27 / 09 / 2022

Üsküdar Belediyesi 2 adet arsa satıyor: 14.4 milyon TL'ye!

Üsküdar Belediyesi 2 adet arsa satıyor: 14.4 milyon TL'ye!

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, Kadıköy ve Tuzla'da yer alan 2 adet arsayı 14 milyon 389 bin 200 TL toplam bedelle satışa çıkardı.İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, Kadıköy ve Tuzla'da yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 14 milyon 389 bin 200 TL olarak belirlendi.
 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

Üsküdar Belediyesi 2 adet arsa satıyor: 14.4 milyon TL ye!

2-İhaleler Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda 17.02.2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00-10:30'da Üsküdar Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.
3-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve 200,00-TL (ikiyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamelerine ulaşılabilir.
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İstekliler söz konusu taşınmazların satış ihalelerine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.
b) İhalelere iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi,
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

Üsküdar Belediyesi 2 adet arsa satıyor: 14.4 milyon TL ye!

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
5-Taşınmazların satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.
6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
7-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 16.02.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
8-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur

Küçük Çamlıca Mahallesi 53 Ada 2 Parsel imar planı değişikliği askıda!
Geri Dön