Çukurova Balkon

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lokal Göz Ameliyathanesi'nde tadilat yapılacak!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lokal Göz Ameliyathanesi'nde tadilat yapılacak! Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lokal Göz Ameliyathanesi'nde tadilat yapılacak!

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lokal Göz Ameliyathanesi'ni tadilatı için 23 Eylül 2014 tarihinde saat 14.30'da ihale yapıyor


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lokal Göz Ameliyathanesi'ni tadilatı için ihale yapıyor. İhale; 23 Eylül 2014 tarihinde saat 14.30'da Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi'nde yapılacak. Tadilat 120 günde tamamlanacak. 


İhale ilanı:


2014/106781 İST.ANADOLU KUZEY KAMU HASTANE HASTANELERİ BİRLİĞİ - Evrak No: 36291


ÜMRANİYE EĞİTÎM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ TADİLATI


KAMU HASTANE BİRLİĞİ {ANADOLU KUZEY) SAĞLIK BAKANLİĞİ TÜRKİYE KAMU


11 AST AN EL ERİK U RUM U


ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ TADİLATI


yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/106781


1 -İdarenin


a) Adresi : İÇERENKÖY MAHALLESİ E5 KARAYOLU ÜZERİ 34752 İÇERENKÖY ATAŞEHİR/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası : 2165787878 - 2165787881


c) Elektronik Posta Adresi : anadolukuzeysatinalma@gmail.com


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTİRMA HASTANESİ LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ TADİLATI YAPIM İŞİ (1 ADET) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 


şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy-Ataşehir / İSTANBULb) Tarihi ve saati : 23.09.2014 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinde sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 


belgeler.


4.4.13u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: BIII Grubu işler ve Bu İşlerin Onarımları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş Deneyimi Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan Mühendisler veya Mimarlar, Mühendislik 


Fakültesi inşaat Mühendisliği yahut Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olmaları halinde diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Belirtilmeyen hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale 


Kanunu'na dayanarak çıkarılmış olan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satm 


Alma Birimi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, E-5 Karayolu Üzeri tçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL adresine elden 


teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 


tamamı için teklif verilecektir.


10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): L00


İhale ilanı için tıklayın