başkanlığından birer şef üye ile en az mühendis veya talepçi birimin özelliğine göre servis şefi seviyesinde 2 üye kişi (talep eden daire başkanlığından veya birimden) olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

(2) Satınalma Dairesi Başkanlığı alt birimlerince yürütülecek ihalelerde Başkanı Servis Şefi (Satınalma Dairesi Başkanlığından) olan ihalelerde ise Muhasebe Dairesi Başkanlığından bir şef üye, ihaleyi talep eden daire başkanlığı veya birimden en az memur seviyesinde 1 üye olmak üzere toplam 3 kişiden oluşur.

(3) Taşınmaz satış ve kiralama ihaleleri (Kuruma ait çay ocakları, tabldot, misafirhane ve kantin gibi yerlerin işletme amaçlı kiraya verilmesi ihaleleri hariç); 1 inci fıkranın (a) bendine göre teşkil edecek ihale komisyonunca yerine getirilmesi zorunludur. Kuruma ait çay ocakları, tabldot, misafirhane ve kantin gibi yerlerin kiraya verilmesi ihaleleri, 6/6/2000 tarihli ve 162 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Parasal Yetki Limitleri ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönergede belirlenen esaslar dahilinde oluşturulacak ihale komisyonlarınca yürütülür.

(4) Bu komisyonlarda, raportörlük görevi ihale komisyonu başkanının uygun göreceği komisyon üyelerinden biri veya Satınalma Dairesi Başkanlığının ilgili biriminden bir eleman tarafından yürütülür.

(5) Taşınmazların satışı ve kiraya verilmesinin ön ve nihai onayları; parasal yetki limitlerine bakılmaksızın doğrudan Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, çay ocakları, tabldot, misafirhane ve kantin gibi yerlerin ihale ön ve nihai onayları; 6/6/2000 tarihli ve 162 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Parasal Yetki Limitleri ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönergede belirlenen esaslar dâhilinde yetkili makam tarafından verilir.

İhale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usulleri

MADDE 20 – (1) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanırlar. Kararlar çoğunlukla alınır. Başkan tek oya sahiptir. Üyelerden birinin izinli, raporlu veya görevli olması gibi nedenlerle toplantıya katılamaması halinde vekilleri, vekilin bir diğer komisyon üyesine vekaleten toplantıya iştirak etmesi durumunda Genel Müdürlük makamınca ilgili birimden tensip edilecek biri görev yapar. İhale komisyonu toplantılarına, ihale konusu ile ilgili olarak ilaveten yeteri kadar danışman veya uzman üye davet edilebilir. Ancak ilaveten davet edilen bu danışman veya uzman üyelerin oy hakkı yoktur.

(2) Komisyonun çalışma gün ve saatleri ilgili daire başkanlığı tarafından üyelere yazılı veya sözlü olarak önceden duyurulur. Komisyonların başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Üyeler kararlarında çekimser kalamazlar. Şayet kararda karşı oy mevcut ise bu görüş komisyon görüşmeleri esnasında üyelere açıklanır. Görüş sahibi muhalefetini gerekçeleriyle birlikte yazarak kararı imzalar. Komisyonda, üyelere karşı görüş açıklanmadan karara muhalif kalınamaz.

ALTINCI BÖLÜM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü.

b) Açık teklif usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tespit edilir. 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır.

Kapalı teklif usulü 

MADDE 22 – (1) Kapalı teklif alma usulü, isteklilerin şartnamelerde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenen gün ve saate kadar tekliflerini kapalı zarf içinde verdikleri ihale usulüdür.

(2) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

b) İhaleye katılma belgesi istenilen işlerde ihaleye katılma belgesi alan istekliler, diğer ihalelerde tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı karşılığında Satınalma Dairesi Başkanlığına verirler. Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimince; teklif zarfının üzeri kaşelenir, alındığı tarih ve numarası yazılır ve imzalanır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme sebebi ile işleme konulamayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

c) Tekliflerin açılma saati gelince, hazır bulunan isteklilerin, adı, soyadı yazılarak ve imzaları alınarak tespit edilir ve kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş olup olmadığı aranır. İhalelerde istenilen belgelerden eksik belgeli olan teklifler kesinlikle dikkate alınmaz ve hiç bir şekilde tamamlattırılmaz, iç zarfları da açılmaz.

ç) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar dışındakiler ihale odasından çıkarılır, bundan sonra zarflar açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir tutanak düzenlenir. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ve ayrıca ihale şartnamelerinde belirlenen oranlardan eksik olarak tevdi edilen teminatlı teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.

d) (ç) bendine göre zarfları açılarak okunan teklifler incelenerek;

1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için toplantının başka bir güne bırakıldığı,

2) İhalenin yapılamadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

e) Tekliflerin eşit olması halinde, uyulacak esaslar ihale usul ve şekillerine göre ihale şartnamesi ve ekinde belirtilir.

f) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle veya ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile değişik usul ve şartlarla ihaleye çıkılabilir.

