Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik!

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik!Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik bugünkü 30980 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birinci kısım için tıklayın

 

MADDE 42 – (1) Sözleşme yapılmasına gerek olmayan ihale işlerinde; kesin teminatın Kuruma tesliminden sonra, diğer ihale işlerinde sözleşmenin imzalanmasından sonra geçici teminat geri verilir.

(2) Taşınmaz satışlarında ferağ işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geçici teminat iade edilir.

(3) Kesin teminat, taahhüdün, sözleşme, şartname ve proje hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve müşterinin Kuruma borcunun bulunmadığının anlaşılmasını müteakip geri verilir.

(4) Kesin teminatın iade edilebilmesi için müşterinin, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan bu taahhüdü dolayısı ile borçlu bulunmadığına dair usulüne uygun düzenlenmiş belgeyi getirmesi şarttır.

ONUNCU BÖLÜM

Sözleşmenin Devri, Müşterinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya

Mahkûmiyeti ile Müşterinin Birden Fazla Olması

Hallerinde Uygulanacak İşlemler

Sözleşmenin devri 

MADDE 43 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 41 inci ve 53 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmeyi devreden müşterinin Kuruma borcu olup olmadığı, tüm birimlerden (Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları, işletme müdürlükleri ve müessese müdürlükleri) yazılı olarak istenir. Kurum alacağı tahsil edilmeden devir işlemi yapılmaz.

(3) Kiralayan veya sözleşmeyi devralan müşterinin bir yıldan önce devir talepleri için işlem yapılmaz.

Müşterinin ölümü 

MADDE 44 – (1) Müşterinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

Müşterinin iflası 

MADDE 45 – (1) Müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 40 ıncı ve 41 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali

MADDE 46 – (1) Müşterinin, ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, müşterinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek, yasaklama hariç, haklarında 40 ıncı ve 41 inci maddeye göre işlem yapılır.

Müşterinin birden fazla olması 

MADDE 47 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölümü, iflası, tutuklanması veya mahkûm olması gibi hallerde diğer ortakların teminat dâhil, işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenmesi suretiyle sözleşmenin yürürlüğü devam eder.

(2) Birlikte yapılan taahhütlerde müşterilerden biri Kuruma pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müşterilerin teklifi ve teminat dâhil pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların da üstlenilmesi şartıyla, Kurumun uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

(3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dâhil pilot ortaktan başka herhangi bir ortağın şahıs veya şirket olup olmamasına göre, ölümü, iflası veya dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Peşin Satışlarda ve Trampa İşlemlerinde Sözleşme, Cezalar, Teslim Edilen Taşınmaza

İlişkin İşlemler, İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme

MADDE 48 – (1) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Gecikme halinde alınacak cezalar

MADDE 49 – (1) Müşterinin sözleşme veya şartnamede belirtilen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmemesi halinde uygulanacak cezalar ile oranları, sözleşme ve/veya şartnamelerde belirtilir.

Teslim edilen taşınmaza ilişkin işlemler

MADDE 50 – (1) Teslim edilen taşınmazın işlemleri, işin özelliği dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre ilgili birimlerce yapılır.

İhale safhasındaki yasak fiil ve davranışlar

MADDE 51 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme yapmamak.

(2) Birinci fıkrada sayılan fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 52 nci maddede belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.

İhalelerden yasaklama

MADDE 52 – (1) 51 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında bir yıl süreyle Kurumun yapacağı tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınır. Katılma yasakları, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Yönetim Kurulu Kararını müteakip yürürlüğe girer.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) 51 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılacak ihalelere de iştirak edemezler.

(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Yönetim Kurulunca verilen yasaklama kararı ilgiliye tebliğ edilir.

Sözleşmenin yürütümü sırasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama

MADDE 53 – (1) Sözleşmenin yürütümü sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işler yapmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini Kurumun zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f) Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devir alınması.

(2) Birinci fıkrada sayılan fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 52 nci maddede belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Özel Şartnamelerin Esasları

Özel şartnameler

MADDE 54 – (1) 2 nci madde kapsamına giren kiralama ve satış işlerinde, 11 inci maddede belirtilen esaslara göre hazırlanacak şartnamelere ilave olarak düzenlenecek özel şartnamede,  aranacak diğer özel şartlar yer alacaktır.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınmaz İhalelerinde Uygulanacak Ek Hükümler

Komisyonların teşkili

MADDE 55 – (1) 2 nci madde gereği taşınmazlarla ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük birimlerinden taşınmaz belirleme ve değerleme komisyonu kurulur.

Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu

MADDE 56 – (1) Taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi veya kamulaştırılması, trampa edilmesi, üzerinde leh ve aleyhte mülkiyet dışında sınırlı ayni bir hak tesisi konularında Genel Müdürlük ve müesseseler yönünden program, yatırım, mevzuat ve ihtiyaç bakımından inceleyerek, ayrıca taşınmazların satışı ve kiraya verilmesinde veya kamulaştırılmasında değerini belirlemek üzere kurulur.

(2) Bu Komisyon Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı, Etüt, Plan, Proje ve Tesis Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürü ile 1. Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

(3) Genel Müdürlük sabit kıymetine kayıtlı taşınmazlarda, İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürü, müessese sabit kıymetine kayıtlı taşınmazlarda ilgili müessese müdürü ve müessese müdür yardımcısı (idari) komisyona katılır. İşin mahiyetine göre Genel Müdürlük ve ilgili müesseseden yeteri kadar uzman personel ile en az bir komisyon üyesi taşınmazın bulunduğu yerde gerekli araştırmaları yapmak için görevlendirilebilir.

(4) Raportörlük görevi Emlak ve İstimlak Şube Müdürünce yürütülür.

Komisyonun görev, yetki ve çalışma usulleri 

MADDE 57 – (1) Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Başkan tek oya sahiptir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

(2) Üyelerden birinin izinli, istirahatli veya görevli olma gibi nedenlerle toplantıya katılamaması halinde vekilleri toplantıya katılır.

Komisyon kararları 

MADDE 58 – (1) Müessese yönetim komitesi kararı ile Genel Müdürlük Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonunun görüşleri, alınacak Yönetim Kurulu kararlarına dayanak teşkil eder.

Tahmin edilen bedelin tespitinde uygulanacak esaslar

MADDE 59 – (1) Tahmin edilen bedel Taşınmaz Belirleme ve Değerleme komisyonunca tespit edilir veya bu konuda ihtisaslaşmış kamu kurum ve kuruluşlarına veya Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Uzmanı firmalara Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak tespit ettirilir. Tespitlerde rayiç bedel esas alınır. Tespit edilen tahmini bedelin geçerlilik süresi altı aydır.

a) Satışlarda; satışı yapılacak taşınmaz, daha önce satışı yapılan aynı veya benzer vasıftaki taşınmazlarla mukayese edilerek veya ilgisine göre belediye, ticaret ve sanayi odası ve tapu sicil müdürlüklerinden araştırılarak veya bilirkişilerden soruşturularak tespit ve hesap edilir.

b) Kiralamalarda; kiralanacak taşınmaz, daha önce kiraya verilen aynı veya benzer vasıftaki taşınmazlarla mukayese edilerek veya ilgisine göre belediye, ticaret ve sanayi odasından araştırılarak veya bilirkişilere sorularak tespit ve hesap edilir.

(2) Tespit edilecek bedeller 12 nci maddede belirtilen oranlardan az olamaz.

İhale suretiyle veya ihale usulüne tabi olmadan kiraya verilen taşınmazlardaki kira artışları ve kiranın tahsili

MADDE 60 – (1) Kiraya verilen taşınmazlardaki her yeni döneme ait kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan endeksler dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre artış yapılır.  Ancak söz konusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Kira bedelleri şartnamesi veya sözleşmesinde belirtilen sürelerde peşin olarak tahsil edilir.

(2) Vadesinde ödenmeyen bedeller ile hâsılat payları ve diğer alacaklara gecikme faizi uygulanır.

Kiraya verilen taşınmazlarda sözleşme yapılması

MADDE 61 – (1) Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan taşınmazlar ihale işlemleri sonrası sözleşmeye bağlanır. İhalenin üzerinde kaldığı kendisine tebliğ edilen istekli, tebliğ gününden itibaren on gün içinde sözleşme yapmaya mecburdur. Aksi halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminat gelir kaydedilir ve isteklinin ilişiği kesilir.

(2) Sözleşme; Kurum adına, ilgili müesseselerde kayıtlı taşınmazlar için müessese müdürü veya müessese müdür yardımcısı (idari) ile Genel Müdürlükte kayıtlı taşınmazlar için İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve bağlı olduğu genel müdür yardımcısı tarafından imzalanır.

Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi

MADDE 62 – (1) Satış ihalelerinde ihalenin kesinleşmesini müteakip ihalenin üzerinde kaldığı kendisine tebliğ edilen istekliler;

a) Kurumda kadrolu, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışıp, emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatı meblağlarını, ihale bedeline esas olmak üzere teklif edenler, teklif ettikleri bu tutarlar ile ihale bedeli arasında fark kalması halinde bu farkı kırk beş gün içinde yatırırlar. Emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatının Kurum hesabına aktarılmasına kadar tapuda tescil işlemi yapılmaz. Emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatının herhangi bir nedenle Kuruma devrinde aksama olması halinde tapuda tescil işleminin süresi uzatılır.

b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki istekliler ihale bedelini peşin yatırmak üzere yirmi gün içinde, ihale ile ilgili vergi (KDV dâhil), resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ve adına tescil ettirmek zorundadır. Bunlara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Kuruma gelir kaydedilir. Müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

c) Satılan taşınmazların tapu sicil müdürlüğündeki ferağ işlemleri, Kurumca yetkili kılınan iki görevli tarafından gerçekleştirilir.

Kiralamalarda sözleşme süresi  

MADDE 63 – (1) Kiralanan taşınmazın özelliği, yapılacak işin şartları da dikkate alınarak bir yıl ve daha uzun süreli kiralamalarda ihale yetkilisinden onay alınır ve kiraya verilen her taşınmaz için kira süresi şartname ve sözleşmede belirtilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak taşınmaz satışı veya kiraya verilmesi

MADDE 64 – (1) Satın alma veya kiralama talebinde bulunan isteklinin 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait şirketler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları olması halinde, ihale yapılmaksızın satış tarihindeki rayiç bedel üzerinden Yönetim Kurulu Kararı alınarak satış veya kiralama yapılabilir. Valilik, üniversite, belediyeler, bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine emlak değerinin altında kalmamak üzere imar durumları ve kullanım amaçları göz önünde bulundurularak ve kamu yararı gözetilerek rayiç bedelin altında Yönetim Kurulu Kararı alınarak satış veya kiralama yapılabilir. Aynı taşınmaza birden fazla talep olması halinde umumi hizmetin türüne göre farklı bakanlık veya idarenin hizmet alanı olması durumunda mevcut imar planındaki kullanım durumu ve çevre yapılaşması dikkate alınarak Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kurum ya da kuruluşa satış veya kiralama yapılabilir. Bu yolla satışı yapılan taşınmazlar veriliş gayesinin dışında kullanılamaz veya başkasına satılamaz. On yıl içinde veriliş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde taşınmaz, satış bedeli üzerinden Kurumca geri alınır. Bu madde hükmüne göre satılan taşınmazların veriliş amacı dışında kullanılamayacağı ve beş yıl içinde satılamayacağı konusunda tapu kaydının beyanlar bölümüne şerh verdirilir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Kararı alınarak uygun bulunan taşınmazlar için ortak projeler yürütülebilir.

Kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlar ile rödövans işletmecilerine taşınmaz kiralanması

MADDE 65 – (1) İsteklinin kamu yararına çalışan dernek ve kuruluş olması halinde, Yönetim Kurulundan karar alınarak ihale yapılmaksızın rayiç bedel üzerinden kiralama yapılabilir. Ancak kiralanacak yerin onaylı şehir imar planlarında okul, cami, otopark sahası veya bunlara benzer umumi hizmetlere ayrılan alanlarda olması halinde amaca uygun tasarrufta bulunmak üzere talepte bulunulduğunda, Yönetim Kurulundan karar alınarak ihale yapılmaksızın kıymet takdiri üzerinden kiralama yapılabilir. Bu yolla kiralaması yapılan taşınmazlar, veriliş gayesinin dışında kullanılamaz, kiralanamaz. Kiralanan taşınmazın veriliş amacının dışında kullanılması halinde sözleşmesi feshedilir.

(2) Rödövans işletmecilerine talepleri halinde, sözleşme konusu saha sınırları içinde, faaliyetlerine uygun şekilde kullanmak üzere, sözleşme devam ettiği sürece Yönetim Kurulunun oluru ile taşınmazlar kiralanabilir. Kiralama sözleşmesinde belirtilen oranda kesin teminat ve/veya mal teminatı alınır. Kiralanan taşınmaz başkasına devredilemez, amacı dışında kullanılamaz.

(3) Rödövans işletmecilerine doğrudan taşınmaz satışı yapılamaz.

