Tuzla'da 5.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Tuzla'da 5.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Tuzla'da 5.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul Anadolu 11. İcra Dairesi, Tuzla Orhanlı Mahalle'sinde bulunan gayrimenkulü satışa çıkardı. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gayrimenkulün satış bedeli 5 milyon 224 bin 414 TL olarak belirlendi.
İstanbul Anadolu 11. İcra Dairesi, Tuzla Orhanlı Mahalle'sinde bulunan gayrimenkulü satışa çıkardı. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gayrimenkulün satış bedeli 5.2 milyon TL olarak belirlendi. 


T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ


2009/4366 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : GAYRİMENKULUN TAPU SİCİL KAYDI: İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahalle 5925 ada 50 parselde kayıtlı 2.834,62 metrekare Tarla nitelikli Taşınmaz Tam Hissesi


GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU:Tuzla OSB Müdürlüğünün 25/11/2015 Tarihli yazısına göre Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 2925 ada 50 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 13/03/2015 tasdik tarihli İst. Deri Org San. Böl. Gen. Yer. Planı kapsamında Taks:0.50 Kaks:l:50 yapılanma şartlarında Sanayi alanında kaldığı belirtilmektedir.


GAYRİMENKULÜN ULAŞIM ve ÇEVRE BİLGİLERİ:Taşınmaz İstanbul ili Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi ,Tuzla Deri Sanayi Bölgesi , 13. yol,L3/3 posta adresinde yer almaktadır.Taşınmaza ulaşim için D-100 Karayolu -Ankara üzerinde devam ederken Tuzla köprülü kavşağından sapılarak Aydınlı istikametinde ilerlenir.Aydmlı yolu Caddesi üzerinden devamla sol koldan Tuzla Deri OSB Müdürlüğü içerisine girilir.Bölgede teknik alt yapılar tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Sosyal açıdan alt gelir grubuna hitap eden bir yerleşim yeri olmakla beraber sanayi lejantlı gelişmektedir. Yakın çevresinde Tuzla OSB Müdürlüğü yönetim binası yer almaktadır. Taşınmaz D-100 Karayoluna yaklaşık 5 km, Anadolu Otoyolu bağlantısına 1 km„ Tuzla çarşıya 6 km ,Sahilyoluna 6 km Sabiha Gökçen Havalimanına 5 km mesafededir.


GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ ve DEĞERİ:Satışa konu taşınmaz topağrafık olarak kısmen eğimli, geometrik olarak ise dikdörtgen formunda olan arsa üzerinde, iki ayrı yapının birleştirilmesi ile oluşturulmuş bina bulunmaktadır. 13. yol sokağa cepheli olan birinci bina Bordrum+Zemin+Asma+1.Normal Kat olmak üzere betorname yapı tarzında yapılmıştır.Parselin arka bölümünde yer alan ikinci yapı ise Bodrura+Zemin+2.Normal kattan oluşmaktadır.Yapının çatısı çelik konstriksiyondan yapılmıştır. Bodrum katı 813,55m2 Zemin katı 1.473,55m2 Asma katı 440 m2 1. kat 1250 m2 2.Normal kat ise 850 m2 olmak üzere 4.827,10m2 kapalı alanlıdır.Yapı içerisinde bodrum kat depo ve çelik üretimi yapan bir firma tarafından kullanılmaktadır. Zemin kat ve normal katlar deri üretimi, asma kat ise yönetim ve mutfak alanlanndann oluşmaktadır.Altyapı imkanları gelişmiş olan arsanın elektrik su doğalgaz gibi şebekelerden istifade imkanı tamdır.Arsa belediye sınırlan içinde ve her türlü belediye hizmetinden yararlanan çevresinde gerekli sosyal donatı alanları mevcut olan mevkidedir.


TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ŞERHLER: HSBC Bankası lehine 1. Derece ipotek şerhi kamu hacizleri ve muhtelif îcra dosyalarından alacak hacizleri mevcuttur.

İİK.127 md. Göre Satış İlanının Tebliği:


Adresleri sicil kayıtlarında bulunmayan ve mübrez kayıtlarda belirtilen alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkânsızlığı halinde iş bu satış ilanı satış ilanı tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.


