Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!

Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!Ümraniye'nin 2B kapsamındaki Kazım Karabekir, İnkılap ve Hekimbaşı Mahalleleri Nazım İmar Planı askıya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ocak 2014'te onayladığı planda 2B ve konut alanlarına dair notlar var... İşte o plan ve hükümleri...


Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!Ümraniye İlçesi, 1/5000 ölçekli Hekimbaşı, Kazım Karabekir, İnkılap Mahalleleri Nazım İmar Planı'na 18. Madde uygulama sınırı ile buna ait lejant ve plan notlarının eklenmesine ilişkin plan tadilatı askıya çıktı. Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye 2B mahallelerinin 27691 dosya numaralı imar planını 17 Ocak 2014 tarihinde onayladı. Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!Ümraniye'nin Kazım Karabekir, İnkılap ve Hekimbaşı Mahalleleri Nazım İmar Planı, 28 Mart 2014 tarihinde askıdan indirecek. İşte o plandan notlar; Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!
Plan Hükümleri Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı askıda!1. Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir, İnkılap ve Hekimbaşı Mahalleleri Nazım İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan hükümleri ve plan notları ile bir bütündür. 


2. Planda belirlenen Konut Düzenleme alanına sadece bu plan sınırları dahilinde ikamet eden ve barındığı binası tasfiye edilen kişilere 775 sayılı yasa hükümleri uyarınca tahsis yapılacaktır. 


3. 1/5000 ölçekli nazım imar planında çizilen çeşitli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar üzerinden plan mikyası ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Uygulamaya ait sınırlar ve detaylar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir. Ancak 1/5000 ölçekli planın genel yoğunluk esasları ve nüfusu aşılamaz. 


4. Deprem yönetmeliği esaslarına uyulacaktır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ada bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılacaktır. 


5. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan uygulama yapılamaz ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapımı ve avan proje uygulamaları sırasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır. 


6. 1/5000 ölçekli planda verilen yoğunluk değerleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında tanımlanan net imar parseli üzerinden hesaplanacaktır. 


7. Plan kapsamında yer alan konut düzenleme alanlarında, düşük yoğunluklu konut düzenleme alanları ve rekreasyon alanları ile ilgili bölümlerde, uygulamaya gidilebilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde Hazine arazileri ile Orman alanlarına ilişkin olarak plan kapsamında ilgili kurum görüşleri alınacaktır.


8. Plan kapsamında (hazine arazileri üzerinde) yer alan konut düzenleme alanları, düşük yoğunluklu konut düzenleme alanları ve rekreasyon alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile birlikte hazırlanacak olan kentsel yenileme avan projesine göre uygulama yapılacaktır. 


9. Yerleşim alanları içinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterilenlerin dışında kalan kentsel yeşil alanlar ile sosyal donatı ve teknik altyapı alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir.


10. Tüm yapı alanlarında ada sınırlarına 5 m'den fazla yaklaşmamak koşulu ile yeraltı otoparkları yapılabilir. 


11. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda aksine bir açıklama bulunmadığı taktirde İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Konut Alanları


12. 1/5000 ölçekli Ümraniye ilçesi Kazımkarabekir, İnkılap ve Hekimbaşı Mahalleleri Nazım İmar Planında, konut lejandı ile tanımlanan alanları kapsar. Yoğunluk değerleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına aktarılırken kişi başına 25 metrekare inşaat alanı kabul edilecektir.Meskun Konut Alanları


13. Bu alanlar Islah imar planları ile hisseli mülkiyet deseni üzerinde sağlıksız yapılanmış konut alanlarıdır. Bu alanlar yine konut işlevine ayrılacak olup zemin katlarda günübirlik ihtiyaçlara yönelik ticaret birimleri yer alabilir. Meskun konut alanlarının donatılar açısından desteklenmesi, yoğunluk ve yapılaşma şeklinin zemin yapısına ve şehircilik kriterlerine uygun hale getirilmesi esastır. Bu alanlarda yapı adası bazında; en az 1500 metrekare imar parseli oluşturulması veya yapı adasının tamamının tek parsel haline getirilmesi durumunda; mevcut yapılar yenilenmek, avan proje üzerinde kat irtifakı kurulması koşuluyla 700 kişi / hektar yoğunluk uygulanacaktır. Bu dönüşüm süreci içinde gerekli tevhit şartlarının sağlanamayıp mevcut daha küçük parsellerde müstakil uygulamalar yapılmak istendiğinde minimum parsel büyüklüğü 300 metrekareden az olmamak kaydıyla 280 kişi/hektar olarak uygulanacaktır. Konut Düzenleme Alanları