Taşınmaz trampası

MADDE 66 – (1) Mülkiyeti Kuruma ait taşınmazlar pazarlık suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına trampa edilebilir. Trampaya konu taşınmaz için aşağıdaki belgeler hazırlanır:

a) Trampa konusu taşınmaz için teklif veya öneri yazısı.

b) Taşınmazın tapu senedi veya çaplı tasarruf belgesi.

c) Taşınmaz imar planı içinde ise imar planı örneği.

(2) Gerekli hallerde trampaya konu olan taşınmazın özellikleri mahallinde tespit edilerek Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu raporunda belirtilir.

Sınırlı ayni hak tesisi

MADDE 67 – (1) Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz mükellefiyeti ve taşınmaz rehni tesis edilemez. Bu hakların tesisi rayiç kira bedeli de gözetilerek 12 nci maddedeki esaslar dikkate alınarak pazarlık usulü ile yapılır.

(2) 64 üncü, 65 inci, 66 ncı ve 67 nci maddelerde belirtilen tüm işlemler İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Taşınmazlara yapılan müdahalelerin önlenmesi  

MADDE 68 – (1) Kuruma ait taşınmazlara yetkili organların müsaade ve kararı olmadan müdahale edilmesi halinde, bu müdahale ilgili birim tarafından müessese müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe arz edilerek, idari yollarla veya dava açılarak müdahalenin kaldırılması sağlanır.

(2) İhtiyaç duyulan ve kira sözleşmesinin yenilenmemesine karar verilen taşınmazların rızaen tahliyesi için yapılacak idari işlemlerden sonuç alınamaz ise yasal yollara başvurulur.

Ecrimisil 

MADDE 69 – (1) Tahliye edilmeyen veya Kurumun yetkili organlarının kararı olmadan işgal edilen taşınmazlar için tahliyeye kadar öncelikle ilgililerce tespit edilecek miktarlardaki tazminat, gerekli tebligat yapılarak mütecavizden istenir. Netice alınamaması halinde hükmen tahsili yoluna gidilir.

Tespit

MADDE 70 – (1) Taşınmazlardan kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilir. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilâtı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır.

(2) Taşınmazın mahallinde düzenlenecek taşınmaz tespit tutanağında; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir.

Ecrimisil işlemleri

MADDE 71 – (1) Taşınmazın kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde, ecrimisil bedeli, tespit tarihinden itibaren bir ay içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak İdarece belirlenir ve Kurum elemanlarınca karara bağlanır.

(2) Ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde, aynı mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira veya ecrimisil bedelleri, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde bilirkişilerden, belediyelerden yahut ticaret, sanayi ve ziraat odaları ile borsa gibi kuruluşlardan araştırılarak edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

(3) Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil bedeli tespit, takdir ve tahsilâtı yapılır.

(4) Kurumun paydaşı olduğu taşınmazların işgali hâlinde, Kurumun payına tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil bedeli tespit, takip ve tahsilâtı yapılır.

(5) Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren bir ay içinde fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Ecrimisil bedeli tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine rızaen peşin olarak veya yedinci fıkrada belirtilen hallerde taksitle ödenebilir. Süresi içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil bedelleri Kurumca genel hükümlere göre icra takibi yapılmak veya dava açılmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

(6) Ecrimisil işlemine veya bedeline karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu talepler, Kuruma geliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kurumca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(7) Fuzuli şagil tarafından, ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep edilmesi ve Kurumca da uygun görülmesi hâlinde ecrimisil bedeli, en az yüzde yirmi beşi peşin, kalan kısmı ise Kurumun uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, ecrimisil alacağının kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir.

İşgalin devamı

MADDE 72 – (1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.

Tahliye

MADDE 73 – (1) Kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen taşınmazların tahliyesi, Genel Müdürlükçe, 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre sağlanır ve taşınmaz Genel Müdürlükçe görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

(2) Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde kaldırılması, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz kaldırma işinin İdarece yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz kaldırılmadığı takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak üzere bu işlem genel müdürlükçe yapılır.

(3) Müdahalenin önlenmesi ve yıkımla ilgili yargı kararlarının icra dairelerince, 3091 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz memurlarınca uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve personel öncelikle kamu idarelerinden sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna göre yerine getirilir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mücbir sebepler

MADDE 74 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilanı.

d) Hükümet veya yasal merciler tarafından alınan ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini geciktiren veya olanaksız hale getiren kararlar veya uygulamalar.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Taşınmazlara ilişkin işlemler

MADDE 75 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.