Ümraniyede icradan satılık arsa! 800 bin TLye!

Ümraniyede icradan satılık arsa! 800 bin TLye!

Ümraniye 3. İcra Müdürlüğü Yukarı Dudullu Mahallesindeki 450 metrekare arsayı satmak üzere kolları sıvadı.  Yapılan açıklamalara göre 450 metrekarelik arsa için 800 bin lira tahmini fiyat istendi

Ümraniye 3. İcra Müdürlüğü Yukarı Dudullu Mahallesindeki 450 metrekare arsayı satmak üzere kolları sıvadı. Yapılan açıklamalara göre 450 metrekarelik arsa için 800 bin lira tahmini fiyat istenirken satışın 2 Aralık 2011 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Detaylar şöyle:

ÜMRANİYE 3, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATİŞ İLANI

Kadıköy 8.icra Müdürlüğünün 2011 /6 Satış sayılı talimatları gereğince müdürlüğümüzce kıymet taktiri yapılan aşağıda tapu kaydında adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmazın müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

TAPU KAYDI: istanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu, Şerifali Mahallesi 17 pafta, 2653 parsel sayılı 450,00-m2 miktarlı arsa vasfında taşınmaz,

İMAR DURUMU : Ümraniye Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 15,07.2011 tarih ve 16422 sayılı yazısından; Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu (Şerifali) Mahallesi 17 pafta, 2653 parsel sayılı yer 20,11.2009-25,03,2011 T.T.Ii Ümraniye; Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahalleleri havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Hıavan proje, Net Emsal değeri 1,85, ön bahçe 5,00-m, arka ve yan bahçe 3,00-m yapılanma şartlarında Konut alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.Hududunun aynen parsel hududuna uyduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİ HAZİR DURUMU VE NİTELİĞİ ; Satışı yapılacak taşınmaz Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu, Şerifali Mah. Tavukçuyolu cad. Bayraktar Bulvarı, Semah sokağı (EskiSıla) üzerinde kain 17 pafta, 2653 parsel sayılı 450,00-m2 miktarlı arsanın tamamıdır. Parsel Semah Sokak üzerinde boş arsa olup komşu parseller üzerinde 37 sokak kapı nolu Kayseri-2 apartmanı ve 41 Sokak Kapı nolu Ayaz apartmanı isimli taşınmazlar bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN KIYMETİ; Taşınmazın satış bedeli 800.000,00-TL takdir edilmiştir. Satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek %18 KDV ve %04,95 D.V. Alıcıya aittir,

SATIŞ, ŞARTLARİ ; Satışa konu taşınmazın birinci arttırmasının 02.12.2011 günü saat 14:00 -14:10 arasında, ÜMRANİYE 3JCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ını ve rüçhanı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile aynı taşınmaz 12.12.2011 günü saat 14:00 -14:10 saatleri arasında aynı yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemisse gayrimenkuller en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetlerinin % 40 'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olana alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflarının geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin- % 20 si nispetinde nakti "TL" sı veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tapu alım harcı ve %18 KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler.tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir.
ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi-alarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,

ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul ola-caklardır, ihaie farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/2434 talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Satış İlanı İlgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapıla'maması veya adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kain olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 17.10.2011
(ic. it. K. 126)
B: 67400 www.bik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com