14. Planlama sınırı içinde belirlenen konut düzenleme alanlarında sadece bu plan sınırları dahilinde ikamet eden ve barındığı binası tasfiye edilen kişilere 775 sayılı yasa hükümleri uyarınca tahsis yapılacaktır.Düşük Yoğunluklu Konut Düzenleme Alanları


15. Bu alanlarda; var olan sağlıksız ve çarpık yapılaşma tasfiye edilerek düşük yoğunluklu yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı konut alanları olarak düzenlenecektir. 


16. Bu planda sınırları belirlenmiş olan yerleşime önlemli uygun alanlarda topoğrafik durum, zemin özellikleri ve depremsellik durumuna uygun olarak yapılaşma nizamı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir. 


17. Bu planda sınırları belirlenmiş olan yerleşime uygun olmayan alanlarda yapılanmaya izin verilmeyecektir. Ticaret ve Hizmet Alanları


18. Bu alanlarda günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek ticaret ve hizmet fonksiyonları yer alacak olup KAKS=2.00 hmak.=20.50 metreyi geçmemek koşulu ile avan proje üzerinden uygulama yapılacaktır.


19. Ticaret ve hizmet alanlarında gerekli olan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için parsel sınırına 5 metreden daha fazla yaklaşmamak  şartı ile yer altı otoparkı ve emsal değerine dahil olmadan 2 bodrum katlı otopark alanı olarak ayrılabilir. 


20. Her 30 metrekare kapalı ticaret ve hizmet alanı için 1 adet otopark alanı ayrılacaktır. Donatı Alanları 


21. Yönetim merkezleri, Kültür Merkezi, Eğitim Tesisleri, Sağlık Tesisleri, Dini Tesisler, Kamu Hizmet Alanları, Açık Spor Alanları vb. alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacaktır.


22. Plan hükümlerinde avan projeye bağlı eğitim, kültür, sağlık, turizm vb. tesisleri uygulamalarında 1/1000 ölçekli yol istikamet etüdü yapılmadan ve ilgili kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. Park ve Rekreasyon Alanları


23. Bu alanlarda günübirlik tesis alanları, gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun ve eğlence parkları, çiçek bahçeleri, lokanta ve kafeteryalar gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alacaktır. Bölgenin doğal ve peyzaj nitelikleri korunacak şekilde yapılanma şartları, max TAKS: 0.06, max KAKS: 0.12 ve hmax=6,50 m geçmemek üzere tanzim edilecektir. 


24. Plan kapsamında yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak belirlenen Küçüksu Vadisi'nin doğal yapısına uygun olarak yapılacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve vadiye ilişkin peyzaj ve tasarım projeleri üzerinden uygulama yapılacaktır. Orman Alanları


25. Orman Yasası hükümlerine tabi alanlardır. Planın onay tarihinden itibaren, yasal haklar dışında, Orman İdaresi tarafından ilgili yasanın II-b maddesinin uygulaması yapıldığı taktirde Orman alanından çıkartılacak alanlar, öncelikli olarak orman niteliği korunacak alanlar, ağaçlandırılacak alan ve yeşil alanlar olarak düzenlenecektir.Mezarlık Alanları


26. Bu alanlar için mevcuda bağlı olarak fiili orman alanı haricinde Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Ölçeği dolayısıyla gösterilemeyen mezarlıklar da bu statüye dahildir.18. Madde Uygulama Alanı: 


18. Madde Uygulama Sınırı şematik olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında netleştirilecektir. 1/1000 uygulama imar planının onanmasına müteakip 18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz. 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine göre etaplar halinde uygulama yapılması durumunda etaplar arasındaki düzenleme ortaklık payı (DOP) farkı en fazla yüzde 5 olmak kaydıyla etap sınırları ilçe belediyesi tarafından belirlenebilir. 


Ümraniye 2B mahallelerinin imar planı için tıklayın!