Yüzölçümü : 2.834,62 m2


Kıymeti : 5.224.414,50 TL (Beşmilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzondört TL elli KURUŞ)


KDV Oranı :%18


1. Satış Günü : 20/02/2017 günü 15:00 - 15:10 arası


2. Satış Günü : 20/03/2017 günü 15:00 - 15:10 arası


Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/ÎSTANBUL -


NOT :OSB Kanunun 18. Maddesi 6. Fıkrası hükmüne göre satışa katılacak kişilerden İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) tarafından hazırlanacak "UYGUNLUK YAZISININ" alınması zorunlu olup, uygunluk yazısını ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır.


-----------------------------------------------------------------------


Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artuana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile satış ilanının tebliğinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğerzararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.


6- 4562 sayılı Organize sanayi bölgeleri kanununun 15 maddesi ve 18 maddesi gereği Bölgenin ana sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabileceği

"İstanbul DeriOrganize Sanayi BölgesiAna Sözleşmesi'nin Katılımcıların SektörGrupları Başlığını Taşıyan 41.Maddesine Göre;


DERİ, TEKSTİL, SABUN-GLİSERİN, İLAÇ, KİMYA,MATBAAMALZ£ME VEARAÇ GEREÇLERİ İLE DERİ SANAYİİNE UYUMLU VEATIKSUARITMATESİSİNE ZARAR VERMEDİĞİ BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNCE TESPİT EDİLEN DİĞER VE BENZERİ SANAYİ KOLLARINA AİT KURULUŞLAR İLE BÖLGE DAHİLÎNDE, BAKANLAR KURULU KARARİ İLE KENDİSİNE ARSA SATIŞI YAPİLAN VE SERBEST BÖLGELER KANUNU'NA GÖRE 1994 YILINDAN BERİ FAALİYETTE BULUNMAKTAOLAN İSTANBUL DERİ VE ENDÜRSTRİ SERBEST BÖLGESİ İstanbul DeriOrganize Sanayi Bölgesi'nde yer alacaktır." Aynca İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde parsel sahibi olan kişiler, ancak sınai üretim yapabilirler. Söz konusu sınai üretimden elde edilecek atık suyun bölgede mevcut arıtma tesisine zarar vermeyecek nitelikte olması hususuda ayrı bir yükümlülüktür.


Saniyen, yine İstanbul DeriOrganize Sanayi Bölgesi dahilinde sinai üretim yapacak kişilerOSB Kanunu'na göre "Katılımcı sıfatım"nı haizdirler ve aynca bir karar ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın Kanun, yönetmelik ve OSB organlannın tesis edip, uygulamakta olduğu temel nizama uyma mükellefiyetlerini haizdirler.


4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. Maddesinin 3. fıkrası ve 4. Fıkrası gereği; OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcılann borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icrayolu ile satışı halinde; Bakanlık (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla Bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.


Taşınmazlann kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı niteliktekigerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.


4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18. maddesi gereği; katılımcılara tahsis olunan yerlerle ilgili borcun tamamı ödenmeden ve tesisi üretime geçmeden satış işlemi yapılamaz.


Satış tarihine kadar doğmuş/doğacak bir borç olursa bu meblağ, öncelikle, satış bedelinden kesilmesi; alacağamahsuben satış yapılması halinde alacaklıdan tahsil edilerek depo ettirilmesi ve her iki durumda da ihalenin kesinleşmesi sonrasında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.


Ayrıca İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut ve/veya gelecekteki tezyidi bedel, kamulaştırmasız el atma ve rüc'u davaları, arsa alımlarından ve sair bölge ile yükümlülükler ve ferilerinden herhalükarda alıcı sorumlu ve mükelleftir.


OSB Kanunun 18. Maddesi 6. Fıkrası hükmüne göre satışa katılacak kişilerden İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) tarafından hazırlanacak "UYGUNLUK YAZISININ" alınması zorunlu olup, uygunluk yazısını ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/4366 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/12/2016