Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi güçlendiriliyor!

Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi güçlendiriliyor!

İstanbul İl Özel idaresi İSMEP kapsamında Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güçlendirme ve onarım inşaatı için ihale daveti yayınladıİstanbul İl Özel İdaresi, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin güçlendirilmesi için 4 Mayıs 2012 günü saat 14:00’e kadar gelen teklifleri kabul edecek.

İstanbul İl Özel İdaresi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +(90) (212) 518 55 00
Fax : +(90) (212) 518 55 05
E-mail : [email protected]

Detaylar şöyle:

İHALEYE DAVET (İD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki sağlık yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme, onarım ve ikmal işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale - Küçük İşler (International Competitive Bidding - ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - (EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01)
İstanbul İlinde Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme, onarım ve ikmal işi gerçekleştirilecektir.

(EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01)
S. No İli İlçesi Yapının Adı
1 İstanbul Maltepe Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi


3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2009-2010-2011), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 75.000.000–TL olması gerekmektedir (2011 yılı karne katsayısı 1.0 (bir) alınacaktır). Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.
II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2007-2011) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı (ana yüklenici) olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette (i) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 35.000 m2 yeni hastane bina inşaatı veya (ii) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 70.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
III.  Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 20.000.000- TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.
IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.
Sadece II. maddede istenen benzer işler değerlendirilirken, ortaklardan birinin (i) veya (ii) bendindeki asgari şartlardan herhangi birini tek başına % 100 sağlaması durumunda, Ortak Girişimin II. madde için istenen asgari yeterlilik şartını sağladığı kabul edilecektir.
V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,
VII.  Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.
4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 250 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve herhangi bir güçlü para birimi cinsinden (USD veya EURO) veya idarenin ülkesinin para birimi olan TL cinsinden ihale paketi için 2.700.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 04/05/2012 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır
7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul İl Özel İdaresi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +(90) (212) 518 55 00
Fax : +(90) (212) 518 55 05
E-mail : [email protected]
Web : www.ipkb.gov.tr
2771/1/1-1
—————
INVITATION FOR BIDS (IFB)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)
REPUBLIC OF TURKEY
Istanbul Special Provincial Administration
Istanbul Project Coordination Unit
İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

“RETROFITTING AND RENOVATION OF MARMARA UNIVERSITY BASIBUYUK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL”
(EIB-WB2-GUCL-ONAR-01)
1. The Government of Turkey has received a loan the European Investment Bank (EIB) and intends to use this loan for reconstruction or retrofitting of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.
2. Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the retrofitting and renovation works of the health care building in lump sum bases under the scope of contract package given below.
Construction Contract. Id. No. – EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01
Marmara University Başıbüyük Training and Research Hospital Building in Istanbul will be retrofitted and renovated on turnkey lump-sum price basis.

(EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01)
No City District Name of Building
1 İstanbul Maltepe Marmara University Başibüyük Training and Research Hospital
3. Minimum qualification criteria are given below:
I. Minimum average annual turnover in construction work of 75.000.000 TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2009-2010-2011), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2011 basis by using certificate coefficients of the Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients (The coefficient for 2011 shall be taken as 1.0 (one)). Annual turnovers shall be verified by the documents certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant or Tax Authority. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.
II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner (prime contractor), within last 5 (five) years (2007-2011) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows;
i. Construction of new hospital building with a total closed construction area of 35.000 m2 under one contract, or
ii. Construction of reinforced concrete retrofitting works (by using the methods such as chemical injection, steel or R/C jacketing, R/C shear wall addition, anchorage works with epoxy, foundation retrofitting, carbon fiber, and etc.) with a total closed construction area of 70.000 m2 under one or more than one contracts.
Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.
III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 20.000.000- TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture
IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.
Only for the evaluation of the Item II; if one of the partners of the JV has alone completed the %100 of the any of the criterias specified in Item II (i) or II (ii); then the JV is accepted to meet the qualification criteria specified in Item II.
V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.
VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting contracts completed, terminated, or under ution by him over the past 5 (five) years.
VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids
4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this pakage at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 250 Euro. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of EIB-WB2-GUCL-ONAR-01. The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.
5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of Turkish Lira (TL) 2.700.000 TL or equivalent minimum. The bid price shall be in any hard currency (USD or EURO) or in TL (Turkish Lira) which is the currency of the Employer’s country for tender package and shall be delivered to the address given below, on or before May 04, 2012, 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.
6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.
7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey
Istanbul Special Provincial Administration
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)
Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:8 34126
Beyazıt/Istanbul/Turkey
Phone : +(90) (212) 518 55 00
Fax : +(90) (212) 518 55 05
E-mail : [email protected]
Web : www.ipkb.gov.tr
2771/2/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com