Veraset ve İntikal Vergisi gecikme faizi!

Veraset ve İntikal Vergisi gecikme faizi! Veraset ve İntikal Vergisi gecikme faizi!

Veraset ve İntikal Vergisi; malların karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi halinde ödenmesi gereken vergi çeşidi olarak ifade ediliyor. Peki, Veraset ve İntikal Vergisi gecikme faizi ne kadardır?

Veraset ve İntikal Vergisi gecikme faizi!

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi halinde Veraset ve İntikal Vergisi ödenmesi gerekiyor. 


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. 


Veraset ve İntikal Vergisi gecikme cezası!

Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şart oluyor.  Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsilleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunuyor. 


Şukadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemiyor. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecbur oluyor.  Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil ediliyor.  Tecil olunan vergilerin taallük eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri veriliyor. 


Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tecil olunuyor. Verginin tahsili halinde gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanıyor. 


Veraset ve İntikal Vergisi için son 3 gün!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com