08 / 12 / 2023

Üsküdar Belediyesi 2 adet dükkanı satıyor! İhalesi 28 Eylül'de! 

Üsküdar Belediyesi 2 adet dükkanı satıyor! İhalesi 28 Eylül'de! 

İstanbul Üsküdar Belediyesi, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesi'nde yer alan 2 adet dükkanı satıyor. Peki Üsküdar'da yer alan dükkanların fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesi 724 ada 36 parselde yer alan 2 adet dükkan satışa sunuldu. 

Üsküdar Burhaniye'de yer alan dükkanlar için satış ihalesi 28 Eylül 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 

Üsküdar Belediyesi 2 adet dükkanı satıyor! İhalesi 28 Eylül de! 

Üsküdar Belediyesinin satışa sunduğu dükkanların net alanları 226,67 ile 223,25 metrekare olarak açıklandı. Dükkanların brüt alanları ise 239,53 ile 302,60 metrekare olarak belirlendi. 

Üsküdar Burhaniye'de yer alan dükkanlar için 1 milyon 100 bin TL ve 1 milyon 400 bin TL geçici teminat bedelleri açıklandı. 

Üsküdar'da yer alan dükkanların muhammen satış bedelleri ise 36 milyon lira ve 45 milyon lira şeklinde belirtildi. Söz konusu rakamlara yüzde 20 KDV ekleniyor. 

Dükkanlar henüz yapım aşamasında olup, teslim tarihleri 30 Eylül 2023 olarak açıklandı. 

Üsküdar Belediyesi 2 adet dükkanı satıyor! İhalesi 28 Eylül de! 

İlan metni:

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2 ADET DÜKKAN SATIŞ İLANI


1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 724 ada, 36 parsel sayılı 1065,41 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı devam eden aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen 2 adet dükkanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 69 uncu maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

BURHANİYE KONUT PROJESİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
İl/İlçe/ MahalleAdaParselNiteliğiAlanMuhammen Satış BedeliGeçici Teminat Bedeliİhale Tarihi ve Saati
İstanbul/ Üsküdar/ Burhaniye72436A Blok 9 Nolu DükkanA Blok 9 No.lu Dükkan Net Alan:226,67 m² Brüt Alan:239,53 m²36.000.000,00 ₺ + KDV₺1.100.000,0028.09.2023 10:30
B Blok 9 Nolu 2. Bodrum Katta Deposu Olan DükkanB Blok 9 No.lu Dükkan Net Alan:223,25 m² Brüt Alan:302,60 m45.000.000,00 ₺ + KDV₺1.400.000,0028.09.2023 10:45

2-07 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre KDV oranı %20 olarak uygulanacaktır.
Bağımsız bölümlerin planlanan teslim tarihi 30/09/2023 dür.
İki dükkan tek bağımsız bölüm olarak kullanılmak istenilirse; Yönetim Planının 8.Maddesi gereği bağımsız bölümler birleştirilerek tek dükkan olarak kullanılabilir.
3-İhale, Encümen Salonu’nda 28.09.2023 tarihinde Perşembe günü Belediye Encümeni’nce tabloda belirtilen saatlerde sırasıyla yapılacaktır.
4-Taşınmaz mal satış şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500-TL (BeşYüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.
5-İhaleye Katılabilme Şartları
a)İstekliler söz konusu taşınmazların satış ihalesine katılabilmek için satın almak istedikleri her taşınmaz için tabloda belirtilen miktarda geçici teminat bedelini nakit olarak yatırdığına dair makbuz ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,
d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
6-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27.09.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
7-Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.
8-Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Hesap AdıÜSKÜDAR BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMESİ
BankaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
IbanTR64 0006 7010 0000 0031 2386 69

9-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
10-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Tel : 0216 531 30 00 - (Dahili:1407-1401)
İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr
Faks : +90 (216) 531 32 25
Mail : [email protected].

İLAN OLUNUR.

TOKİ'den Antalyalılara son dakika müjdesi! Bu yeni projeyi sakın kaçırmayın!

Kabine'nin gündeminde vergisiz telefon var! Öğrencilere vergisiz telefonda tarih belli oldu!

Kiralar 5 yılda yüzde 900'e yakın arttı: Tüketici Birliği çözüm önerilerini paylaştı! Ev sahiplerine yüksek vergi...

Emlak sektörü çöküyor: 1.4 milyar nüfuslu ülkede milyonlarca ev boş!

Geri Dön