Açık teklif usulü

MADDE 23 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimine ulaşmış olmak şartı ile şartnamedeki esaslara uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi,  komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale salonundan çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye çağırılır.

c) Yapılacak teklifler ihaleye ait çizelgeye yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

ç) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait çizelgeye yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler.

d) İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait çizelgeye yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

e) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

f) Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendindeki ilkeler esas alınarak karara bağlanır.

g) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale yapılır veya Kurum yararı görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile pazarlık usulü ile ihale yaptırılabilir.

Pazarlık usulü 

MADDE 24 – (1) Kapalı teklif usulü veya açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ihaleye istekli çıkmaması veya kabul edilemeyecek tekliflerin ileri sürülmesi halinde ya da ihaleye yetkili makam tarafından pazarlık yöntemi uygulanması gerekli ve uygun görülen durumlarda pazarlık usulüyle ihale yapılabilir. 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teminat alınması zorunlu değildir.

(5)Taşınmazın kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Genel Müdürlükçe belirlenir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve pazarlık usulü ile kiraya verilebilir:

a) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi.

b) Radyo ve televizyon vericileri ile doğalgaz, elektrik, su ve benzeri alt yapı tesisleri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi.

c) Reklâm levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazın kiraya verilmesi.

Teklifin geri alınması

MADDE 25 – (1) İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale Komisyonu Başkanlığına verildikten sonra teklifinden geri dönecek olan isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye, ihtar yapmaya veya mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca gelir kaydedilir ve 40 ıncı madde hükümleri uygulanır. Kurum, ihale gününden itibaren süresi içinde teklifi kabul veya reddettiğini istekliye tebliğ etmediği takdirde, istekli teklifinden vazgeçebilir. Bu durumda isteklinin geçici teminatı faizsiz iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

(2) İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Mali ve teknik inceleme komisyonlarının kuruluşu ile görev, yetki ve çalışma usulleri

MADDE 27 – (1) İhale komisyonları, tekliflerin mali ve teknik yönden incelenmesini gerekli gördüğü takdirde konunun özelliğine göre ilgili daire başkanı, dairesinde görevli bir şube müdürünün başkanlığında başmühendis, mühendis veya uzman üyeden teşekkül eden en az üç üyeli bir komisyon kurar. İlgili daire başkanlığı elemanları dışında diğer elemanların komisyona katılımı gerekli görülürse bu takdirde ilgili daire başkanının teklifi Genel Müdürün onayı ile komisyon teşekkül ettirilir. İşin özelliğine göre üye sayısı artırılabilir.

(2) Mali ve teknik inceleme komisyonlarınca, tamamlayıcı bilgi edinilmesi gerekli görüldüğünde, teklifin özü değişmemek kaydıyla teklif sahibinden Satınalma Dairesi Başkanlığı kanalıyla bilgi ve belge istenebilir. İhale onaylanıp kesinleşmeden önce hiçbir teklif sahibine teklif değerlendirme sonuçları ve durumları hakkında bilgi verilmez.

(3) Bu komisyonlar çalışmalarında 20 nci maddede belirtilen ihale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 28 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

(2) Uygun bedel; çay ocakları, lokal, tabldot, misafirhane gibi sosyal tesislerin işletme amaçlı kiraya verme ihalelerinde aşırı yüksek fiyat sorgulaması yapılarak tespit edilir. Aşırı yüksek teklifleri reddetmeden önce, tahmin edilen bedeli oluşturan bileşenler ile ilgili olarak teklif sahiplerinden belirtilen süre içinde ayrıntıları yazılı şekilde istenir. Aşırı fiyat sorgulaması, tahmin edilen bedeli oluşturan kalemlere göre kar hariç olarak yapılır.

(3) İhale komisyonu yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı yüksek teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklama talep edildiği halde yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kararlarda bulunması gerekli hususlar

MADDE 29 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri yazılarak imzalanır.

(2) Tutanak ve alınan kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 30 – (1)  İhalenin yapılmasına ilişkin olarak ihale komisyonları tarafından ihalenin iptali dışında alınan kararlar, ihale yetkilisi tarafından opsiyonu içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin iptali halinde iptal gerekçeleri belirtilir.

(2) Komisyon tarafından iptal edilen ihale kararları ise kesin olup ihale yetkilisi onayına sunulmaz.

(3) İhalenin iptalinden sonra iptal bilgisi isteklilere yazılı olarak bildirilir.

Artırım teklifleri

MADDE 31 – (1) Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılan artırım teklifleri kabul edilmez. Ancak taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde en uygun teklifi veren istekliden Kurum yararına ihale komisyonunca artırım talep edilebilir. Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır.

(2) Kuruma ait çay ocakları, tabldot, misafirhane ve kantin gibi yerlerin kiraya verilmesi ihalelerinde 28 inci madde hükmü uyarınca aşırı fiyat sorgulaması yapıldığından en uygun teklifi veren istekliden tekrar artırım talep edilmez.

Kurumun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

MADDE 32 – (1) Kurum, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olduğundan,  ihale komisyonları gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İhale Kararlarının Duyurulması, Sözleşme Düzenlenmesi ve Kesin Teminat

İhale kararlarının duyurulması

MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca ihalenin yapılmasına ilişkin alınan kararlar, ihaleyi yapan birimce ihale yetkilisinin onayına sunulur ve sonuç ihaleyi alan müşteriye ve diğer teklif sahiplerine duyurulur.

İhalede hazır bulunmayan istekliler

MADDE 34 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekili göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Sözleşme düzenlenmesi

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Taşınmaz satışı ve taşınmaz üzerinde İrtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemlerde tapuda resmi senet düzenlenir.

Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar

MADDE 36 – (1) Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar şunlardır:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi.

b) Müşterinin adı, soyadı, ticari unvanı, tebligat adresi, TC kimlik numarası, telefon ve faks numarası, internet adresi.

c) İhale konusu işin sözleşmeye esas birim fiyatı ve sözleşme tutarı.

ç) Satış işlerinde malın teslim yeri, diğer ihale konusu işlerde işin yapılma yeri.

d) İhale konusu işe başlama, teslim alma, işi bitirme tarihi ve sözleşme süresi.

e) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

f) İşin başlama ve bitiş tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar.

g) Ödeme şekli, ödeme için istenen belgeler ve bu belgelerin verilme şekli.

ğ) Sigorta şartları, mal teslimi işlerinde ambalajlama ve markalama şekli.

h) Teminatla ilgili hükümler, vergi, resim ve harçlar ile diğer masrafların kime ait olacağı.

ı) Sözleşme konusu taahhüdün yapılmaması veya kısmen yapılması halinde yapılacak işlemler ve yaptırımlar.

i) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları.

j) İhtilafların çözüm şekli ve şartları, görevli adli ve idari makamlar.

Kesin teminat 

MADDE 37 – (1) Taahhüt konusu işin özelliğine göre düzenlenecek sözleşme, şartname ve proje hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme düzenlenmesinden önce müşteriden kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat miktarları taahhüt konusu işin türüne göre aşağıda gösterilmiştir:

a) 2 nci madde kapsamına giren işlerde kesin teminat miktarı toplam ihale bedelinin asgari % 6’sıdır. Sözleşme dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış, aynı taahhüt konusuna giren işler için kesin teminat miktarı artan iş oranında artırılır. İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile ihale tutarının % 30’una kadar kesin teminat alınabilir.

b) 2 nci madde kapsamına giren işlerden kira ve irtifak hak tesisi ihalelerinde ihale bedeli üzerinden asgari  % 6 oranında kesin teminat alınır.

c) 2 nci madde kapsamına giren işlerde kesin teminat tutarı şartnamesinde belirtilir.

ç) Taşınmaz satışı ve trampa işlemlerinde kesin teminat alınmaz.

d) İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin belirlenememesi halinde, onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.

(2) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan kesin teminat alınmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sözleşme Yapılmasında Kurumun Görev ve Sorumluluğu, Müşterinin Kesin Teminat

Verme ve Sözleşme Yapma Sorumluluğu, Sözleşmenin Kısmen veya Tamamen Yerine

Getirilmemesi Halinde Uygulanacak İşlemler ve Teminatların İadesi

Sözleşme yapılmasında kurumun görev ve sorumluluğu

MADDE 38 – (1) Kurum, sözleşme yapmak, gerekli hallerde şartnamelerde belirtilen süre içinde kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ferağa ait işlemleri, kiralamada kiralamaya ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınıf ve evsafa göre satılan, kiralanan veya sınırlı ayni hak tesis edilen malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkradaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müşteri, sürenin bitiminden itibaren en çok on beş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir.

Müşterinin kesin teminatı verme ve sözleşme yapma sorumluluğu

MADDE 39 – (1) İhalenin kesinleşmesinden sonra ihalenin üzerinde kaldığı kendisine tebliğ edilen istekli, tebliğ gününden itibaren yurt içi ihalelerinde on takvim günü, yurt dışı ihalelerinde yirmi takvim günü içinde vermesi gerekli kesin teminatı Kuruma teslim etmeye, sözleşme yapılması gerekli işlerde, sözleşmeyi imzalayıp, şartnamesinde olması durumunda notere onaylattırdıktan sonra Kuruma vermeye mecburdur.

(2) Satış ihalelerinde alıcının aynı süre içinde ihale bedelini ve alıcıya ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

(3) Arazilerin, büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmelerin notere tescili zorunlu değildir. Bu işlerde sözleşmeler Kurum ve istekli yetkililerince imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Tekliften/taahhütten vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veya sözleşme imzalanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar

MADDE 40 – (1) Tekliften vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veyahut sözleşmenin imzalanmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın müşterinin geçici/kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca, iş genel hükümlere göre tasfiye edilir ve 51 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat miktarı hiçbir surette müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Taahhüdün yerine getirilmemesi

MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname veya sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, Kurumun en az yirmi gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşme feshedilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve 53 üncü madde uygulanır.

(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat miktarı hiç bir surette müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Teminatların geri verilmesi

 

Devamı için tıklayın